Kabinet Premijera

Tel.: 030-518-673

Utorak, 19 Decembar 2023 - Vlada SBK - KSB

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH", broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list RBiH" broj 4/93 i 13/94) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine FBiH“ broj: 92/16), a u skladu sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine FBiH ", broj: 2/98, 48/99, 61/22), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Tihomišlje, imenovana Rješenjem Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, broj: 01-04.1-163/23 od dana 07.11.2023. godine, objavljuje sljedeći:

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU TIHOMIŠLJE

 

OGLAS (preuzimanje dokumentacije)

Objavljeno u Novosti*