Ministarstvo gospodarstva

Tel: 030 511-217 | Fax: 030 511-729 | Adresa: Prnjavor 16 a | Email: minpriv@sbk-ksb.gov.ba , Web: www.mgpsbk-ksb.com.ba

19.04.2021 | Zahtjev za uključivanje u program Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2021.godinu...
09.02.2021 Pozivamo sva Javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona da u skladu sa članom 13. Zakona o javno - privatnom partnerstvu SBK (“Službene novine ...
07.10.2020 Odluka o visini boravišne takse na području SBK za 2020.god....
07.10.2020 Pravilnik o upisniku turističkih zajednica Pravilnik o evidenciji plaćene boravišne takse Pravilnik o evidenciji  usluga noćenja  ...
07.10.2020 Zakon o turističkim zajednicama Ovim Zakonom uređuje se osnivanje i način rada turističkih zajednica, te način njiihove organizacije, finansiranja i ...

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Utvrđena članom 8. Zakona o organizovanju i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Kanton Središnja Bosna (Sl.novine SBK br.15/12)