Кабинет Премијера

Tel.: 030-518-673

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Travnik objavljuje Javni Oglas kako slijedi:

Javni oglas za podnošenje prijava projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku u 2022.godini

Obrazac prijave

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA,
ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA

Broj:07-30-1-7747/21

Travnik: 8.11.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH , broj 49/05) i Zaključka Vlade Srednjobosanskog kantona broj:01-04.1-2612/2021-27 od 15.04.2021. godine, ministar ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

I. Naziv i pozicija radnog mjesta

1. Viši referent za administrativne poslove u odjelu zaštite okoliša – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: poslovi uredskog i arhivskog poslovanja, obrada materijala na računaru (prijepis tekstova i tabela), vođenje i ažuriranje baze podataka, izrada izvješća i drugih akata o podacima iz baze podataka, kopiranje i umnožavanje materijala za potrebe odjela, obavlja i druge operativno tehničke poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta po nalogu ministra i rukovoditelja ustrojstvene jedinice.
Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova i to:
- SSS – IV. stupanj: upravno administrativna, ekonomska, gimnazija
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni ispit
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon stjecanja srednje stručne spreme

II. Spisak potrebnih dokumenata
Uz prijavu na Javni oglas, koja treba sadržavati kraću biografiju i kontakt podatke (adresa stanovanja i broj telefona) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene fotokopije)
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- izvod iz matične knjige rođenih
- diplomu o završenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu – uvjerenje porezne ispostave o radnom stažu / osiguranju ili
uvjerenje zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) s obaveznim uvjerenjem o dešifraciji zanimanja.
- dokaz o poznavanju rada na računaru - uvjerenje/certifikat od ovlaštene institucije
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije
otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou
vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz čanka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Napomena:
U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, ali je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH, broj:49/05).
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos.

III. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijave:
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“, „Oslobođenje“, „ Dnevni list“ i objavit će se na web stranici Vlade SBK.
Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Prnjavor 16a, 72270 Travnik.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava na javni oglas za prijem namještenika - NE OTVARATI“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


MINISTAR
Amir Šečibović, prof.

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA,
ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA

Broj:07-30-1-7747/21

Travnik: 8.11.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH , broj 49/05) i Zaključka Vlade Srednjobosanskog kantona broj:01-04.1-2612/2021-27 od 15.04.2021. godine, ministar ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

I. Naziv i pozicija radnog mjesta

1. Viši referent za administrativne poslove u odjelu zaštite okoliša – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: poslovi uredskog i arhivskog poslovanja, obrada materijala na računaru (prijepis tekstova i tabela), vođenje i ažuriranje baze podataka, izrada izvješća i drugih akata o podacima iz baze podataka, kopiranje i umnožavanje materijala za potrebe odjela, obavlja i druge operativno tehničke poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta po nalogu ministra i rukovoditelja ustrojstvene jedinice.
Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova i to:
- SSS – IV. stupanj: upravno administrativna, ekonomska, gimnazija
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni ispit
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon stjecanja srednje stručne spreme

II. Spisak potrebnih dokumenata
Uz prijavu na Javni oglas, koja treba sadržavati kraću biografiju i kontakt podatke (adresa stanovanja i broj telefona) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene fotokopije)
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- izvod iz matične knjige rođenih
- diplomu o završenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu – uvjerenje porezne ispostave o radnom stažu / osiguranju ili
uvjerenje zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) s obaveznim uvjerenjem o dešifraciji zanimanja.
- dokaz o poznavanju rada na računaru - uvjerenje/certifikat od ovlaštene institucije
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije
otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou
vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz čanka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Napomena:
U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, ali je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH, broj:49/05).
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos.

III. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijave:
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“, „Oslobođenje“, „ Dnevni list“ i objavit će se na web stranici Vlade SBK.
Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Prnjavor 16a, 72270 Travnik.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava na javni oglas za prijem namještenika - NE OTVARATI“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


MINISTAR
Amir Šečibović, prof.

 

На основу члана 34. Закона о раду („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број 26/16), Влада Средњобосанског кантона објављује

Ј А В Н И П О З И В
за пријем лица за стручно оспособљавање без заснивања радног односа у кантоналне органе управе

 

I. Ради стручног оспособљавања за самостални рад, без заснивања радног односа, на период најдуље годину дана, Влада Средњобосанског кантона објављује Јавни позив за пријем лица са завршеном ВШС – VI. степен, ВСС – VII. ступањ стручне спреме односно високим образовањем првог или другог циклуса болоњског сустава образовања, из сљедећих стручних подручја:

 

- Право,
- Економија,
- Машинство,
- Електротехника,
- Информатика,
- Грађевинарство,
- Геологија/геодезија,
- Архитектура,
- Просторно уређење,
- Рударство,
- Металургија (метали, неметали)
- Саобраћај,
- Хемијска технологија,
- Екологија,
- Санитарни инжењеринг,
- Пољопривреда,
- Шумарство,
- Прехрамбена технологија,
- Хортикултура,
- Ветеринарство,
- Социјални рад,
- Новинарство,
- Криминалистика, Криминилогија
- Политологија,
- Образовање (педагог, психолог, едукатор – рехабилитатор, социјални педагог, социолог, наставници и професори свих профила укључујући предшколско образовање и разредне наставе),
- Стоматологија,
- Фармација,
- Медицина (доктори, радиологија, микробиологија, лаборанти, генетичари, сестре, виши техничари, физиотерапеути и другог здравственог смјера),
- Специјалне намјене (војска, полиција),
- Инжињери заштите,
- Спорт,
- Текстил и обућарство,
- Умјетничка занимања (кипар, сликар, глумац),
- Теолог – Филозоф,
- Библиотекар,
- Комуникологија
- Природно математички факултет свих звања укључујући биологија-биокемија и физиологија,биологија-генетика
- Кинезиологија
- Графички инжењер
- и остала занимања

 

II. Опћи увјети

На Јавни позив се могу пријавити кандидати који испуњавају опће увјете из члана 25. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ , број: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 4/12), и то:
- да су држављани Босне и Херцеговине
- да су старији од 18 година
- да имају универзитетску диплому или друге образовне или академске квалификације ВИ. или ВИИ. степена стручне спреме, односно високог образовања првог или другог циклуса болоњског система студирања,
- да су здравствено способни за обављање послова за које се пријављују
- да се на њих не односи члан IX.1. Устава Босне и Херцеговине.

III. Посебни увјети

Осим опћих увјета из члана 25. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ , број: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 4/12), кандидати требају испуњавати и посебне увјете, и то:
- да су стекли ВИ. или ВИИ. степен стручне спреме, односно високо образовање првог или другог циклуса болоњског система студирања,
- да се налазе на евиденцији незапослених лица код надлежне службе за запошљавање,
- да немају радно искуство након стицања тражене стручне спреме.

IV. Списак потребних докумената

Кандидати су дужни уз пријаву, која садржи тачну адресу становања и контакт-телефон, доставити и сљедеће документе:
- диплому или увјерење о завршеном школовању,
- увјерење о држављанству, не старије од 3 мјесеца,
- овјерену изјаву кандидата да нема радно искуство након стицања тражене стручне спреме и овјерену изјаву да се на њих не односи члан IX.1. Устава Босне и Херцеговине,
- увјерење надлежне службе за запошљавање да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица, с податком о дужини времена проведеном на евиденцији након стицања тражене стручне спреме,
- доказ о оствареном просјеку оцјена цјелокупног завршеног студија на факултету.
- потврда/увјерење од стране надлежне службе за запошљавање да кандидат нема евидентиран уговор за стручно
оспособљавање без заснивања радног односа у органима управе

Документи који се прилажу уз пријаву морају бити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Остале документе којима се доказује испуњавање опћих увјета, изабрани кандидати бит ће дужни доставити приликом закључивања уговора о стручном оспособљавању без заснивања радног односа.

V. Остале напомене

Запримљене пријаве размотрит ће посебно формирана комисија која ће утврдити ранг-листу пријављених кандидата, на основу просјека оцјена и дуљине проведеног времена на евиденцији незапослених лица након стицања тражене стручне спреме, која ће се доставити Влади Средњобосанског кантона на одлучивање. Влада Средњобосанског кантона ће се приликом пријема лица на стручно оспособљавање без заснивања радног односа држати принципа равноправне територијалне и националне заступљености.

Резултати Јавног позива објавит ће се на службеној њеб-страници Владе Средњобосанског кантона.

Права лица за стручно оспособљавање без заснивања радног односа прописана су чланом 34. Закона о раду („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 26/16) и чланом 43. Закона о плаћама и накнадама у органима власти Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 2/12, 3/12 – исправка текста, 5/14, 7/14 – исправка текста и 12/15), уз напомену да лицима која се стручно оспособљавају припада накнада за топли оброк и пријевоз.

Пријаве с потребном документацијом доставити (путем поште или директно) на адресу:

Влада Средњобосанског кантона
Комисија за провођење Јавног позива за пријем лица за стручно оспособљавање – Пријава на Јавни позив за стручно оспособљавање
Станична 43
72 270 Травник

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним листовима и на службеној wеб-страници Владе Средњобосанског кантона (рачунајући од посљедње објаве).

Непотпуне, неуредне и неправовремене пријаве неће се разматрати.