Ministarstvo privrede / Novosti

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 12/19) objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za imenovanje miritelja

I

Pozivaju se zainteresovana lica da podnesu prijavu za imenovanje miritelja u skladu sa Uredbom o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu .

II

Miriteljem se smatra lice koje kao član mirovnog vijeća posreduje između strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, te daje prijedloge i preporuke, sa ciljem zaključivanja sporazuma o mirnom rješavanju radnog spora.

III

Za miritelja može da bude izabrano punoljetno lice koje ispunjava sljedeće uslove:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) VSS - VII/1 stepen odnosno da ima najmanje prvi ciklus preddiplomskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili osoba koja ima završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi odgovarajuće struke u trajanju najmanje četiri godine (sa stečenih 240 ECTS bodova) i najmanje pet godina radnog staža u oblasti radnih odnosa;
c) da je istaknuti stručnjak u oblasti radnih odnosa, odnosno da ima iskustvo u oblasti socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja;
d) da nije osuđivano za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

IV

Uz prijavu potrebno je priložiti:
a) uvjerenje o državljanstvu;
b) ovjerenu kopiju diplome;
c) dokaz o radnom iskustvu;
d) uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo;
e) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

V

Listu miritelja utvrđuje Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.

VI

Lista miritelja utvrđuje se na period od četiri godine i objavljuje se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“.

VII


Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (www.sbk-ksb.gov.ba) i dnevnom listu Oslobođenje.
Prijave se dostavljaju lično na protokol u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona ili putem pošte adresirano na Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona.
Nepotpune ili prijave podnesene po isteku roka neće se razmatrati.
Prijave dostaviti sa naznakom “Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje miritelja” na adresu: Ministarstvo privrede Srednjobosanski kanton, Prnjavor 16, 72270 Travnik.

 

MINISTAR

_______________________
Nisvet Hrnjić

 

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumenta)

Dana 03.12.2019. godine, u prostorijama Ministarstva privrede, održan je radni sastanak ministra, te pomoćnika i glavnog Kantonalnog inspektora, sa načelnicima Općina sa područja našeg Kantona.
Na samom početku, ministar gosp. Nisvet Hrnjić pozdravio je sve prisutne i izrazio zahvalnost na odazivu, naglasio da bi ovakve sastanke trebali održavati najmanje jednom godišnje te sublimirati sve što se događalo u toku godine.Takođe, ministar je istakao da je Ministarstvo privrede, shodno svojim nadležnostima, direktno i indirektno povezano sa lokalnim zajednicama, te da su sve aktivnosti i Minstarstva i lokalnih zajednica , a o kojma je bilo riječi na sastanku, povezane i isprepliću se.
Nakon uvodne riječi gosp.ministra, načelnicima su se obratili pomoćnici ministra koji su, svaki u domenu svog sektora, iznijeli aktuelnu problematiku iz svoje nadležnosti.

Poslije izlaganja pomoćnika, ministar je otvorio diskusiju. Načelnici svih Općina su izrazili zadovoljstvo ovim sastankom te iznijeli aktuelne projekte na kojima rade i prijedloge za unapređenje privrede na području Kantona. Naglasili su, da su industrijske odnosno poslovne zone bitan faktor za razvoj realnog sektora, te da bi Prostorni plan trebao obuhvatiti sve industrijske zone. Svi načelnici su konstatovali da su najčešći problemi s kojima se susreću uspostava, razvoj i upravljanje industrijskim zonama u Srednjobosanskom kantonu jer trenutno nemamo Zakon koji reguliše ovu oblast, koncesije i naplata istih, te potreba plinifikacije kako za privredu tako i za sistem daljinskog grijanja domaćinstava što bi uveliko riješilo i problem zagađenja zraka. Istakli su da je realizacija projekta izgradnje brze ceste jedan od glavnih prioriteta Kantona, te rasterećenje saobraćaja po principu uvođenja kružnih tokova umjesto semafora.
Načelnici su upoznati sa prijedlogom Zakona o turističkim zajednicama koji je prošao sve procedure i spreman je za usvajanje, te prednacrtu Zakona o skijalištima koji je poslan u proceduru davanja neophodnih mišljenja kako bi na Vladi i Skupštini SBK-a dobio potvrdu, što smatraju dobrim rješenjem za problem sive ekonomije u smještajnim kapacitetima.

Na kraju, načelnici su zahvalili ministru gosp.Nisvetu Hrnjiću i izrazili spremnost da se odazovu ovakvim sastancima i u narednom periodu, te pozdravili ovakvu vrstu podrške i pomoći lokalnim zajednicama.
Ministar je istakao da je upoznat sa svim problemima sa kojima se susreću lokalne zajednice, te da će zajedno sa načelnicima nastaviti raditi na što boljem razvoju i unapređenju, kako lokalnih zajednica tako i cijelog Kantona.