Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Tel: 030/254-029 | Fax: 030/254-029 | Adresa: Bosanska 46, Bugojno | Email: kugeodezija@bih.net.ba , kugeodezija@sbk-ksb.gov.ba

03.06.2019 | Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana 44. Ur...
04.01.2019 Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Poslovi i radni zadaci iz djelokruga Kantonalne uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove obavljaju se u okviru slijedećih osnovnih ustrojstvenih jedinica:

  1. ODJEL ZA GEODETSKE POSLOVE,
  2. ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Svaka osnovna ustrojstvena jedinica u oblasti za koju je uspostavljena vrši poslove i radne zadatke iz nadležnosti ove Uprave.

Kantonalan uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove obavlja. određene upravne i stručne poslove utvrđene Zakonom koji se odnosi na ostvarivanje nadležnosti kantona u oblasti izmjere te uspostava i obnova katastra nekretnina, izmjere i obnove katastara komunalnih uređaja, registra prostornih jedinica,kartografiranje područja Kantona,baze podataka katastra nekretnina koncesija zemljišta, inspekcijskog nadzora geodetskih poslova i u geodetskim obrtima, imovinsko pravnih i drugih stvarnopravnih odnosa na nekretninama i pravima na nekretnine, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Djelokrug rada

Područje Kantona i 12 općina KSB