Sjednice Vlade SBK/KSB

16 Juli
2021

Saopštenje sa 90. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 89. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama i uputila u daljnju proceduru. Izmjene zakona se odnose na pojedina rješenja kojima se preciznije utvrđuju postrojenja i objekti za koje potrebna koncesija, te otklanjaju nejasnoće u postojećim odredbama Zakona o koncesijama.

 

Vlada Kantona je utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba u istovjetnom tekstu koji je predložen od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

Uvidom u odredbe teksta Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeno je da se predloženim izmjenama i dopunama otklanjanju poteškoće u primjeni postojećeg Zakona, te da isti nudi preciznija zakonska rješenja u oblasti lokalne samouprave. Vlada SBK mišljenja je da Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine dobar polazni temelj za utvrđivanje Prijedloga zakona, uz prethodno razmatranje i uvažavanje datih mišljenja općina sa područja Srednjobosanskog kantona.
Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine dostaviti će se Skupštini SBK na daljnje postupanje.

Vlada SBK predlaže Skupštini SBK prihvaćanje Izvještaja o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija za 2020.godinu. Zadužuje se Ministarstvo finansija da postupi po preporukama i zaključcima Ureda za reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine i da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu SBK i Ured za reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine.
Ovaj Zaključak dostaviti će se Skupštini na daljnje razmatranje i usvajanje.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK usvojila Strategiju razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021. – 2027. godinu i uputila u daljnju proceduru.
Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i pod zakonskim aktima uspostavljen je institucionalni i normativno-pravni okvir razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kantonima i jedinicama lokalne samouprave. Na osnovu utvrđenog normativno-pravnog okvira Vlada SBK donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja SBK za razdoblje 2021.-2027. godinu. Strategija razvoja SBK je integrirani, multisektorski strateški dokument SBK koja definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije SBK i jedinica lokalne samouprave i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategijom razvoja SBK se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje. Istovremeno je polazni dokument i podloga za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i PJI kantona, programa rada Vlade za mandatno razdoblje, trogodišnjeg plana rada ministarstava i drugih tijela i godišnjeg programa rada Vlade.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede usvojila Izvještaj o radu Regionalne razvojne agencije (REZ). REZ ima obavezu prema svojim osnivačima (Skupštini) uraditi reviziju finansijskih izvještaja za svaku prethodnu godinu koji radi ovlaštena revizorska kuća. Ovaj Izvještaj daje informacije o tome da li finansijski izvještaji u svim značajnim odrednicama pružaju istinit i fer prikaz finansijskog položaja Agencije na kraju finansijske godine (31.12.2020.), uključujući ukupne rezultate poslovanja gotovinske tokove i promjene u kapitali za 2020. godinu, a u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o prihvatanju Pisma Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta o implementaciji Projekta: Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja od 05.07.2021. godine, a odnosi se na podizanje energetske učinkovitosti javnih objekata (Osnovne škole "Kalibunar" u Travniku, Osnovne škole "Busovača" u Busovači, Srednje škole "Busovača" u Busovači i Policijske postaje u Vitezu), te nakon toga opskrba objekata toplotnom energijom koristeći biogorivo od drvne mase, u skladu sa zahtjevima i procedurama ESCO mehanizma. Vrijednost ESCO Projekta energetske učinkovitosti zgrada kao i sufinansiranje bit će određeno Sporazumom o pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja. Vlada SBK zadužuje nositelja ESCO Projekta da poduzmu sve potrebne radnje kako bi se navedeni ESCO Projekat uspješno realizirao.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog Kantona za 2021. godinu. Sa pozicije Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva, izdvaja se iznos od 182.413,10 KM. Iznos se odnosi na transfer novčanih sredstava za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK, prema Izvještaju Kantonalne direkcije za puteve SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorima sa izvođačima radova.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 2.570,00 KM Osnovnoj školi „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje na stavku „Nabavka opreme“.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”- interventna sredstva po zahtjevu korisnika Medžlis islamske zajednice Donji Vakuf za sufinansiranje nabavke vozila za potrebe prevoza dženaza, u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na žiro račun Medžlis islamske zajednice Donji Vakuf,

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama SBK, izdvajaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila, na ime nastavka sufinansiranja projekta energetske efikasnosti kroz sanaciju podnih površina. Navedeni iznos predstavlja primljeni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Selvedini Grabus iz Travnika, na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Harisu Kahvedžić iz Donjeg Vakufa, na ime podrške za liječenje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku ručnih radio stanica i fiksne radio stanice. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 8.892,00 KM za nabavku ručnih radio stanica i fiksne radio stanice za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova SBK. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “MIBO Komunikacije” doo Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 48.032,01 KM za nabavku računarske opreme. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “REBUS” d.o.o. Sarajevo.

Donesena je i Odluka o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu, ovom odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2021.godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima (Poljoprivrednik „BADROV“, vl. Marinko Badrov iz Busovače 5.000,00 KM, Ivan Kuna iz Busovače 3.000,00 KM i Saba Hodžić iz Donjeg Vakufa 2.000,00 KM) za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje., a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke ugovorene i druge posebne usluge nagrade učenicima za izvanredne uspjehe. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, na poziciji Ugovorene i druge posebne usluge -nagrade učenicima za postignute izuzetne rezultate na Federalnom i Državnom takmičenju u iznosu od 1.700,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2021. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač Kanton, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec Juli i August (VII i VIII mjesec) 2021. godine.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku usluga - Izrada premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izrade fasade i ugradnje stolarije na zgradi Vlade (Aleja Konzula u Travniku) gdje je smješten MUP. Sa stavke „Nabavka građevina“, Službe za zajedničke poslove, izdvajaju se sredstva u iznosu od : 3.300,00 KM (nije PDV obveznik) za nabavku Izrada premjera i predračuna radova. Navedeni iznos uplatit će se „AS PROMING“ d.o.o. Turbe, Travnik, kao izabranom dobavljaču.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za provođenje postupka javne nabavke za uslugu deratizacije, procijenjene vrijednosti bez PDV-a 51.282,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama –Nabavka udžbenika za učenike PRVOG (I) razreda osnovnih škola Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta. Za nastavni plan i program na bosanskom jeziku procijenjene vrijednosti 983.160,00 KM i nastavni plan i program na hrvatskom jeziku procijenjene vrijednosti 124.555,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavci za izvođenje radova u drugoj fazi izgradnje zgrade Policijske stanice Kreševo u iznosu od 36.433,33KM sa PDV-om.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova pokretanje Izravnog sporazuma za sanaciju induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar u iznosu od 3.720,60KM sa PDV-om.

 

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za branioce donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branitelja u iznosu od 50.000,00KM, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branitelje.

Na prijedlog Ureda za javne nabavke, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjeni Plana Centralne nabavke za 2021.godinu.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog Ureda:
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Bugojno u iznosu od 138.000,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Busovača u iznosu od 57.400,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “ABA” d.o.o. Travnik, kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Donji Vakuf u iznosu od 54.596,75KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Fojnica u iznosu od 50.800,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Gornji Vakuf/Uskoplje u iznosu od 79.915,27KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općine Jajce i Dobretići u iznosu od 129.153,50KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Kiseljak u iznosu od 105.300,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Kreševo u iznosu od 51.386,81KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Novi Travnik u iznosu od 87.851,38KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Travnik u iznosu od 554.397,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Vitez u iznosu od 88.293,80KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru poduzeća “Harmeli” d.o.o. Banovići kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrkog uglja u ukupnom iznosu od 731.024,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “CROATIA OSIGURANJE” d.d. Mostar kao najpovoljnijeg ponuđača za obvezno i kasko osiguranje vozila u ukupnom iznosu od 341.482,62KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru poduzeća “ILIĆ TRGOVINA” d.o.o. Zvornik kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uglja lignita u ukupnom iznosu od 189.781,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru ŠPGD “Srednjobosanske šume - Šume Središnje Bosne” kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ogrjevnog drveta u ukupnom iznosu od 327.255,32KM sa popustom i bez PDV-a.
- Odluka o izboru “ZK OFFICE” d.o.o. Mostar kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga ispisa u ukupnom iznosu od 1.161.682,97KM sa popustom i bez PDV-a.
- Odluka o poništenju postupaka za nabavku pneumatika za motorna vozila.
Odluka o poništenju postupaka za kolektivno osiguranje uposlenika.
- Odluka o pokretanju postupaka za nabavku računala i prateće opreme u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a: 282.600,00KM.
- Odluka o pokretanju postupaka za održavanje i popravku računalne opreme u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a: 101.000,00KM.
- Odluka o pokretanju postupaka za nabavku pneumatika za motorna vozila u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a: 220.000,00KM.
- Odluka o pokretanju postupaka za kolektivno osiguranje zaposlenika u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a: 550.500,00KM.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta o provedenoj reviziji obrazovnih isprava od 30.6.2021.godine. Zadužuju se rukovoditelji kantonalnih institucija koje nisu provele reviziju diploma / obrazovnih isprava da postupak pokrenu žurno, a najkasnije do 15. jula 2021. godine, te da izvještaj o reviziji dostave Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta odnosno Inspektoratu. Zadužuju se rukovoditelji da u svim slučajevima gdje nije potvrđena vjerodostojnost obrazovnih isprava o tome obavijeste Kantonalno tužiteljstvo Srednjobosanskog kantona i pokrenu odgovarajuće disciplinske postupke za prestanak radnoga odnosa.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o realizaciji zaključaka i Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu juli 2021.godine

Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstva iz Tekuće rezerve Budžeta SBK u iznosu od 10.000,00KM za sufinansiranje projekcije dugometražnog igranog filma „Djeda mraz u Bosni“ i doznačiti će se Depo Društvo za filmsku TV i internet produkciju d.o.o. Sarajevo.

Vlada Kantona primila k znanju Informaciju Ministarstva finansija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Budžeta SBK za period od 1.1. do 30.6.2021.godine. Analizirajući prihode Budžeta SBK za navedeni period, isti pokazuju trend rast u kumulativnom smislu u ukupnom iznosu od: 13,91 mil. (16,05%) u odnosu na isti period 2020. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK u poljoprivredi (interventna sredstva) u iznosu od 3.000,00 KM za sufinansiranje 15-og Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline“. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć u organizaciji 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „DANI MALINE 20211.godine“ u organizaciji Asocijacije organskih proizvođača SBK.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2021.godini na epizootiološkom području i zaštita zdravlja bilja u iznosu od 95.534,30KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
o za naknadu štete vlasnicima zaraženih životinja iznos od 33.400,00KM,
o veterinarskim stanicama iznos od 57.350,00KM,
o kolateralni troškovi iznos od 4.784,00KM.

pogledano 2759 puta

Novosti

10.08.2022 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
08.08.2022 Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, krajem mjeseca jula objavio je dva javna poziva: &...
08.08.2022 Na osnovu člana 5.stav 1. i 2. Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivre...
05.08.2022 ...
04.08.2022 ...
« August 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31