Sjednice Vlade SBK / KSB

12 Januar
2024

Saopštenje sa 29. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 28. redovne i 2. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 Odluka o privremenom stavljanju van snage Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Srednjobosanski kantona, utvrđivanje marži. Odlukom se mjere stavljaju van snage do 15. 3. 2024. godine.
- Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ Budžeta Srednjobosanskog kantona, kojom se redni broj 7. mijenja i glasi: - „Površinska zaštita metala RMA d.o.o. Donji Vakuf.“
- Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu – interventna sredstva. Izmjena se odnosi na naziv u tabelarnom pregledu: umjesto riječi „Međunarodni sajam namještaja u Istanbulu Republika Turska“ sa riječima „Odlazak na Međunarodni sajam u Istanbulu“.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, za nabavku telekomunikacijske opreme u iznosu od 649,57 bez PDV-a, sredstva će se doznačiti odabranom dobavljaču „ALKIBIA“ d.o.o. nakon provedenog postupka javne nabavke.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, za nabavku opreme – aparata u iznosu od 213,68 bez PDV-a, sredstva će se doznačiti odabranom dobavljaču „ALKIBIA“ d.o.o. nakon provedenog postupka javne nabavke.

Isto ministarstvo je predložilo Mišljenje o inicijativi za povećanje visine naknade za Službu „Pomoć - informacije“, a Vlada SBK je stava da nema dovoljno opravdanih razloga za predloženo povećanje SPI naknada. Mišljenje Ministarstva privrede je da predložene nove SPI naknade ne bi trebale biti uvećane za više od 30% u odnosu na dosadašnje cijene koštanja navedenih usluga, te predlaže da se korigiraju-umanje predloženi iznosi novih naknada za vlasnike putničkih vozila, dok za vlasnike autobusa, teretnih motornih vozila i priključnih vozila mogu ostati iste ili sa nekim manjim povećanjem kako bi se smanjila ogromna razlika između pomenutih. Prijedlog Mišljenja Ministarstva privrede će se dostaviti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela slijedeće odluke:
 Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2023. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola SBK. Sredstva u iznosu od 70.000, 00 KM sa stavke "Nabavka opreme - Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, škole, preraspodjeljuju se i dodjeljuju korisnicima, kako slijedi:
• Osnovna škola "Voljevac ", Voljevac , iznos od 14.000,00 KM,
• MSŠ "Vitez ", Vitez, iznos od 7.000,00 KM,
• MSŠ "Travnik“ , Travnik, iznos od 7.000,00 KM,
• SGŠ "Jakova Gotovca ", Novi Travnik, iznos od 14.000,00 KM,
• SŠ "Novi Travnik ",Novi Travnik iznos od 14.000,00 KM i
• Osnovna škola "Turbe ",Turbe iznos od 14.000,00 KM .
 Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 5.545,00 KM Osnovnoj školi "Busovača", Busovača, neplaniranih u Budžetu SBK za 2023. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi "Busovača", Busovača“ na stavku „Nabava opreme“ iznos od 1.800,00 KM i na stavku „Ugovorene i druge posebne usluge“ iznos od 745,00 KM.
 Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 1.230,00 KM Osnovnoj školi „13. Rujan“ Jajce, neplaniranih u Budžetu SBK za 2023. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „13. Rujan“ Jajce na stavku „Tekuće održavanje“ iznos od 700,00 KM i stavku „Ugovorene i druge posebne usluge“ iznos od 530,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023.godinu za potrebe Općinskog suda Jajca. Odlukom se izdvaja iznos od 4.640,22 KM za izvođenje građevinskih radova u gruntovnici Općinskog suda Jajce. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču „Obrtnička djelatnost DUGA“ Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023.godinu za potrebe Općinskog suda u Travniku. Odlukom se izdvaja iznos od 7.015,32 KM za izvođenje građevinskih radova u Registru privrednih subjekata za potrebe Općinskog suda u Travniku. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču „GRADI-H“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023.godinu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Odlukom se izdvaja iznos od 6.750,90 KM za sanaciju vanjskog stepeništa i zida u ulaz u zgradu u Kantonalnom sudu u Novom Travniku. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču „Građevinar“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023.godinu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Odlukom se izdvaja iznos od 1.209,60 KM za nabavku klima uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču s.z.r. „Eltih Vitez“ Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023.godinu za potrebe Kantonalnog pravobranilaštva. Odlukom se izdvaja iznos od 1.350,96 KM za nabavku uredskog namještaja za potrebe Kantonalnog pravobranilaštva. Sredstva iz ove odluke doznačit će se dobavljaču „PROM-AR“ d.o.o. Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela slijedeće odluke:
 Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stacionarnog radara za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Odlukom se izdvaja iznos od 139.300,20 KM sa pozicije “Nabavka opreme“ za nabavku stacionarnog radara. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “MIBO Komunikacije” d.o.o Sarajevo.
 Odluka o izdvajanju sredstava za adaptaciju zgrade PS Novi Travnik za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Odlukom se izdvaja iznos od 99.994,64 KM sa pozicije “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje” za adaptaciju zgrade PS Novi Travnik. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “General Engineering” d.o.o. Sarajevo.
 Odluka o izdvajanju sredstava za adaptaciju zgrade PS Travnik. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 7.001,28 KM sa pozicije „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za adaptaciju zgrade PS Travnik. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “FARA ” d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora na izgradnji prilaza zgradi PS Kreševo. Odlukom se izdvaja iznos od 1.709,00 KM sa pozicije „Nabavka građevina“ za vršenje nadzora na izgradnji prilaza PS Kreševo. Sredstva će se doznačiti firmi “ART WORKS” d.o.o Novi Travnik.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova da provede proceduru zamjene postojeće zgrade PS Fojnica za adekvatnu građevinsku parcelu na kojoj bi se gradila nova zgrada za potrebe policijske stanice i odsjeka za administraciju, što je i u interesu obje strane kao i u općem interesu građana. S tim u vezi općina Fojnica je predložila, a Općinsko vijeće donijelo Odluku o zamjeni nekretnina broj : 01-04-3593-8/23 od 30.11.2023. godine kojom se odobrava zamjena nekretnina između općine Fojnica i Ministarstva unutrašnjih poslova SBK. Navedom odlukom Ministarstvo unutrašnjih poslova bi u zamjenu za postojeću zgradu u našem vlasništvu dobilo građevinsku parcelu površine 1550 m2 na kojoj bi započelo izgradnju nove zgrade za potrebe policijske stanice Fojnica za što su već i planirana određena novčana sredstva u Budžetu SBK za 2024. godinu. Odluka o davanju saglasnosti za predmetnu zamjenu nekretnina čiji nacrt je dostavljen u prilogu se proslijeđuje Skupštini SBK na donošenje.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
 Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ izdvaja se iznos od 146.661,00 KM kako slijedi:
• Studentski centar Sarajevo, izdvaja se iznos od 76.443,00 KM, Akademska 2023/2024. god. prema ugovoru 01-34-1345/2023 od 21.11.2023. godine;
• Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 46.314,00 KM, Akademska 2023/2024. god. prema ugovoru 01-34-1346/2023 od 21.11.2023. godine;
• Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 17.181,00 KM, Akademska 2023/2024. god. prema ugovoru 01-34-1347/2023 od 21.11.2023. godine;
• SC Univerzitet u Tuzli izdvaja se iznos od 6.723,00 KM, Akademska 2023/2024. god. prema ugovoru 01-34-2219/2023 od 21.12.2023. godine.
 Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabava opreme“ za „Prvu osnovnu školu“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Nabavka opreme“ u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „ASCOM“ d.o.o. Tešanj.
 Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za „Prvu osnovnu školu“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u iznosu od 20.971,32 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „TERMOPLAST“ d.o.o. Bugojno iznos od 6.974,72 KM,
• „OR AHMETOVIĆ“ Bugojno iznos od 7.000,00 KM,
• „IZGRADNJA-KOMING“ d.o.o. Bugojno iznos od 6.996,60 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Nabavka opreme“ u iznosu od 3.437,19 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „IBRA“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u ukupnom iznosu od 13.977,80 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „YAVUZ“ d.o.o. Srebrenik iznos od 6.981,20 KM,
• JP „VILENICA“ Novi Travnik iznos od 6.996,60 KM.
 Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za „Treću osnovnu školu“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 5.984,50 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta da u nastavnoj 2023/2024. godini učenicima s posebnim potrebama, koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu koristiti usluge organiziranog prijevoza, omogući subvenciju troškova prijevoza učenika plaćanjem na transakcijski račun roditelja (cijena plaćanja 1 KM po 1 kilometru).
- Odluka o izdvajanju sredstava Mješovitoj srednjoj ekonomsko - ugostiteljskoj školi Travnik planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Nabava opreme“ u iznosu od 14.318,38 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „Fis “ d.o.o. Vitez iznos od 7.019,79 KM, za nabavku polica za biblioteku,
• “ProComp” d.o.o. Zenica iznos od 3.519,99 KM, za nabavku računarske opreme,
• “Digitalis “ d.o.o. Novi Travnik iznos od 3.199,80 KM, za nabavku Smart Led tv prijemnika 70“,
• “NALTECO “ d.o.o. Travnik iznos od 578,80 KM, za nabavku stalaka za tv prijemnike.
- Odluka o izdvajanju sredstava Mješovitoj srednjoj školi Travnik planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji“Nabava opreme“ u iznosu od 540,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se „IBRA“ d.o.o. Travnik za nabavku table (Magnetna i Piši briši).
- Odluka o izdvajanju sredstava Mješovitoj srednjoj školi Gornji Vakuf planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na pozicji “Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u ukupnom iznosu od 20.893,67 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „KARADŽA-TRADE KAŠMIR” d.o.o. Bugojno iznos od 13.932,17 KM, za nabavku Daktilo stolica, nabavku kompjuterskih stolova i nabavku postolja za centralne jedinice,
• “Rosinj” doo Gornji Vakuf iznos od 6.961,50 KM, za nabavku stolarskih roba i usluga (Rekonstrukcija učionice).
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Travnik“ Travnik planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 4.053,50 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „XT computers“ Busovača iznos od 1.000,00 KM, za nabavku copy aparata,
• „XT computers“ Busovača iznos od 1.993,00 KM, za nabavku 2 računara: XT Ryzen 5500 i XTi3 Office,
• „SPORT-GMS“ d.o.o. Vitez iznos od 760,50 KM, za nabavku mreže i nosača za odbojku 20-EB,
• „JYSK“ d.o.o. Sarajevo iznos od 300,00 KM, za nabavku kancelarijske stolice.
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Dubravica“ Preočica Vitez planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 6.971,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „XT computers“ Busovača za nabavku računarske opreme – skener, copy aparat, printeri, monitor, PC.
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Karaula“ Karaula planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 6.995,30 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „Electronic kuna“ d.o.o Bugojno iznos od 2.335,30 KM, za nabavku video opreme,
• „Dopret-tech T.R“ vl.Ljubica Buzuk Kiseljak iznos od 4.660,00 KM, za nabavku računarske opreme.
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Kaonik“ Kaonik planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u ukupnom iznosu od 6.996,60 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „PAM COLOR“ d.o.o Vitez za nabavku i ugradnju PVC poda u školskom hodniku.
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Kalibunar” Travnik planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u ukupnom iznosu od 17.959,97 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „A.E. SIGURNOST“ d.o.o Zenica iznos od 3.983,85 KM, za nabavku i instalaciju video nadzora,
• „FARA“ d.o.o Travnik iznos od 6.993,56 KM, za lakiranje parketa i ocrtavanje igrališta,
• „FARA“ d.o.o Travnik iznos od 6.982,56 KM, za demontažu, nabavku i ugradnju novog parketa.
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Guča Gora” Guča Gora planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 2.471,98 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „NESA SISTEMI“ d.o.o Travnik za nabavku i instalaciju video nadzora.
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Turbe” Turbe planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u ukupnom iznosu od 20.849,04 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „EUROBRAND“ d.o.o Zenica iznos od 6.996,60 KM, za nabavku računarke opreme i projektora,
• „FAZLA“ d.o.o Turbe iznos od 6.852,44 KM, za rekonstrukciju ulaza za prvašiće,
• O.R. „L.A.E“ Turbe iznos od 7.000,00 KM, za rekonstrukciju svlačionica.
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Turbe” Turbe planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 1.980,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „Electronic Solutions“ Travnik za nabavku opreme za prijenos podataka i glasa.
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Vitez” Vitez planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 13.984,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „XT COMPUTERS“ d.o.o Busovača za nabavku računarske opreme i nabavku uredske opreme.
 Odluka o izdvajanju sredstava OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu od 13.977,17 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „DOPER-TECH T.R“ Kiseljak za nabavku računarske opreme i nabavku i zamjenu unutrašnje stolarije.
 Odluka o izdvajanju sredstava Treća OŠ Oborci Donji Vakuf planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, na poziciji “Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u ukupnom iznosu od 13.588,38 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „IPSUM“ d.o.o Bugojno za nabavku i ugradnju poda u dvije učionice i nabavku zidne i podne keramike, štemanje, gletanje i bojene zidova.
 Odluka o davanju saglasnosti školama (KŠC „Petar Barbarić Travnik i drugi“) za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2023./2024. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
 Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za produženje mandata članovima Ispitne komisije za polaganje vozačkih ispita u 2024. godini imenovanim Rješenjem, broj: 08-23-699/21/2022-R-3 od 10. 2. 2023. godine i Rješenjem broj: 08-23-699/21/2022-R-4 od 28. 9. 2023. godine. Mandat se produžuje do okončanja procedure o Javnom pozivu, a najduže do 29. 2. 2024. godine.
 Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama na području SBK za provođenje postupaka javne nabavke i zaključivanje ugovora za prijevoz učenika.
 Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe OŠ „Turbe“ Turbe u iznosu od 1.491,75 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „EUROBRAND“ d.o.o. Zenica.
 Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe OŠ „Karaula“ Karaula u ukupnom iznosu od 45.925,36 KM. Sredstva će se doznačiti izabranim dobavljačima: “Yavuz Company“ d.o.o. Srebrenik, iznos od 32.655,36 KM, za nabavku i ugradnju PVC stolarije i Građevinski obrt „ Ramić M“ Karaula, iznos od 13.270,00 KM za građevinske radove na uređenju školskog dvorišta.
 Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe OŠ „Musa Čazim Ćatić“ u iznosu od 6.990,75 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „PAM COLOR“ d.o.o. Vitez.
 Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe OŠ „Han Bila“ Han Bila u iznosu od 6.995,01 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „ESKOMO S2“ d.o.o. Travnik.
 Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe OŠ „Turbe“ Turbe u ukupnom iznosu od 13.996,50 KM. Sredstva će se doznačiti izabranim dobavljačima: „TRISAR-INN“ d.o.o Sarajevo, iznos od 6.996,60 KM za nabavku takmičarske garniture za odbojku i „DIGITALIS“ d.o.o. Novi Travnik, iznos od 6.999,90 KM za nabavku i montažu klima uređaja i TV-a.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
 Odluka o davanju saglasnost za provođenje postupka javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Predmet postupka javne nabavke je zakup prostora za potrebe rada inspektorata na lokaciji Travnik. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 14.378,40 KM.
 Odluka o davanju saglasnost za provođenje postupka javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Predmet postupka javne nabavke je nabavka vode i komunalne usluge na lokaciji Mali niz Lamela 4, Travnik. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 2.367,53 KM.
 Odluka o davanju saglasnost za provođenje postupka javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Predmet postupka javne nabavke je nabavka električna energija i mrežarina (uz pripadajuće naknade za obnovljive izvore) na lokaciji Mali Niz lamela 4, Travnik. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.982,91 KM.
 Odluka o davanju saglasnost za provođenje postupka javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Predmet postupka javne nabavke je nabavka rezervnih dijelova i materijala za popravak vozila – u garantnom roku. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.982,91 KM.

Vlada SBK je prihvatila i slijedeće izvještaje:
 Izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o dodijeljenim jednokratnim pomoćima pojedincima i udrugama za socijalnu skrb u 2023. godini.
 Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu januaru 2024. godine
 Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu januaru 2024. godine.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
 Odluka o utvrđivanju nabavnih kategorija predmeta Centralne javne nabavke, odnosno popisa predmeta Centralne javne nabavke.
 Odluka o davanju saglasnosti korisnicima Budžeta SBK da samostalno provode postupke izravnih/direktnih sporazuma za predmete nabavki koje spadaju u kategorije Centralne javne nabavke: nabavka rezervnih dijelova za vozila van garantnog roka proizvođača i/ili usluge popravaka i održavanja vozila van garantnog roka proizvođača, uz obavezu da se pri tome pridržavaju odredaba Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) koje se odnose na izravne/direktne sporazume.

Vlada SBK je na prijedlog Skupštine SBK donijela slijedeće programe:
 Program raspodjele sredstava parlamentarnim političkim strankama u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM.
 Program utroška sredstava neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 170.000,00 KM.
 Program utroška sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima u ukupnom iznosu od 49.500,00 KM.
 Program utroška sredstava pojedincima u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija, donijela Odluku o izdvajanju sredstava u skladu sa Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavca i isplati jednokratne pomoći za 2023. godinu, kojom se svi Budžetskim korisnicima SBK isplaćuje jednokratna novčana pomoć za 2023. godinu u iznosu od 400,00 KM. U sklopu ove točke Vlade je donijela Zaključke:
Vlada Kantona sugerira Zavodu za zdravstveno osiguranje SBK da svim zaposlenicima iz oblasti zdravstva koji se finansiraju iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK isplati jednokratnu novčanu pomoć za 2023. godinu u iznosu od 400,00 KM.
Vlada SBK sugerira općinama za područja SBK da svim korisnicima općinskih budžeta, kao i zaposlenicima u javnim ustanovama i drugim institucijama kojima su općine osnivači isplati jednokratnu novčanu pomoć za 2023. godinu u iznosu od 400,00 KM.

pogledano 2970 puta

Novosti

17.05.2024 Danas je u sali Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, ministar Sedžad Milanović održao sas...
16.05.2024 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje javne pozive za odabir korisnika sredstava...
16.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „DANI d.o.o Nova Bila” (...
15.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „TR AUTO OTPAD ŽELJO” (p...
15.05.2024 Na osnovu dostavljenih trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno - privatnog pa...
« Maj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31