Ministarstvo prostornog uređenja/ Propisi

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o građenju (“Službene novine SBK/KSB”, broj: 10/14) i člana 68. stav 1. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 35/05), ministar Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, donosi


PRAVILNIK
o načinu formiranja, rada i obračuna naknade za rad
Komisije za tehnički pregled građevina

Zbirka detaljnih zakonskih propisa prema područjima djelatnosti (zakonski okvir za rad institucije)

 

-Zakon o prostornom uređenju («Sl. novine KSB/SBK», 11/14) 

-Zakon o građenju ("Sl.novine KSB/SBK" 10/14)

-Zakon o zaštiti okoliša (“Sl. Novine SBK/KSB”, broj: 4/05),

-Zakon o zaštiti prirode (“Sl. Novine SBK/KSB”, broj: 4/05)

-Zakon o upravljanju otpadom („Sl. novine SBK“, broj: 4/05)

-Zakon o kvaliteti zraka („Sl. novine SBK“, broj: 11/00)
-Zakon o zaštiti od buke („Sl. novine SBK“, broj: 11/00)

-Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. Novine Federacije BiH”, broj: 2/06, 72/07 i 32/08, 4/10, 13/10, 45/10)

-Zakon o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini Hercegovini ( “Sl. Novine Federacije BiH”, 2/02, 8/02, 27/02, 6/04, 51/07)

-Zakon o komunalnim djelatnostima, (“Sl. Novine SBK/KSB”, broj: 13/13)

- Zakon o stambenim odnosima(«Sl.list SR BiH», broj 14/84,12/87,36/89) koji je preuzet kao zakon Federacije BiH, Zakonom o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima («Sl. novine Federacije BiH» broj:11/98,19/99)
-Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 11/98, 38/98, 12/99, 27/99, 43/99, 56/01 i 29/03),
-Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova («Sl. novine Federacije BiH», broj: 28/05)
-Zakon o izvršenju odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica („Sl. Novine“ FBiH“, broj: 43/99),
-Zakon o prenošenju poslova kantonalnih organa uprave za stambene poslove na općinske službe za upravu («Sl.novine SBK/KSB», broj: 8/99),

-Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (“Sl. Novine SBK/KSB”, broj: 5/14), 

-Zakon o zakupu stana (»Sl. Novine SBK«, broj:12/13)

-Zakon o privremenom zauzimanju javnih površina na području SBK (»Sl. Novine SBK«, broj:14/16)

-Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl.glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 39/14)
-Zakon o upravnom postupku («Sl. novine Federacije BiH», broj: 2/98, 48/99),
-Zakon o upravnim sporovima (“Sl. Novine Federacije BiH”, broj: 9/05)
-Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i04/12) koji je preuzet kao zakon kantona, Zakonom o preuzimanju Zakona o državnoj službi u federaciji BiH („Sl.novine SBK/KSB“, broj: 7/11)
-Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj. 35/05),

-Zakon o organizovanju i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona («Sl. novine SBK/KSB » broj: 15/12)

-Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH Sl. Novine Federacije BiH”, broj: 32/01) 

-Zakon o zakupu stana

-Zakon o održavanja upravljanju zgradama

-Zakon o prostornom uređenju

 

Zbirka internih akata

-Uredba o građevinama i zahvatima u prostoru značajnim za SBK („Sl. novine SBK“, broj: 12/15)
-Pravilnik o reviziji projektne dokumentacije („Sl. novine SBK“, broj: 4/16)
-Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta odnosno građevine i pečačenje sredstava za rad („Sl. novine SBK“, broj: 7/16)
-Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišnog dopuštenja za pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 45/09, 43/10)
-Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (“Sl. novine SBK/KSB broj 5/06).
-Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke («Sl.glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 103/14)
-Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja zgrada (“Sl. novine SBK”, broj: 8/14)
-Uputstvo o načinu promjene upravitelja zgrade (“Sl. novine SBK”, broj: 8/14)
-Uputstvo o izradi obrasca zapisnika sa skupa etažnih vlasnika (“Sl. novine SBK”, broj: 8/14)
-obrazac zapisnika sa skupa etažnih vlasnika (“Sl. novine SBK”, broj: 8/14)
-obrazac zapisnika o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa (“Sl. novine SBK”, broj: 8/14)
-Uputstvo o sadržaju obrasca evidencija zgrada u kojima se obavlja održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom (“Sl. novine SBK”, broj: 8/14)
-Uputstvo o izradi obrasca za godišnji izvještaj o radu upravitelja zgrade (“Sl. novine SBK”, broj: 8/14)
-Uputstvo o izradi obrasca o evidenciji upravitelja zgrada (“Sl. novine SBK”, broj: 8/14)