Ministarstvo privrede / Novosti

Ministarstvo privrede objavljuje drugostepenu presudu Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 51 0 Ps 087820 od 17.12.2015.g. kojom je uvažena žalba tuženih - Ministarstva privrede i Rudnika uglja "Gračanica, te preinačena prvostepena presuda na presudu Općinskog suda u Travniku broj 51 0 Ps 087820 14 Ps od 12.03.2015.g., a po tužbi tužitelja: Općina Bugojno i općina Donji Vakuf.

Ministarstvo privrede, na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu člana 6. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu broj: 01-02-390/15 od 31.8.2015. godine, Ministarstvo privrede objavljuje 

Ministarstvo privrede objavljuje

S P I S A K
ponuđača čiji programi-projekti ispunjavaju uslove javnog Konkursa „Poticaj privredi“ za 2015.god, objavljenog u novinama Oslobođenje i na stranici Vlade SBK, dana 16.07.2015.god