Ministarstvo poljoprivrede / Propisi

Evidencija propisa – spisak zakonskih i podzakonskih propisa objavljenih u Službenim glasilima kojima se utvrđuju nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvaUPRAVA
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'' broj 35/05)
Zakon o organizovanju i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona o zadrugama (''Službene novine Srednjobosanskog kantona '' broj 15/12 ,17/12 i 11/19 )

POLJOPRIVREDA
Zakon o zadrugama (''Službeni glasnik BiH'' broj 18/03)
Zakon o duhanu BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj 32/10)
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj: 49/04)
Zakon o genetski modifikovanim organizmima (''Službeni glasnik BiH'' broj 23/09)
Zakon o hrani (''Službeni glasnik BiH'' broj 50/04)
Zakon o mineralnim đubrivima (''Službeni. glasnik BiH'', broj: 46/04, 76/11)
Zakon o mjerama za unapređenje sočarstva (''Sl. novine FBiH", broj: 23/98)
Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Sl. novine FBIH", broj: 42/10)
Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji FBiH (''Sl. novine FBIH", broj: 28/04)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (''Sl. novine FBiH", broj: 52/09)
Zakon o poljoprivredi (''Sl. novine FBiH", broj: 88/07 i 04/10, 07/13)
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama (''Sl. novine FBIH", broj 66/13)
Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (''Sl. novine FBIH", broj 31/0
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj 03/05)
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (''Sl. novine FBiH", broj: 55/01 i 31/14)
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (''Službene novine FBiH'' broj 71/05)
Zakon o stočarstvu (''Sl. novine FBiH", broj: 66/13)
Zakon o vinu (Sl. novine FBiH broj 55/12)
Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa (''Službeni glasnik BiH'' broj 25/08)
Zakon o zadrugama (''Sl. novine FBIH'' broj 28/97)
Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju (''Službeni list SFRJ broj 74/89)
Zakon o zaštiti novih sorti bilja u BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj: 14/10, 32/13)
Zakon o zaštiti zdravlja bilja (''Službeni glasnik BiH'' broj 23/03
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ‘‘Poticaj za poljoprivredu’ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godin Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom ‘‘Od našeg polja do našeg stola’‘ (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘ broj 44/14, 52/14 i 104/14),
Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (‘‘Službene novine Federacije BiH‘‘ broj 60/14 i 75/14),
Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uslovima za obavljanje prerade žita u mlinovima (‘‘Službene novine Federacije BiH‘‘ broj 81/06),
Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala (‘‘Službene novine Federacije BiH‘‘ broj 5/03),
Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja (‘‘Službene novine Federacije BiH‘‘ broj 14/04),
Pravilnik o postupku i uvjetima zamjene poljoprivrednog zemljišta (‘‘Službene novine Federacije BiH‘‘ broj 10/10),
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (‘‘Službene novine Federacije BiH‘‘ broj 72/09),
Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (‘‘Službene novine Federacije BiH‘‘ broj 42/08),

VETERINARSTVO
Zakon o hrani ( ''Službeni glasnik BiH", broj: 50/04)
Zakon o genetski modifikovanim organizmima (''Službeni glasnik BiH'' broj 23/09)
Zakon o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (''Sl. novine FBiH'' broj 21/97)
Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (''Sl. novine FBiH", broj: 15/98, 70/08)
Zakona o veterinarstvu u BiH (''Službeni glasnik BiH", broj: 34/02)
Zakona o veterinarstvu FBiH (''Sl. novine FBiH", broj: 46/00)
Zakon o slatkovodnom ribarstvu (''Sl. novine FBiH'' broj 64/04)
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja ('' Službeni glasnik BiH", broj: 25/09)
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Službeni list SFRJ'' broj 53/91)
Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Službeni lisr SR BiH'' broj 43/86, 18/90)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim dozvolama za akvakulturu (‘‘Službene novine FBIH’‘ broj 64/05),
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko rekreativni ribolov (‘‘Službene novine FBIH’‘ broj 71/05),
Pravilnik o utvrđivanju veterinarsko zdrvastvenih uslova za odlaganje korištenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona , stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nus proizvoda životinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi ( ‘‘Službeni glasnik BIH’‘ ,broj 6/12),
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama farmako-loški aktivnih tvari u proizvodima životinjskog podrijetla (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 67/12),
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima u hrani za životinje (‘‘Službeni glasnik BiH’‘,broj67/12),
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 54/99 i 59/09),
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji i sadržaju i načinu izdavanja ovlaštenja (‘‘Službene novine FBiH”, broj 54/99),
Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 42/01, 22/04),
.Pravilnik o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja (‘‘Službene novine FBiH”, broj 21/02),
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko – tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 6/03, 49/07), Pravilnik o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 47/03 i 5/10),
.Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 87/07, 64/08),
Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje (‘‘Službene novine FBiH”, broj 98/12),
.Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i dostavljanju tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama (‘‘Službene novine FBiH”, broj 54/08),
Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko – zdravstvene preglede i kontrolu (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 51/11 i 55/12),
Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (‘‘Službene novine FBiH”, broj: 57/09 i 55/12),
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupak ovlašćivanja laboratorija ( ‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 37/09),
Pravilnik o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 82/09),
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 20/10),
Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 25/10).
Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 27/10),
Pravilnik o utemeljivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 27/10),
Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 46/10),
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (‘‘Službeni glasnik’‘ BiH broj 46/10),
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u FBiH (‘‘Službeni glasnik FBiH’‘, broj 70/12 i 8/14),
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima hrane životinjskog podrijetla (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 80/12),
Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uvjetim za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 22/13),
Pravilnik o higijeni hrane (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 4/13),
Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 103/12),
Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno odredaba propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 5/13),
Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi (‘‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 103/12),
Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u unutarnjem i međunarodnom prometu (‘‘Službeni glasnik BiH”, broj: 33/03, 14/04, 35/05),
Odluka o zaraznim bolestima životinja (‘‘Službeni glasnik BiH”, broj 44/03),
Odluka o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rakova i proizvoda od rakova (‘‘Službeni glasnik BiH”, broj 5/04),
Odluka o nusproizvodima životinjskog porijekla, njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi (‘‘Službeni glasnik’‘, broj 19/11),

VODE
Zakon o vodama FBiH (''Sl. novine FBiH", broj: 70/06)
Zakon o vodama Srednjobosanskog kantona (''Sl. novine SBK", broj: 11/09)
Zakon o koncesijama BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj: 32/02, 56/04 )
Zakon o koncesijama (''Sl. novine FBiH'' broj: 40/02, 61/06 )
Zakon o koncesijama (''Službene novine SBK'' broj: 08/09, 06/13, 09/15 )
Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 06/08, 57/09, 72/09 i 68/12),
Pravilnik o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu kojeg se izdaju vodni akti (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj: 17/08 i 38/12),
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (‘‘Službene glasnik BiH” broj: 40/10 i 30/12),
Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 4/12),
Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva (‘‘Službene novine Federacije BiH’‘ broj 88/12),
Odluka o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije BIH (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 41/07),
Odluka o visini posebnih vodnih naknada (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 46/07),
Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj: 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12),
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljenje podataka o količinama zahvaćene vode (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 83/08),
Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 26/09),
Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka (‘‘Službene novine FBiH”, broj 4/13),
.Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodoprivrednih objekata (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 18/07),
Uredba o opasnim i štetnim tvarima u vodama (‘‘Službene novine FBiH’‘, broj 43/07),
Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora u granicama SR BiH (‘‘Službene novine SR BiH’‘, broj 18/80),
Uredba o kategorizaciji vodotoka (‘‘Službene novine SR BiH’‘, broj 43/67),

ŠUMARSTVO
Zakon o šumama (''Sl. novine SBK", broj: 05/14, 12/15 , 08/16 i 14/20 )
Zakon o lovstvu ( „Sl. novine FBiH „ broj : 4/06 , 8/10 i 81/14 )
Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (''Sl. novine FBiH", broj: 27/97 25/06 i 91/15)
Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (''Službene novine FBiH'' broj 31/00)
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (''Sl. novine FBiH", broj: 71/05 i 8/10)
.Pravilnik o uslovima i načinu davanja šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti(‘‘Službene novine Srednjobosanskog kantona’‘ broj: 10/14 i 12/15),
Pravilnik o zamjeni šume i šumskog zemljišta (‘‘Službene novine Srednjobosanskog kantona’‘ broj: 11/14 ),
Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘,broj: 14/02),
Pravilnik o sadržaju, načinu i nosiocima izrade odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
Pravilnik o uvjetima i načinu gospodarenja lovištem(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
Pravilnik o stručnoj službi za provođenje lovnogospodarske osnove (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
Pravilnik o načinu o određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08),
Pravilnik o lovočuvarskoj službi (‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 63/06),
Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca legitimacije lovočuvara, vođenju evidencije o izdatim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 5/08),
Pravilnik o načinu upotrebe lovačkog oružja i naboja(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 5/08),
Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenimpodručjima(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 5/08),
Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita(‘‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 2/08 )

OSTALI PROPISI
ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU (‘‘Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘,broj: 2/98 i 48/99),
ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FBiH (‘‘Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘ ,broj:32/01 i 48/11),
ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U F BIH (‘‘Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘ ,broj:29/03 , 23/04 , 39/04 , 54/04 , 67/05 , 8/06 I 4/12 ),
ZAKON O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH (‘‘Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘ ,broj : 49/05 ),
ZAKON O RADU (‘‘Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘ ,broj:26/16 I 89/18 ),
ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI SREDNJOBOSANSKOG KANTONA (“Službene novine SBK ”, br. 2/12, 5/14, 7/14, 12/15, 15/17 i 2/19 ),
ZAKON O KANTONALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA (‘‘Službene novine SBK ‘‘ ,broj:11/03 1/04 , 5/12 i 11/15 )
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14 ),
ZAKON O INSPEKCIJAMA FBiH (‘‘Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘ ,broj:73/14
ZAKON O PREKRŠAJIMA FBiH racije (‘‘Sl. novine Fede Bosne i Hercegovine‘‘ ,broj:63/14 ),
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (‘‘Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘ ,broj:81/15 ),
ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FBiH (‘‘Sl novine Federacije Bosne i Hercegovine‘‘ ,broj: 8/05),
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘‘Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine’‘, broj 96/19 )

INTERNI PROPISI
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstva ( 06-02-1499/20 od 14. 11. 2020 )
Pravilnik o radnim odnosima ( 02-02- 201 /19 od 15. 10. 2019 . )
Pravilnik o plačama,dodatcima i naknadama ( 02-02- 226 /12 od 08. 03. 2012 , 06-02-02-4826 /21 OD 28. 06. 2021. )
Pravilnik o o evidentiranju radnog vremena ( 01-02- 879 7 14 od 23. 12. 2014 . )
Pravilnik o korištenju , čuvanju i upotrebi pečata ( 01-02- 263/11 od 01. 08. 2011 . )
Rješenje o organizacionim jedinicama ( 06-02- 04- 86 /21 od 06. 01. 2021 . )
Upustvo o upotrebi faksimila na službenim aktima ( 01-05- 284/14 od 29. 03. 2016 . )
Lista kategorija registraturskog materijala ( 02-05- 809/19 od 26. 06. 2020 . )