Sjednice 2023

22 Decembar
2023

Saopštenje sa 27. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 26. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu“. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu, izdvaja se iznos od 125.000,00 KM za digitalizaciju odgojno-obrazovnoga sistema, stvaranja e-škola. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se za digitalizaciju odgojno-obrazovnoga sistema, stvaranja e-škola kako slijedi:
1.Sveučilište u Mostaru – Centar za informacijske tehnologije“ izdvaja se iznos od 55.000,00 KM
2. Univerzitet u Sarajevu Univerzitetski tele-informatički centar „UTIC“ izdvaja se iznos od 70.000,00 KM
• Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2022./2023.god. planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava u iznosu od 560.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke, za akademsku godinu 2022./2023. godinu, doznačit će se na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar.
• Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke „rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za SŠ „Travnik“ Nova Bila. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 3.514,77 KM za rekonstrukciju podova-podne obloge/ laminata. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se ugovorenom dobavljaču po potpisanom Ugovoru o javnoj nabavi, „ŠOLA“ d.o.o. Tomislavgrad.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za „Srednju tehničku skolu“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 334,00 KM za nabavku SWITCH TP-link. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se ugovorenom dobavljaču „DOPER-TECH“ T.R. Kiseljak.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 228,15 KM za nabavku uredskih stolica. Sredstva iz ove Odluke uplatit će ugovorenom dobavljaču „FIS“ d.o.o. Vitez.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za SSŠ „Fojnica“ u Kiseljaku. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 649,00 KM za nabavku računarske opreme. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se ugovorenom dobavljaču „DOPER-TECH“ T.R. Kiseljak.

• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za SSŠ „Fojnica“ u Kiseljak. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 988,00 KM za nabavku ormara. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „FIS“ d.o.o. Vitez.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK u iznosu od 1.561,95 KM za nabavku uredskog namještaja. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se ugovorenom dobavljaču „REKORD“ d.o.o. Kiseljak.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK u iznosu od 2.249,00 KM za nabavku vanjskih vrata. Sredstva iz ove Odluke uplatit će ugovorenom dobavljaču SZR „STILOMATIC“ Kiseljak.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
• Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2023. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu izdvaja se iznos od 602.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu poljoprivrednim proizvođačima za registrovane farme u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva.
• Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2023. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu izdvaja se iznos od 104.500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2023.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu poljoprivrednim proizvođačima za registrovane farme u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva.
• Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SB za 2023. godinu sa pozicije ''Izdaci za materijal i sitni inventar“. Odlukom se izdvajanju sredstava u iznosu 28.080,00 KM sa pozicije „Izdaci za materijal i sitni inventar“ u svrhu nabavke: Uniforme za šumarsko osoblje Kantonalne uprave za šumarstvo. Sredstva iz Odluke u iznosu 28.080,00 KM doznačiti će se na račun dobavljača „ 6 Novembar“ d.o.o. Zvornik.
• Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije ''Izdaci za nabavku stalnih sredstava''. Odlukom se izdvajanju sredstava u iznosu 399.929,40 KM sa pozicije „Izdaci za nabavku stalnih sredstava“ u svrhu nabavke stalnog sredstva: motorna vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo. Sredstva iz Odluke u iznosu 399.929,40 KM doznačiti će se dobavljaču ''OVNAK d.o.o. Vitez ''.
• Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje programa utroška sredstava s pozicije “Tekuči transfer neprofitnim organizacijama - Poticaj u lovstvu” iz Budžeta SBK za 2023. godinu. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu izdvaja se iznos od 27.816,00 KM radi provođenja Programa utroška sredstava s pozicije “Tekuči transfer neprofitnim organizacijama-Poticaj u lovstvu” iz Budžeta SBK za 2023. godinu. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za finansiranje projekata za unapređenje lovstva u skladu sa članom 37a, stav (4) I stav (5) I članom 51. Stav (2) Zakona o lovstvu, na području Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za branioce donijela slijedeće odluke:
• Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama- za izgradnju centara za psihosocijalno liječenje branitelja“. Odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM.
• Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje mezarja i groblja, odlukom se izdvaja iznos od 46.500,00 KM.
• Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu: Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti. Odlukom se izdvaja iznos od 22.100,00 KM.
• Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu, Tekući transferi neprofitnim organizacijama- za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 11.500,00 KM.
• Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženja branilaca“, odlukom se izdvaja iznos od 156.000,00 KM, sredstva će se raspodijeli u skladu sa dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branioce.

Ured za javne nabavke Vlade SBK je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
• Odluka o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke. Ovom odlukom se utvrđuju nabavne kategorije (robe i usluge) koje se nabavljaju prema pravilima koja vrijede za Centralnu javnu nabavku. Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK utvrdit će konkretne predmete nabavki (artikle) unutar svake pojedine nabavne kategorije, kao i raspodjelu na postupke i lotove.
• Odluka o davanju saglasnost Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK za 2024. za sljedeću nabavku: Zakup prostora za smještaj Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK, primjenom izuzeća od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama. Vlada SBK ovlašćuje Ured za javne nabavke da donese odluku o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavama, te da temeljem iste sklopi ugovor o zakupu prostora sa cijenom zakupa do 2.500,00 KM bez PDV-a / mjesečno.

Ministarstvo zdravstva i socjialne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za izmjene ugovora o smještaju za 15 korisnika (starih i nemoćnih osoba) smještenih u Domu za stare i nemoćne osobe „Revitalis“ s područja SBK, a čiji smještaj finansira ili sufinansira Ministarstvo, kao i saglasnost za zaključivanje ugovora o smještaju za buduće korisnike po novim cijenama (obavijest o povećanju naknade za smještaj korisnika usluga PU „Revitalis“ u Bugojnu na ukupan iznos od 1.150,00 KM po korisniku).

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade broj: 01-04.1-8431/2023-19 od 16.11.2023., mijenja se i glasi:
• Studentski centar Zenica
Vlada Kantona daje saglasnost ministru Bojanu Domiću za potpisivanje ugovora o izmjeni ugovora i subvencioniranju smještaja studenata sa područja SBK sa Studentskim centrom „Zenica, Zenica za akademsku 2023. /2024.godinu.
• Univerzitet „ Džemal Bijedić“, SD „Antalija“, Mostar
Vlada Kantona daje saglasnost ministru Bojanu Domiću za potpisivanje ugovora o izmjeni ugovora i subvencioniranju smještaja studenata sa područja SBK sa Univerziteta „ Džemal Bijedić“, SD „Antalija“, Mostar za akademsku 2023. /2024.godinu.
• Studentski centar Sveučilišta u Mostaru, Mostar
Vlada Kantona daje saglasnost ministru Bojanu Domiću za potpisivanje ugovora o izmjeni ugovora i subvencioniranju smještaja studenata sa područja SBK sa Studentskim centrom Sveučilišta u Mostaru, Mostar za akademsku 2023. /2024.godinu.
• Studentski centar „ Sarajevo“ , Sarajevo
Vlada Kantona daje saglasnost ministru Bojanu Domiću za potpisivanje ugovora o izmjeni ugovora i subvencioniranju smještaja studenata sa područja SBK sa Studentski centar „ Sarajevo“ , Sarajevo za akademsku 2023. /2024.godinu.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće izvještaje:
• Izviještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Srednjobosanskog kantona. Na osnovu Naredbe o sprovođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području SBK broj: 08-33-7526/2 od 09.10.2023. godine i Naloga za inspekcijsku kontrolu provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije, Kantonalni sanitarni inspektori dostavili su pojedinačne Izvještaje o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području SBK.
• Izvještaj Načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica od požara na poslovnom objektu u vlasništu PTD „Lukić“ d.o.o. Kreševo, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
• Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije „Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“ izdvaja se iznos od 280.542,60 KM. Izdvojena sredstva koristit će se za: nabavku pametnih ploča za osnovne i srednje SBK prema potpisanom Ugovoru o javnoj nabavci. Izdvojeni iznos doznačit će se dobavljaču: „Unis Telekomunikacije “ d. d. Mostar.
• Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za MSŠ „Gimnazija Bugojno“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 4.008,20 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „TEATAR FEDRA“ Bugojno izdvaja se iznos 150,00 KM,
• „MAS POINT“ Tuzla izdvaja se iznos 805,40 KM,
• „JYSK“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos 549,00 KM,
• „ProTim“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos 982,80 KM,
• „MICOM BH“ d.o.o. Sarajevo izdvaja se iznos 1.521,00 KM.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Ugovorene i druge posebne usluge - za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih djelatnika“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK u iznosu od 1.950,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se profesorima i saradnicima prema Agendi za stručno usavršavanje nastavnika/profesora, stručnih suradnika i ravnatelja/direktora u osnovnim i srednjim školama ( H-NPP i B-NPP ) i rasporedu održavanja edukativnih radionica u osnovnim i srednjim školama za rad u e-Dnevniku.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za socijalno osiguranje učenika“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u ukupnom iznosu od 58.763,86 KM. Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se na Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje i Federalni zavod za zdravstveno osiguranje, kako slijedi:
• Doprinos za zdravstveno osiguranje ZZZO SBK izdvaja se iznos od 52.769,95 KM
• Doprinos za zdravstveno osiguranje FZZO Sarajevo izdvaja se iznos od 5.993,91 KM
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima-za djecu s posebnim potrebama“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 17.550,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se prema prema kriteriju 450,00 KM po osobi s posebnim potrebama i isplatiti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva.
• Odluka o davanju saglasnosti za javnu nabavku putem Aneksa II, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK za nabavku u 2023. godini: predmet nabavke: usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja – edukacija prosvjetnih djelatnika i djelatnika ministarstva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi: 76.923,07 KM.
• Odluka o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinansiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu prenijet će sredstva sa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK Općini VITEZ za sufinansiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton u iznosu od 150.000,00 KM, za izgradnje sportske dvorane JU OŠ “Vitez” PŠ Kruščica.
• Odluka o izdvajanju sredstava općini Travnik za sufinansiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu prenijet će sredstva sa Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK Općini Travnik za sufinansiranje završetka izgradnje i opremanje športske dvorane za MSŠ „Travnik“ Travnik i MSEUŠ „Travnik“ Travnik u iznosu od 400.000,00 KM.
• Odluka o izdvajanju sredstava za utopljavanje zgrade Nadbiskupskog sjemeništa „Petar Barbarić“ i Osnovne i Srednje škole KŠC u Travniku. Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje utopljavanja zgrade Nadbiskupskog sjemeništa „Petar Barbarić“ i Osnovne i Srednje škole KŠC u Travniku u iznosu od 330.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Nadbiskupskom sjemeništu „Petar Barbarić“ Travnik.
• Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola na području Srednjobosanskog kantona za školsku 2023/2024. godinu. Ovom Odlukom se utvrđuju uslovi i način subvencioniranja troškova prijevoza učenika osnovnih škola sa sjedištem na području Srednjobosanskog kantona. Pod troškovima prijevoza iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva se trošak prijevoza na najkraćoj prometnoj udaljenosti od mjesta prebivališta učenika do škole. Trajanje nastavne godine utvrđuje se aktom kojeg donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta nadležno za poslove obrazovanja.
• Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za predškolsko obrazovanje u 2023. godini. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu za predškolsko obrazovanje“, u iznosu od 650.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke rasporedit će se i uplatiti na transakcijske račune predškolskih ustanova i udruženja za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u 2023/2024. godini kako slijedi:
• JU „Dječji vrtić“ Donji Vakuf izdvaja se iznos od 25.000,00 KM
• JU „Obdanište Travnik“ Travnik izdvaja se iznos od 117.600,00 KM
• JU „Dječji vrtić“ Vitez izdvaja se iznos od 30.000,00 KM
• JU Dječji vrtić „Radost“ Kreševo izdvaja se iznos od 30.000,00 KM
• JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik izdvaja se iznos od 25.000,00 KM
• JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Bugojno izdvaja se iznos od 31.900,00 KM
• JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Fojnica izdvaja se iznos od 25.000,00 KM
• JU „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje izdvaja se iznos od 26.000,00 KM
• PU Dječji vrtić „Bare“ Jajce izdvaja se iznos od 29.000,00 KM
• PPU „o. Ante Gabrić“ Travnik izdvaja se iznos od 20.000,00 KM
• Udruga „Genijalac“ Novi Travnik izdvaja se iznos od 6.000,00 KM
• Dječji vrtić „DANI“ Nova Bila- Travnik izdvaja se iznos od 15.000,00 KM
• Dječji vrtić „PČELICA MAJA“ Kiseljak izdvaja se iznos od 14.000,00 KM
• PPU obdanište „Sultan Fatih“ Novi Travnik izdvaja se iznos od 18.000,00 KM
• Predškolska ustanova „REJAN“ Vitez izdvaja se iznos od 10.000,00 KM
• PPU „SNJEŽNA PAHULJICA“ Travnik izdvaja se iznos od 10.000,00 KM
• Dječji vrtić „ANĐELI“ Novi Travnik izdvaja se iznos od 10.000,00 KM
• PPU „IKRE“ Kiseljak izdvaja se iznos od 28.000,00 KM
• Predškolska ustanova „Vrtić Sv.Josip“ Vitez izdvaja se iznos od 8.000,00 KM
• Igraonica „EMINA“ Jajce izdvaja se iznos od 20.000,00 KM
• Igraonica „FRAMICE“ Bugojno izdvaja se iznos od 20.000,00 KM
• PPU obdanište „GS-KIDS“ Travnik izdvaja se iznos od 20.000,00 KM
• Dječji vrtić „Sveti Franjo“ Kiseljak izdvaja se iznos od 25.000,00 KM
• PPU „JEŽEVA KUĆICA“ Busovača izdvaja se iznos od 30.000,00 KM
• PPU „Liliput“ Travnik izdvaja se iznos od 15.000,00 KM
• PPU „Nedžm“ Travnik izdvaja se iznos od 20.000,00 KM
• OŠ „Voljevac“ Voljevac izdvaja se iznos od 6.000,00 KM
• Udruga „Svijet u slikama“ izdvaja se iznos od 4.500,00 KM
• Udruga „Leptir“ Bugojno izdvaja se iznos od 11.000,00 KM
Prijedlog raspodjele sredstava zasniva se na temelju javnog poziva Ministarstva i Odluke Vlade SBK o utvrđenim kriterijima za ocjenu projekata i raspodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja broj:01-11.7-7852/2023 od 19.10.2023. godine.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za SŠ „Travnik“ Nova Bila. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 1.170,00 KM za nabavku labaratorijske opreme. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „SEMIKEM“ d.o.o. Vogošća.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za „Prvu osnovnu školu“ Bugojno. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 1.480,00 KM za nabavku wi-fi mrežnih rutera. Sredstva iz ove Odluke uplatit će ugovorenom dobavljaču po potpisanom Ugovoru o javnoj nabavci STR „DRAGSTOR CYBER“ Bugojno.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 1.300,00 KM za nabavku kompresora sa pratećom opremom. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču „XT-Computers“ d.o.o. Busovača.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za školska natjecanja“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu u iznosu od 5.540,00 KM za školska natjecanja. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
• Odluka o raspodjeli sredstava sa Tekuće rezerve Vlade SBK za 2023. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve u iznosu od 10.000,00 KM za oblast sporta. Sredstva iz ove Odluke u iznosu od 10.000 KM prenijet će se na razdjel „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport“ Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta. Sredstva će se doznačiti SPORTSKOM SAVEZU SBK za organiziranje izbora najbolje sportaša Kantona za 2023. godinu.
• Odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta za 2023. godinu. Ovom odlukom izdvaja se dio sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu namijenjenih za sport u iznosu od 38.900 KM. Sredstva iz ove Odluke u iznosu od 32.500 KM isplatit će se sa razdjela „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport“ i iznos od 6.400 KM izdvojit će se sa razdjela „Tekući transferi pojedincima – za sport“ Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
• Odluka o raspodjeli sredstava – oblast informisanja za 2023. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu namijenjena za oblast informisanja u iznosu od 18.500 KM. Sredstva iz ove odluke, u iznosu od 3.000 KM isplatit će se sa razdjela „Subvencije javnim preduzećima - za informisanje“ Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu. Sredstva iz ove odluke, u iznosu od 7.000 KM, isplatit će se sa razdjela „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za informisanje“ Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu. Sredstva iz člana 1. ove odluke u iznosu od 5.000 KM isplatit će se sa razdjela „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za informisanje“ Budžeta Kantona za 2023. godinu Sredstva iz člana 1. ove odluke u iznosu od 3.500 KM isplatit će se sa razdjela „Tekući transferi pojedincima - za informisanje“ Budžeta Kantona za 2023. godinu.
• Odluka o raspodjeli sredstava - oblast kulture za 2023. godinu. Ovom odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu, namijenjena za oblast kulture u iznosu od 36.900,00 KM. Sredstva iz ove odluke, u iznosu od 21.500,00 KM, isplatit će se sa razdjela „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“ Budžeta Kantona za 2023. godinu. Sredstva iz ove odluke u iznosu od 4.500,00 KM isplatiti će se sa razdjela „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za kulturu“ Budžeta Kantona za 2023. godinu. Sredstva iz ove odluke u iznosu od 10.900,00 KM isplatiti će se sa razdjela „Tekući transferi pojedincima – za kulturu“ Budžeta Kantona za 2023. godinu. Izdvojena sredstva isplatit će se u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
• Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2022.godinu u iznosu od 36.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke rasporediti će se i isplatiti kako slijedi:
• Humanitarno udruženje „SREĆA ZA SVE“ Travnik izdvaja se iznos od 5.000,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja),
◦ Udruga roditelja i građana za pomoć djeci s poteškoćama u učenju i učešću „NAŠA DJECA, Kiseljak izdvaja se iznos od 5.000,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja ),
◦ Udruga građana „Svjetlo“ Vitez izdvaja se iznos od 1.500,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja),
◦ Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju „BETANIJA“ Vitez izdvaja se iznos od 5.000,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja)
◦ Udruga hodočasnika „Alojzije Stepinac“ Vitez izdvaja se iznos od 1.000,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja)
◦ Udruga žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke „Zraka sunca“ Kiseljak izdvaja se iznos od 4.000,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja)
◦ U.G. „LOGO LINGUA“ Bugojno izdvaja se iznos od 1.500,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja)
◦ U.G. „EKOLOŠKA UDRUGA KRŠEVAC“ Jajce izdvaja se iznos od 4.000,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja)
◦ Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja „Litteratus“ Sarajevo izdvaja se iznos od 500,00 KM, (Novčana podrška za projekt Ljetna škola „Mojoj BiH 2023“),
◦ Samostalni strukovni sindikat pedagoga, pedagoga-psihologa OŠ SBK izdvaja se iznos od 1.000,00 KM, (Novčana podrška za obuku stručnih suradnika, pedagoga-psihologa u siječnju 2024.g.)
◦ Udruženje „MATEMATIČARNICA“ Travnik izdvaja se iznos od 2.500,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja)
◦ KULTURNO-PROSVJETNO I HUMANITARNO DRUŠTVO
◦ „PROSVJETA“ Bugojno izdvaja se iznos od 5.000,00 KM, (Novčana podrška u organizaciji i radu Udruženja).
• Odluka o davanju saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi:
• OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac: predmet nabavke: nabavka kompjuterske opreme procijenjena vrijednost nabavke : 2.564,10 KM bez PDV-a
• „Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola“ Travnik: predmet: nabavka računarske opreme, procijenjena vrijednost nabavke : 5.887,17 KM bez PDV-a, predmet: nabavka smart TV, procijenjena vrijednost nabavke : 2.735,04 KM bez PDV-a, predmet: nabavka arhivski ormara, procijenjena vrijednost nabavke : 3.447,00 KM bez PDV-a, predmet: nabavka polica za biblioteku, procijenjena vrijednost nabavke : 5.982,90 KM bez PDV-a, predmet: nabavka kompjutorske opreme, procijenjena vrijednost nabavke : 3.008,54 KM bez PDV-a, predmet: nabavka trakastih zavjesa, procijenjena vrijednost nabavke : 5.746,15 KM bez PDV-a
• OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, predmet: nabavka opreme, procijenjena vrijednost nabavke : 909,40 KM bez PDV-a
• Odluka o davanju saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta kako slijedi:
• „Prva osnovna škola“ Bugojno-Hendek, rekonstrukcija sanitarnih čvorova u svlačionicama, izdvaja se iznos od 7.000,00; asfaltiranje ruiniranog dijela ulaza izdvaja se iznos 7.000,00, zamjena vrata na kabinetima izdvaja se iznos 7.000,00; nabavka logopedske opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• „Druga osnovna škola“ Bugojno, Nabavka obrazovnih pomagala izdvaja se iznos 6.000,00,
• „Treća osnovna škola“ Bugojno, Nabavka obrazovnih pomagala izdvaja se iznos 8.000,00,
• OŠ „Bristovi“ Bugojno, Rekonstrukcija i sanacija krova iznad svlačionica u fis.Sali, i ulazna vrata na školi, izdvaja se iznos 10.000,00,
• OŠ „Gračanica“ Bugojno, Nabavka opreme za sportsku dvoranu, izdvaja se iznos 7.000,00; Nabavka peći za PŠ Odžak izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Drvetine“, Nabavka informatičke opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• „Prva osnovna škola“ Bugojno-Jaklić, Nabavka računarske opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Berta Kučera“ Jajce, Nabavka školskih učila i lektirske građe izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „13 Rujan“ Jajce, Nabavka opreme za dvoranu za tjelesni odgoj izdvaja se iznos 7.000,00, Nabavka računarske opreme izdvaja se iznos 6.000,00,
• OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce, Zamjena podova i rasvjete izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Gornji Vakuf“ G.Vakuf-Uskoplje, Rekonstrukcija sanitarnih čvorova i podova izdvaja se iznos 13.000,00, Nabavka računara, video nadzora, i obrazovnih pomagala izdvaja se iznos 11.000,00,
• OŠ „Voljevac“, Rekonstrukcija- završni radovi na krovu – oluci izdvaja se iznos 3.000,00, Nabava obrazovnih pomagala izdvaja se iznos 4.000,00,
• OŠ „Pajić Polje“ G.Vakuf, Rekonstrukcija sanitarnog čvora PŠ Grnica izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ Uskoplje, Nabavka projektora, i računarske opreme izdvaja se iznos 7.000,00, Postavljanje zaštitne ograde u holu škole izdvaja se iznos 7.000,00,
• Prva OŠ Donji Vakuf, Zamjena poda u učionicama i unutarnje stolarija na objektu Kurića Kula izdvaja se iznos 7.000,00, Nabavka didaktičkog materijala, nastavnih sredstava i pomagala izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac, Ugradnja PVC poda izdvaja se iznos 7.000,00,
• Treća osnovna škola Oborci, Unutarnji radovi na Aneksu izdvaja se iznos 14.000,00,
• Četvrta osnovna škola Torlakovac, Rekonstrukcija pomoćnog objekta izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Safvet beg Bašagić“ Novi Travnik, Nabavka projektora i drugih obrazovnih pomagala, informatičke opreme izdvaja se iznos 14.000,00,
• OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara Novi Travnik, Rekonstrukcija toaleta izdvaja se iznos 14.000,00,
• OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, Nabavka opreme za nastavu glazbe izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ Musa Čazim Čatić, Nabavka unutarnje stolarije i zamjena poda izdvaja se iznos 7.000,00
• OŠ Novi Travnik, Nabavaka obrazovnih pomagala i računara izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „fra Marijan Šunjić“, Nabavka tableta izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ Travnik, Sanacija teniskih terena izdvaja se iznos 7.000,00, Zamjena elektroinstalacija izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Kalibunar“ Travnik, Saniranje parketa u sali izdvaja se iznos 14.000,00, Video nadzor izdvaja se iznos 4.000,00,
• OŠ „Turbe“ Turbe, Nabavka laptora i projektora izdvaja se iznos 7.000,00, Rekonstrukcija svlačionica izdvaja se iznos 7.000,00, Rekonstrukcija ulaza za prvašiće izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Karaula“, Video nadzor i računarska oprema izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Dolac“ Dolac, Popravak krova i zamjena oluka izdvaja se iznos 7.000,00, Nabavka računarske opreme 6.000,00,
• OŠ „Guča Gora“, Video nadzor i nabavka laptopa izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Han Bila“ Travnik, Rekonstrukcija toaleta u fis.sali, izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Mehurići“, Video nadzor izdvaja se iznos 6.000,00,
• OŠ „Nova Bila“ N.Bila, Rekonstrukcija podova i kanalizacione mreže izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica, Adaptacija toaleta PŠ Prokos izdvaja se iznos 14.000,00, Nabavka računara i obrazovnih pomagala izdvaja se iznos 7.000,00
• OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, Nabavka računara i obrazovnih pomagala izdvaja se iznos 7.000,00, Zamjena unutarnje stolarije izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Vitez“ Vitez-a, Nabavka računarske i uredske opreme izdvaja se iznos 14.000,00,
• OŠ „Dubravica“ Preočica, Nabavka računarske opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Vitez“ Vitez, Saniranje i obnova podova, i saniranje toaleta izdvaja se iznos 14.000,00,
• OŠ „Bila“ Bila, Sanacija toaleta izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Dubravica“, Sanacija toaleta izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Kaćuni“ Kaćuni, Nabava računalne opreme, nastavnih i didaktičkih sredstava i opreme za tjelesni odgoj, 14.000,00,
• OŠ „Busovača“ Busovača, Nabavka logopedskog seta izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Kaonik“, Nabavka i igradnja PVC poda izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ Kiseljak 1 Bilalovac, Nabavka obrazovnih pomagala, računara i namještaja izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ Kiseljak Zabrđe, Zamjena unutarnje stolarije izdvaja se iznos 7.000,00.
• OŠ Kiseljak, Rekonstrukcija glavnog ulaza u školu izdvaja se iznos 7.000,00, Nabavka računarske opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ Gromiljak, Utopljavanje školske zgrade izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Brestovsko“ Brestovsko, Nabavka računarske opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Lepenica“, Zamjena vrata i prozora na školskim toaletima izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Dr.Boris Ćorić“ Kreševo, Oprema za kabinete kemije i geografije i opreme za tjelesni odgoj izdvaja se iznos 7.000,00, Rekonstrukcija unutarnje ograde u školi izdvaja se iznos 7.000,00,
• OŠ „Vitovlje“, Rekonstrukcija zidova sale izdvaja se iznos 14.000,00,
• OŠ KŠC „Petar Barbarić“ Travnik, Nabavka školskih učila i opreme i opremanje odjela za djecu s posebnim potrebama izdvaja se iznos 24.000,00,
• 53. OŠ „Jajce“ Kruščica, Zamjena unutarnje i vanjske stolarije na toaletima PŠ Bešpelj izdvaja se iznos 7.000,00, Nabava opreme i sportskih rekvizita za salu za tjelesni izdvaja se iznos 7.000,00,
• SSS Bugojno, Nabava namještaja i računara izdvaja se iznos 8.000,00,
• STŠ Bugojno, Zamjena dotrajalih podova izdvaja se iznos 10.000,00,
• MSŠ Bugojno, Sanacija krova izdvaja se iznos 10.000,00,
• „Mješovita srednja škola“ Gornji Vakuf, Opremanje kabineta informatike namještajem izdvaja se iznos 14.000,00, Rekonstrukcija učionice izdvaja se iznos 7.000,00,
• SŠ „Uskoplje“, Rekonstrukcija učionice izdvaja se iznos 7.000,00, Oprema za kabinet grafike izdvaja se iznos 7.000,00.
• MSŠ Donji Vakuf, Nabavka opreme za kabinete izdvaja se iznos 7.000,00,
• MSŠ Novi Travnik, Nabavka opreme za kabinete izdvaja se iznos 7.000,00,
• SGŠ Jakov Gotovac, Nabavka obrazovnih pomagala izdvaja se iznos 7.000,00, MSTŠ Travnik, Nabava računarske opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• MSEUŠ Travnik, Nabava polica za biblioteku izdvaja se iznos 7.000,00, Nabavka računarske opreme i obrazovnih pomagala izdvaja se iznos 7.000,00,
• SŠ Travnik, Sanacija školskog dvorišta izdvaja se iznos 7.000,00, Sanacija terase na I katu izdvaja se iznos 7.000,00,
• SMŠ „Zijah Dizdarević“, Nabavka računarske opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• SŠ „Vitez“, Nabavka računarske opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• MSŠ „Busovača“, Nabavka računarske opreme i opreme za sportsku dvoranu izdvaja se iznos 10.000,00, Rekonstrukcija podova u učionicama izdvaja se iznos 10.000,00,
• SŠ „Busovača“, Izmjena podova u učionicama izdvaja se iznos 7.000,00, Nabava video nadzora izdvaja se iznos 7.000,00,
• SSS Jajce, Nabavka opreme za kabinete i obrazovnih pomagala izdvaja se iznos 10.000,00,
• SŠ „Nikola Šop“ Jajce, Rekonstrukcija toaleta izdvaja se iznos 7.000,00, Nabavka računarske opreme izdvaja se iznos 5.000,00, Nabavka video nadzora izdvaja se iznos 4.000,00,
• SŠ „Ivan Goran Kovačić“, Nabavka unutarnjih vrata i laminata izdvaja se iznos 14.000,00,
• SSS Fojnica, Nabavka računarske opreme izdvaja se iznos 7.000,00,
• SŠ „Kreševo“, Rekonstrukcija i radovi na postavljanju podnih obloga izdvaja se iznos 14.000,00,
• KŠC Gimnazija, Nabavka računarske opreme, obrazovnih pomagala i namještaja izdvaja se iznos 25.000,00,
• Elči Ibrahim pašina medresa, Nabavka računarske opreme, obrazovnih pomagala i namještaja izdvaja se iznos 25.000,00.
• Odluku o izdvajanju sredstva iz Tekuće rezerve Vlade SBK za Karate klub Travnik, izdvaja se iznos od 10.000,00 KM.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za potrebe Općinskog suda u Jajcu. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 5.950,00 KM za nabavku namještaja za gruntovnicu Općinskog suda u Jajcu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 1.562,00 KM Mješovitoj srednjoj školi „Donji Vakuf“ Donji Vakuf, neplaniranih u Budžetu SBK za 2023. godinu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u iznosu od 5.190,00 KM Osnovnoj školi „Voljevac“ Voljevac, za nabavku opreme.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
• Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu JU Domovima zdravlja u SBK. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu izdvajaju se sredstva u iznosu od 272.000,00 KM JU Domovima zdravlja u SBK, na ime sufinansiranja nabavke bar kod čitača, računara i računarske opreme neophodne za nastavak informatizacije javnog zdravstvenog sistema u Srednjobosanskom kantonu, kako slijedi:
• JU Domu zdravlja Travnik izdvaja se iznos od 50.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Novi Travnik izdvaja se iznos od 20.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Vitez izdvaja se iznos od 30.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Fojnica izdvaja se iznos od 20.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Kreševo izdvaja se iznos od 20.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Kiseljak izdvaja se iznos od 23.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Busovača izdvaja se iznos od 20.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Bugojno izdvaja se iznos od 23.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Donji Vakuf izdvaja se iznos od 20.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Jajce izdvaja se iznos od 23.000,00 KM,
• JU Domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje izdvaja se iznos od 23.000,00 KM
Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račune JU Domova zdravlja u SBK. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK i JU Domovi zdravlja u SBK će potpisati ugovor o korištenju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu.
• Odluka o davanju Ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK i Zavodu zdravstvenog osiguranja SBK da zaključe sporazum o postupku ostvarivanja prava osiguranih osoba-penzionera s najnižom mirovinom u Srednjobosanskom kantonu na premiju za 2024 godinu. Sufinansiranje premija /markica u 2024 godinu za penzionere sa najnižom penzijom u Srednjobosanskom kantonu kao i saglasnost o izdvajanju sredstava izvršiti nakon potpisivanja sporazuma u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta SBK za 2024 godinu, a sve prema spiskovima penzionera sa najnižom penzijom dostavljenih od strane Kantonalne službe FZ MIO/PIO Travnik.
• Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije Tekuće rezerve Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.500,00 KM fizičkim licima iz Srednjobosanskog kantona, na ime podrške za liječenje. Sredstva će se isplatiti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
• Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane od 500 KW na lokalitetu k.o. Prokos, općina Fojnica. Nakon provedenog postupka, komisija je predložila da se društvu „LIV elektronik“ d.o.o. Sarajevo dodijeli koncesija za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane od 500 KW na lokalitetu k.o. Prokos, općina Fojnica.
• Odluka o raspodijeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška razvoju poduzetničkih zona“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM općini Gornji Vakuf – Uskoplje, za sufinansiranje projekta „Radovi na odvodnji oborinskih voda i rekonstrukciji dotrajale glavne saobraćajnice na Industrijskoj zoni Batuški lug“.
• Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za projekte podrške stranim investicijama i zapošljavanju radnika koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 135.000,00 KM, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
• Odluka o raspodjeli dijela intervetnih sredstava sa pozicije „Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška unapređenju saobraćaja“, Budžeta SBK za 2023.godinu. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 15.000,00 KM, i rasporedit će se u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
• Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetncima – poticaj privredi (podrška preduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda i kvaliteta), Budžeta SBK za 2023.g. Odlukom se izdvaja iznos od 34.000,00 KM, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
• Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – podrška unapređenju saobraćaja“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova mapiranja turističkih staza.
• Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za „Nabavku stalnih sredstava u obliku prava“, javna nabavka: programskih paketa i informacijskih sistema u iznosu od 85.000,00 KM bez PDV-a. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se dobavljaču „ArniSoft“ d.o.o. Gornji Vakuf.
• Odluka o raspodijeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizaijama – sufinansiranje projekata zaštite i unepređenja okoliša te razvojnih projekata“ Budžeta SBK za 2023. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 31.000,00 KM, sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
• Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke uskuga izrade projektnog zadatka za software e-Uprava, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.950,00 KM.
• Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke uskuga izrade projektnog zadatka za software e-turizam, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.950,00 KM.
• Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transfer drugi nivoima vlasti i fondovima-sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata Budžeta SBK za 2023. godinu – interventna sredstva. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za Mjesnu zajednicu Vinac, Općina Jajce, sredstva su namijenjena za sufinasiranje projekata „Izgradnja Omladinskog doma u Bavaru“.
• Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije Tekuće rezerve Vlade SBK za 2023. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, sredstva se dodjeljuju privrednom društvu „Coral“ d.o.o. Mostar za sufinansiranje predstavaljanja privrednih potencijala Srednjobosanskog kantona.
• Odluka o raspodjeli dijela internevntih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta SBK za 2023. godinu, odluko m se izdvaja iznos od 16.000,00 KM za sufinansiranje projekta udruženja, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva privrede.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
• Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju namjenskih sredstava za zaštitu okoliša za 2023.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. U Odluku o izdvajanju namjenskih sredstava za zaštitu okoliša za 2023.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK drugim nivoima vlasti, broj: 01-11.7-5973/23 od 03.08.2023.g. tačka I, podnaslova Projekti utopljavanja javnih objekata radi uštede energije, briše se projekat: „Utopljavanje javnog/zgrade općine Donji Vakuf“ u iznosu od 15.000,00 KM i mijenja se u projekat: Općina Donji Vakuf - Uređenje odvodnih voda i utopljavanje objekta - Klub praktičnog streljaštva 9MM u iznosu od 15.000,00 KM.
• Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera neprofitnih organizacija - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvoju. Ovom odlukom vršimo izmjenu odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera neprofitnih organizacija – poticaj povratku prognanika, obnovi i razvoju broj 01-11.7-5967/2023 od 03.08.2023 g. koja se izdvajaju iz sredstava Budžeta Srednjobosanskog kanton za 2023. godinu, U odluci broj 01-11.7-5967/2023 od 03.08.2023 godine u tački I mijenja se redni broj 76 i glasi:”Biciklistički klub Iskra Bugojno, Nugle II bb, Bugojno – kupovina sportske opreme 2.000,00 KM”
• Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima-poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku. U Odluci o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima-poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku broj:01-11.7-5969/2023 od 03.08.2023: Tačka 16. briše se kompletno.
• Odluka o davanju saglasnosti za provođenje sljedeće javne nabavke: nabavka opreme, (namještaj), procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a: 6.400,00 KM sa PDV-om .

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
• Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije “Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2023. godinu”. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu izdvaja se iznos od 462,50 KM (četiri stotine šezdeset dvije i pedeset/100 KM) radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta: Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva iz tačke I ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu i to na ime:
• Esad (Ibrahim) Bureković, Turkovići bb, općina Fojnica, iznos od 150,00 KM (jedna stotina pedeset) ili 25 % od ukupne štete,
• Samir (Džemal) Kaniža, Prusac – Rika bb, općina Donji Vakuf, iznos od 187,50 KM (jedna stotina osamdeset sedam i pedeset/100) ili 25% od ukupne štete,
• Zahid (Mehmed) Korugić, Šljivici bb, općina Donji Vakuf, iznos od 125,00 KM (jedna stotina dvadeset i pet) ili 25 % od ukupne štete.
• Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava s pozicije “Kapitalni transferi javnim poduzećima-poticaji šumarstvu za državne šume za 2023. godinu”. Program utroška sredstava s pozicije kapitalni transfer - poticaj šumarstvu za državne šume za 2023 („Službene novine SBK“ broj: 2/23 i 8/23) za 2023. godinu, tačka III-visina sredstava, mijenja se i glasi: “Utrošak sredstava od promjene namjene šumskog u građevinsko zemljište-krčenja šuma, zakup i služnost i izdvajanje šuma iz šumsko privrednog područja-državne šume - ukupni iznos sredstava iznosi 82.911,97 KM”.
• Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije “Kapitalni transfer javnim preduzećima - poticaji u šumarstvu za državne šume - utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu”. Odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 81.466,00 KM, kako slijedi:
• “Kapitalni transfer javnim preduzećima - poticaji u šumarstvu za državne šume”, iznos od 63.000,00 KM utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2023. godine
• “Subvencije javnim preduzećima-poticaji šumarstvu za državne šume” u iznosu od 19.912,00 KM utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona ” za 2023. godine i to za:
a) Modernizacija kamionskog puta Slatina škola-Slatinski dolovi-Slatina GJ „Semešnica“, šumarija Donji Vakuf, ukupne dužine 5.400 u iznosu 15.000,00 KM,
b) Modernizacija kamionskog puta Rosulje-Gornji Boganovci GJ „Kalin Radovan“, šumarija Bugojno, dužine 200 m, u iznosu 10.000,00 KM,
c) Sanacija kamionskog puta Okretaljka-Gradina, GJ „Goleš Radalje“, šumarija Travnik, dužine 1.100 m, u iznosu 10.000,00 KM,
d) Modernizacija kamionskog puta Vitovlje-Koričani, GJ „Gornji Ugar“, šumarija Travnik, dužine 250 m, u iznosu 10.000,00 KM,
e) Modernizacija puta na putnom pravcu Bistrovo-Plavac, GJ „Kruščica“, šumarija Vitez, dužine 100 m, u iznosu 10.000,00 KM,
f) -Izgradnja osmatračnice na području GJ „Kruščica“, šumarija Vitez u iznosu 26.466,00 KM.
Sredstva iz ove odluke doznačit će se korisniku državnih šuma ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume-Šume središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf i biće iskorištena za sanaciju i modernizaciju šumskih kamionskih puteva (nasipanje materijala, priprema i utovar materijala, prevoz tampon kiperom, grubo planiranje materijala grederom, valjanje nasipnog materijala vibro valjkom, gradnja i čišćenje kanala, čišćenje propusta, iskop novih kanala te nabavka i ugradnja asfalta) i izgradnju osmatračnica, a sve u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Kapitalni transfer-poticaji u šumarstvu za državne šuma utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu.
• Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz BUdžeta SBK za 2023. godinu za poticaji u poljoprivrediu 2023.godini. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu izdvaja se iznos od 3.000,00 KM za podršku u organizaciji odlaska na međunarodno takmičenje učenica Mješovite srednje škole „Travnik“ u Madrid i prezemtacija projekta širenja proizvodnje domaćeg sira i meda.
• Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2023. godini. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu izdvaja se iznos od 10.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2023.godini . Sredstva iz ove Odluke će se doznačiti općini Travnik za sufinansiranje troškova rada Skloništa za nezbrinute životinje.
• Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije “Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2023. godinu”. Iz Budžeta SBK za 2023. godinu izdvaja se iznos od 1.827,50 KM, sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
• Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede - interventna sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
a. Udruga građana Slatina Donji Vakuf izdvaja se iznos od 10.000,00 KM;
b. JKP „VIK“ d.o.o. Bugojno izdvaja se iznos od 20.000,00 KM;
c. Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik izdvaja se iznos od 15.000,00 KM;
d. Općina Kiseljak izdvaja se iznos od 15.000,00 KM.

pogledano 1817 puta

Novosti

14.06.2024 Na osnovu člana 19 D Zakona o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Sredn...
14.06.2024 Č E S T I T K A   Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, svim građanima islamske vjeroispovjest...
13.06.2024 Na osnovu člana 66. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB" br.11/14) i člana 48. a ...
12.06.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „VLATKO FORD” d.o.o. Vit...
03.06.2024 OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti - Služba za urbanizam, i...
« Juni 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30