Ministarstvo privrede / Novosti

Dana 08.06.2019. godine održan je naučno-stručni skup inžinjera saobraćaja i komunikacija pod nazivom „Efikasniji saobraćajno-transportni i komunikacijski razvoj BiH“ – „Kuda ide ovaj voz“, kao i promocija X broja naučno-stručnog časopisa TEC-TRAFFIC ENGINEERING & COMMUNICATIONS u Jajcu u organizaciji Udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija u BiH na kojem je prisustvovala delegacija Ministarstva privrede SBK predvođena ministrom Nisvetom Hrnjićem i uposlenicama iz sektora za saobraćaj i komunikacije Adilović Ramizom i Spahić-Demirović Alenom.
Skup je počeo uvodnim obraćanjem organizatora i sponzora skupa. Predsjednik udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija u BiH Osman Lindov je pozdravio i zahvalio se prisutnima i sponzorima skupa te ukazao na važnost održavanja ovakvih skupova u cilju praćenja i unapređenja razvoja u oblasti saobraćaja i komunikacija.
Naučno-stručnom skupu se obratio ministar Nisvet Hrnjić u ime sponzora Vlade SBK i Ministarstva privrede SBK. Ministar je pozdravio skup te kao domaćin susreta poželio uspješan rad i ugodan boravak u Jajcu učesnicima skupa. Istakao je na važnost razvoja i unapređenja saobraćaja i komunikacija u BiH te da razvoj novih tehnologija u ovim oblastima itekako ima velikog uticaja na razvoj našeg društva i da se privreda BiH ne može razvijati bez dobro razvijenog sistema saobraćaja i komunikacija. Ministar je napomenuo da u ovom pravcu treba da se nastavi razvoj saobraćaja i komunikacija u budućnosti.
Naučno-stručni skup je nastavljen po programu rada koji se sastojao od četiri panela i diskusijom poslije svakog panela pojedinačno.
Prvi panel, pod nazivom „Zakonske dorade i usaglašavanja sa EU“ obuhvata zanavljanje starih pravilnika iz oblasti saobraćaja i komunikacija i usklađivanje određenih zakona i pravilnika sa EU Acquisim-jima i EU direktivama.
Moderator ovog panela je bio Osman Lindov a uvodničar Nenad Lukanović.
Drugi panel, pod nazivom „Strateško planiranje saobraćajno-transportnih i komunikacijskih sistema i infrastrukture“ obuhvatao je izradu Perspektive za razvoj transportno-komunikacijskih sistema u SBK, Razvoj poštanske infrastrukture i usklađenost sa novim uslugama, Probleme prijevoznika u BiH i potencijalna rješenja, Revitalizacija pruge uzanog kolosijeka Srnetica-Jajce kao i Izgradnju objekata u zaštitnom pojasu autocesta i brzih u funkciji privrednog razvoja BiH.
Moderator Osman Lindov i uvodničar Nermin Čabrić.
Treći panel, pod nazivom „Sigurnost saobraćaja, održavanje saobraćajne infrastrukture, zagađenje urbanih sredina“ koji je obuhvatao izradu stručnih radova kao što su Održavanje manevarskih površina i uticaj na sigurnost i Organizacija i upravljanje transportnim modulima pri organizaciji masovnih događaja.
Moderator Osman Lindov, uvodničar Radović Milija.
Četvrti panel pod nazivom „Održivi razvoj i smart tehnologija saobraćaja i transporta“, koji obuhvata stručne radove koji se odnose na primjenu novih tehnologija i softvera u saobraćaju.
Moderator Osman Lindov, uvodničar Marin Jelčić.
Zatim je održana skupština Udruženja te su učesnici po završetku radnog dijela imali priliku posjetiti kulturno-historijske znamenitosti grada Jajce.

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 2/10), članova 4. i 13. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15),člana 3, tarifni broj 26. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama („Službene novine SBK/KSB“ broj: 11/03 i 1/04), te člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna donosi

R J E Š E NJ E
o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022. godine

I

Pokreće se postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019-2022. godine.

II

Postupak usklađivanja iz člana i ovog rješenja obavit će Komisija za usklađivanje redova vožnje koja će se imenovati posebnim rješenjem.

III

1. Visina naknade za troškove provođenja postupka usklađivanja redova vožnje za svaki predloženi polazak, odnosno za svaki predloženi povratak iznosi:

 za stari red vožnje: 50,00 KM,
 za stari red vožnje sa promjenom i za stari red vožnje sa statusnom promjenom: 200, 00 KM,
 za novi red vožnje: 500, 00 KM.

2. Visina naknade za troškove rješavanja prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje iznosi 200,00 KM po polasku odnosno povratku koji se osporava.

3. Provođenja postupka registracije usklađenih redova vožnje za svaki usklađeni red vožnje obavlja se uz naknadu:
 na podnesak zahtjeva za ovjeru i registraciju reda vožnje prijevoznika po svakoj liniji plaća se taksa od 20,00 KM,
 za ovjeru i registraciju reda vožnje plaća se taksa od 40,00 KM, po redu vožnje.
Sredstva se uplaćuju na žiro račun budžeta Vlade Srednjobosanskog kantona;

 Broj računa: 132-010-21253-6750
 Vrsta prihoda: 722 121,
 Poziv na broj: 0161000000,
 Budžetska organizacija: 1501001,
sa naznakom „za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“, odnosno „za rješavanje prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“.

IV

Postupak usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022.godina obaviti će se u dvije faze i to:
I FAZA
U prvoj Fazi obaviti će se usklađivanje postojećih-važećih redova vožnje sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji BiH (područje Srednjobosanskog kantona) koji je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 32/18, a početi će objavljivanjem:
 Javni oglas za dostavljanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama (stari redovi vožnje) usaglašenih sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje,
 Tumačenje za usaglašavanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje.
II FAZA
U drugoj Fazi će se izvršiti postupak usklađivanja, ovjere i registracija redova vožnje prema Pravilnicima o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), koja će početi objavljivanjem javnog oglasa:
 Javni oglas o pokretanju postupka prikupljanja zahtjeva sa propisanom dokumentacijom, sa vjerodostojnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama za period 2019.-2022. Godine.
Navedeni oglasi će biti objavljeni, kao posebni akti, u „Službenim novinama SBK“, na web stranici Vlade SBK/KSB: http://www.sbk-ksb.gov.ba i na oglasnoj ploči Ministarstva privrede SBK.

V

Nakon objave u Službenim novinama SBK i web stranici Vlade SBK biti će objavljena Obavijest o pokretanju postupka usklađivanja, ovjere i registracije redova vožnja na području SBK u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

VI

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.


MINISTAR

___________________
Nisvet Hrnjić

Danas je u Travniku potpisan ugovor o koncesiji za eksploataciju arhitektonsko – građevinskog kamena gabra na lokalitetu „Staište“ – općina Novi Travnik. Ugovor su potpisali gospodin Nisvet Hrnjić, ministar Ministarstva privrede, u svojstvu koncesora, i gospodin Marin Martinović, direktor „SPR“ d.o.o. Vitez, u svojstvu koncesionara. Ugovor je dodijeljen na osnovu člana 13. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/09, 6/13 i 9/15), Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena gabra na lokalitetu „Staište“ Novi Travnik Vlade Srednjobosanskog kantona, broj: 01-02-364/19 od 20.05.2019. godine, Odluke o prosječnoj prodajnoj cijeni jedinice mjere pojedinih mineralnih sirovina koja služi kao osnovica za obračun naknade za koncesiju („Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 6/10, 7/12 i 10/14) i provedene zakonske procedure objave Javnog poziva i odabira koncesionara na osnovu Pravilnika o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede i dokumentaciji potrebnoj za taj postupak („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 12/09).