16 Srpanj
2021

Priopćenje sa 90. sjednice Vlade KSB - 2021.g.Vlada KSB je usvojila zapisnik sa 89. sjednice.
Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama i uputila u daljnju proceduru. Izmjene zakona se odnose na pojedina rješenja kojima se preciznije utvrđuju postrojenja i objekti za koje potrebna koncesija, te otklanjaju nejasnoće u postojećim odredbama Zakona o koncesijama.

Vlada Kantona je utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba u istovjetnom tekstu koji je predložen od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba dostaviti će se Saboru KSB na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.
Uvidom u odredbe teksta Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeno je da se predloženim izmjenama i dopunama otklanjanju poteškoće u primjeni postojećeg Zakona, te da isti nudi preciznija zakonska rješenja u oblasti lokalne samouprave. Vlada KSB mišljenja je da Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine dobar polazni temelj za utvrđivanje Prijedloga zakona, uz prethodno razmatranje i uvažavanje datih mišljenja općina sa područja Kantona Središnja Bosna.
Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine dostaviti će se Saboru KSB na daljnje postupanje.
Vlada KSB predlaže Saboru KSB prihvaćanje Izvještaja o financijskoj reviziji Ministarstva financija za 2020.godinu. Zadužuje se Ministarstvo financija da postupi po preporukama i zaključcima Ureda za reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine i da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu KSB i Ured za reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine.
Ovaj Zaključak dostaviti će se Saboru na daljnje razmatranje i usvajanje.
Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada KSB usvojila Strategiju razvoja Kantona Središnja Bosna za period 2021. – 2027. godinu i uputila u daljnju proceduru.
Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i pod zakonskim aktima uspostavljen je institucionalni i normativno-pravni okvir razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kantonima i jedinicama lokalne samouprave. Na osnovu utvrđenog normativno-pravnog okvira Vlada KSB donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja KSB za razdoblje 2021.-2027. godinu. Strategija razvoja KSB je integrirani, multisektorski strateški dokument KSB koja definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije KSB i jedinica lokalne samouprave i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategijom razvoja KSB se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje. Istovremeno je polazni dokument i podloga za izradu sektorskih strategija, DOB-a, Proračuna i PJI kantona, programa rada Vlade za mandatno razdoblje, trogodišnjeg plana rada ministarstava i drugih tijela i godišnjeg programa rada Vlade.
Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva usvojila Izvještaj o radu Regionalne razvojne agencije (REZ). REZ ima obavezu prema svojim osnivačima (Saboru) uraditi reviziju financijskih izvješća za svaku prethodnu godinu koji radi ovlaštena revizorska kuća. Ovo Izvješće daje informacije o tome da li financijsko izvješće u svim značajnim odrednicama pruža istinit i fer prikaz financijskog položaja Agencije na kraju financijske godine (31.12.2020.), uključujući ukupne rezultate poslovanja gotovinske tokove i promjene u kapitali za 2020. godinu, a u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa je predložilo, a Vlada KSB je donijela Odluku o prihvatanju Pisma Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa o implementaciji Projekta: Pokretanje okolišnog financiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja od 05.07.2021. godine, a odnosi se na podizanje energetske učinkovitosti javnih objekata (Osnovne škole "Kalibunar" u Travniku, Osnovne škole "Busovača" u Busovači, Srednje škole "Busovača" u Busovači i Policijske postaje u Vitezu), te nakon toga opskrba objekata toplotnom energijom koristeći biogorivo od drvne mase, u skladu sa zahtjevima i procedurama ESCO mehanizma. Vrijednost ESCO Projekta energetske učinkovitosti zgrada kao i sufinanciranje bit će određeno Sporazumom o pokretanje okolišnog financiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja. Vlada KSB zadužuje nositelja ESCO Projekta da poduzmu sve potrebne radnje kako bi se navedeni ESCO Projekat uspješno realizirao.
Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu. Sa pozicije Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih puteva, izdvaja se iznos od 182.413,10 KM. Iznos se odnosi na transfer novčanih sredstava za sufinanciranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području KSB, prema Izvješću Kantonalne direkcije za puteve KSB o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorima sa izvođačima radova.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračun Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 2.570,00 KM Osnovnoj školi „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje na stavku „Nabavka opreme“.
Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”- interventna sredstva po zahtjevu korisnika Medžlis islamske zajednice Donji Vakuf za sufinanciranje nabave vozila za potrebe prijevoza dženaza, u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na žiro račun Medžlis islamske zajednice Donji Vakuf,
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama KSB, izdvajaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila, na ime nastavka sufinanciranja projekta energetske efikasnosti kroz sanaciju podnih površina. Navedeni iznos predstavlja primljeni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije Tekuće rezerve Vlade Kantona Središnja Bosna izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Selvedini Grabus iz Travnika, na ime potpore za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije Tekuće rezerve Vlade Kantona Središnja Bosna izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Harisu Kahvedžić iz Donjeg Vakufa, na ime potpore za liječenje.
Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavu ručnih radio stanica i fiksne radio stanice. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 8.892,00 KM za nabavu ručnih radio stanica i fiksne radio stanice za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova KSB. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “MIBO Komunikacije” doo Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavu računarske opreme. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 48.032,01 KM za nabavu računarske opreme. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “REBUS” d.o.o. Sarajevo.
Donesena je i Odluka o izdvajanju dijela sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu, ovom odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za poticaje u poljoprivredi u 2021.godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima (Poljoprivrednik „BADROV“, vl. Marinko Badrov iz Busovače 5.000,00 KM, Ivan Kuna iz Busovače 3.000,00 KM i Saba Hodžić iz Donjeg Vakufa 2.000,00 KM) za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje., a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke ugovorene i druge posebne usluge nagrade učenicima za izvanredne uspjehe. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021.godinu, na poziciji Ugovorene i druge posebne usluge -nagrade učenicima za postignute izuzetne rezultate na Federalnom i Državnom takmičenju u iznosu od 1.700,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2021. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021.godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za sufinanciranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač Kanton, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec Srpanj i Kolovoz (VII i VIII mjesec) 2021. godine.
Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu usluga - Izrada premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izrade fasade i ugradnje stolarije na zgradi Vlade (Aleja Konzula u Travniku) gdje je smješten MUP. Sa stavke „Nabava građevina“, Službe za zajedničke poslove, izdvajaju se sredstva u iznosu od : 3.300,00 KM (nije PDV obveznik) za nabavu Izrada premjera i predračuna radova. Navedeni iznos uplatit će se „AS PROMING“ d.o.o. Turbe, Travnik, kao izabranom dobavljaču.
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave za uslugu deratizacije, procijenjene vrijednosti bez PDV-a 51.282,00 KM.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, Vlada KSB je donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave u skladu sa Zakonom o javnim nabavama –Nabava udžbenika za učenike PRVOG (I) razreda osnovnih škola Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa. Za nastavni plan i program na bosanskom jeziku procijenjene vrijednosti 983.160,00 KM i nastavni plan i program na hrvatskom jeziku procijenjene vrijednosti 124.555,00 KM.
Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za pokretanje Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavci za izvođenje radova u drugoj fazi izgradnje zgrade Policijske stanice Kreševo u iznosu od 36.433,33KM sa PDV-om.
- Odluka o davanju suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova pokretanje Izravnog sporazuma za sanaciju induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar u iznosu od 3.720,60KM sa PDV-om.

Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava udrugama branitelja u iznosu od 50.000,00KM, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branitelje.
Na prijedlog Ureda za javne nabave, Vlada KSB je donijela Odluku o izmjeni Plana Centralne nabave za 2021.godinu.
Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog Ureda:
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Bugojno u iznosu od 138.000,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Busovača u iznosu od 57.400,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “ABA” d.o.o. Travnik, kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Donji Vakuf u iznosu od 54.596,75KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Fojnica u iznosu od 50.800,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Gornji Vakuf/Uskoplje u iznosu od 79.915,27KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općine Jajce i Dobretići u iznosu od 129.153,50KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Kiseljak u iznosu od 105.300,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Kreševo u iznosu od 51.386,81KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Novi Travnik u iznosu od 87.851,38KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Travnik u iznosu od 554.397,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tečnih goriva, za općinu Vitez u iznosu od 88.293,80KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru poduzeća “Harmeli” d.o.o. Banovići kao najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu mrkog uglja u ukupnom iznosu od 731.024,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru “CROATIA OSIGURANJE” d.d. Mostar kao najpovoljnijeg ponuditelja za obvezno i kasko osiguranje vozila u ukupnom iznosu od 341.482,62KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru poduzeća “ILIĆ TRGOVINA” d.o.o. Zvornik kao najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uglja lignita u ukupnom iznosu od 189.781,00KM bez PDV-a.
- Odluka o izboru ŠPGD “Srednjobosanske šume - Šume Središnje Bosne” kao najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu ogrjevnog drveta u ukupnom iznosu od 327.255,32KM sa popustom i bez PDV-a.
- Odluka o izboru “ZK OFFICE” d.o.o. Mostar kao najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga ispisa u ukupnom iznosu od 1.161.682,97KM sa popustom i bez PDV-a.
- Odluka o poništenju postupaka za nabavu pneumatika za motorna vozila.
Odluka o poništenju postupaka za kolektivno osiguranje uposlenika.
- Odluka o pokretanju postupaka za nabavu računala i prateće opreme u procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a: 282.600,00KM.
- Odluka o pokretanju postupaka za održavanje i popravku računalne opreme u procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a: 101.000,00KM.
- Odluka o pokretanju postupaka za nabavu pneumatika za motorna vozila u procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a: 220.000,00KM.
- Odluka o pokretanju postupaka za kolektivno osiguranje zaposlenika u procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a: 550.500,00KM.
Vlada KSB primila je k znanju Informaciju Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa o provedenoj reviziji obrazovnih isprava od 30.6.2021.godine. Zadužuju se rukovoditelji kantonalnih institucija koje nisu provele reviziju diploma / obrazovnih isprava da postupak pokrenu žurno, a najkasnije do 15. srpnja 2021. godine, te da izvještaj o reviziji dostave Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa odnosno Inspektoratu. Zadužuju se rukovoditelji da u svim slučajevima gdje nije potvrđena vjerodostojnost obrazovnih isprava o tome obavijeste Kantonalno tužiteljstvo Kantona Središnja Bosna i pokrenu odgovarajuće disciplinske postupke za prestanak radnoga odnosa.
Vlada KSB je usvojila Izvješće o realizaciji zaključaka i Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpnju 2021.godine
Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstva iz Tekuće zalihe Proračuna KSB u iznosu od 10.000,00KM za sufinanciranje projekcije dugometražnog igranog filma „Djeda mraz u Bosni“ i doznačiti će se Depo Društvo za filmsku TV i internet produkciju d.o.o. Sarajevo.
Vlada Kantona primila k znanju Informaciju Ministarstva financija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna KSB za period od 1.1. do 30.6.2021.godine. Analizirajući prihode Proračuna KSB za navedeni period, isti pokazuju trend rast u kumulativnom smislu u ukupnom iznosu od: 13,91 mil. (16,05%) u odnosu na isti period 2020. godine.
Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB u poljoprivredi (interventna sredstva) u iznosu od 3.000,00 KM za sufinanciranje 15-og Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline“. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć u organizaciji 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „DANI MALINE 20211.godine“ u organizaciji Asocijacije organskih proizvođača KSB.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2021.godini na epizootiološkom području i zaštita zdravlja bilja u iznosu od 95.534,30KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
o za naknadu štete vlasnicima zaraženih životinja iznos od 33.400,00KM,
o veterinarskim stanicama iznos od 57.350,00KM,
o kolateralni troškovi iznos od 4.784,00KM.

 

Pročitano 1320 puta