17 Avgust
2021

Sazvana 92. sjednica Vlade SBK - 2021.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
92. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 19.8.2021.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 91.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Prijedlog Zakona o javnim skijalištima Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
3. Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede – Ministarstvo privrede
4. Mišljenje na Prijedlog zakona o materijalnoj pomoći porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu - Ministarstvo financija
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD/ŠPD „Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf (saglasnost)- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarašnjem ustrojstvu Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
8. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (saglasnost) – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno - historijakog naslijeđa
10. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (saglasnost) – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu - Ministarstvo financija
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potporu općini Dobretići ( za III.kvartal) – Ministarstvo financija
15. Prijedlog Odluke o prenamjeni izdvojenih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za Općinu Travnik - Ministarstva prostornog uređenje, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16. Prijedlog Odluke o isplati štete nanesene od zaštićene divljači ( iznos od 625,00 KM)– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog Odluke o isplati štete nanesene od zaštićene divljači ( iznos od 112,50 KM)– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za potporu liječenja Aldina Hodžića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za visoko školstvo za akademsku 2020./2021.godinu – Ministarstvo obrazovanje, nauke, mladih, kulture i športa
20. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme za potrebe JU Dom zdravlja Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme - klima uređaja za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
22. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za saniranje štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
23. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za saniranje štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavu udžbenika po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavu
25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavu udžbenika po nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavu
26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavu polu strukturalne fasade kola u SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavu
27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge rehabilitacije – Kantonalna uprava za branioce
38. Saglasnost za isplatu naknade po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova za Sadetu Sefer (za srpanj 2021.godine) - Kantonalna uprava za branioce
29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluge grijanja zgrade Općinskog suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
30. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za izvođenje radova na zgradi Vlade (zgrada MUP-a) – Služba za zajedničke poslove
31. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva prostornog uređenje, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstva prostornog uređenje, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
32. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za nižu potrošačku jedinicu Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa (OŠ „Karaula“ Travnik) - Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
33. Saglasnost za potpisivanje Ugovora o korištenju parking prostora – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
34. Saglasnost za organiziranje seminara stručnog usavršavanja licenciranih ispitivača, predavača i instruktora vožnje - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavu usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021./2022.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
36. Saglasnost za nabavu računara za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
37. Saglasnost na dopunu Plana javnih nabava Ministarstva prostornog uređenje, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za 2021.godinu - Ministarstva prostornog uređenje, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
38. Saglasnost na Plan, Izmjene i dopune planova javnih nabava škola za 2021.godinu (2x) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
39. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava za potrebe škola (2x)- Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
40. Saglasnost za nabavku klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
41. Saglasnost za nabavku klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
42. Izvještaj Regionalne ekonomske zajednice REZ d.o.o. Zenica o implementaciji projekta „Razvoj radne snage u KSB/SBK – Ministarstvo privrede
43. Izvještaj o raspolaganju sredstvima Tekuće zalihe premijera Kantona i ministrice financija za period 1.1. – 30.6.2021.godine – Ministarstvo financija
44. Izvještaji načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za sufinanciranje štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Amel Sarajlić, Vitez
b) Husein Sarajlić, Vitez
45. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu avgust 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
46. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu avgust 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo privrede
47. Razrješenja i imenovanja
a) imenovanje članova Upravnog odbora Službe za zapošljavanje KSB/SBK

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1402 puta