04 Februar
2021

Saopštenje sa 71. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 70. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve Vlada SBK je dala suglasnost na Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu. Godišnjim planom i programom održavanja regionalnih puteva za 2021.g., a u visini sredstava odobrenih u Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2021.g. za radove održavanja u iznosu od 1.900.000 KM

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
- Suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. godinu.
- Saglasnost za direktore osnovnih škola sa područja Srednjobosanskog kantona da potpišu Anekse na postojeće ugovore sa najpovoljnijim prijevoznicima, do okončanja otvorenog postupka javne nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola i odabira najpovoljnijeg dobavljača, te potpisivanje okvirnog sporazuma za period 2020-2022 godina a najkasnije do kraja II polugodišta nastavne 2020/2021. godine.
- Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021.g.: OŠ „Turbe“ Turbe, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, „Srednja stručna škola“ Bugojno, OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik i SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak.
- Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za OŠ „Karaula“ Karaula na relaciji Gornje Krčevine - OŠ „Karaula“ u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a do okončanja postupka javne nabave a najkasnije do kraja II polugodišta nastavne 2020/2021. godine. Za navedenu relaciju je raspisana javna nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području općine Travnik ali procedura nije okončana.
- Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta za 2021. godinu

Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim prihvaća Memorandum o razumijevanju između Vlade SBK i British Councila i pripadajući Aneks 1 (Program EU za mlade državne službenike u BiH). Program EU pomaže BiH pri razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave. Program nudi stručno usavršavanje i mobilnost novoj generaciji državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja EU i koji će voditi promjene tokom procesa proširenja.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je usvojila izvještaje o praćenju provođenja preporuka Odluka za unutrašnju reviziju za IV. Kvartal 2020.godine:
- Izvještaj Revizije transfera za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola SBK.
- Izvještaj Revizije o subvencijama za učešće na sajmovima i izložbama u Ministarstvu privrede.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog istog ministarstva:
- Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća- opći dio koji se odnosi na sva ministarstva, uprave, upravne organizacije, službe i urede koje je osnovala Vlada Kantona.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća službi i ureda koje je osnovala Vlada Kantona.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća kantonalnih uprave i upravnih organizacije Srednjobosanskog kantona.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji poslovanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kanton.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji usklađenosti poslovanja Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona.

pogledano 1480 puta