Sjednice 2023

01 Decembar
2023

Saopštenje sa 24. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 23. sjednice.

 Vlada SBK je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, u istovjetnom tekstu koji je predložen od strane Kantonalne uprave za branioce. Utvrđeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku. Uvažavajući odredbu člana 20. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, ovim izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, pravi na novčanu egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti svi branitelji mlađi od 57. godine života, čime je u potpunosti primjenjena odredba člana 20. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 54/19 i 29/22).

Direkcija za ceste je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2024. godinu. Odluka o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2024. godinu dostaviti će se Skupštini SBK na davanje saglasnosti. Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2024. godinu u iznosu od:
- Prihodi u primitci sa prenesenim neutrošenim sredstvima - 18.038.033,00 KM;
- Rashodi i izdatci - 18.038.033,00 KM;
- Odluka o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa radova rekonstrukcije regionalnih cesta SBK za 2023. godinu, kojom će se preraspodjela planiranih sredstava po dole navedenim projektima:
- R 413 – Turbe – Vitovlje – Skender Vakuf – planiran iznos ……….- 50.000,00 KM;
- R 413 a) – Vitovlje – Babanovac……………………..………….….- 9.000,00 KM;
- R 413 a) – Vitovlje – Babanovac…………………………….....….- 41.000,00 KM;
- R 438 – Gromiljak – Fojnica……………………….............................+ 59.000,00 KM;
- R 440 – Stara Bila – Han Bila – Gluha Bukovica…………..........….+ 41.000,00 KM;

Na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je prihvatila Godišnji izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu. Izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja SBK 2021-2027. godinu za 2022. godinu pripremljen je u skladu sa Programom rada Ureda za 2022. godinu, i u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanu razvojem u FBiH. Izvještaj se sastoji iz dva dijela koja zajednički čine jednu cjelinu i omogućuju praćenje razvoja trendova i stepen provedbe strategije.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o odobravanju Programa za finansiranje školskih natjecanja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2023/24. godinu, a koja su utvrđena od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, kalendarom općinskih i kantonalnih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku flaute za potrebe SGŠ „Jakova Gotovca, Novi Travnik u iznosu od 1.359,15 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „BROTHERS“ d.o.o. Ljubuški.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računara za potrebe STŠ „Bugojno“, Bugojno u iznosu od 1.999,32 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku usisavača za potrebe STŠ „Bugojno“, Bugojno u iznosu od 403,90 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „BINGO“ d.o.o. Tuzla.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku aku-izvijača usisavača za potrebe STŠ „Bugojno“, Bugojno u iznosu od 339,90 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „FIS“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku informatičke opreme za potrebe za MSŠ „Donji Vakuf“, Donji Vakuf u iznosu od 3.993,50 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „CB - COM“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku ormara za potrebe za SŠ “Vitez“, Vitez u iznosu od 940,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „HART“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku trapeznog lima za potrebe za OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik u iznosu od 1.600,06 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „ALTERNETIVA“ PD Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku PVC vrata za potrebe za OŠ „Han Bila“, Han Bila u iznosu od 1.900,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „KRISTAL KOMERC“ d.o.o. Konjic.
- Odluka o davanju saglasnosti školama (OŠ „Kiseljak“ Kiseljak i drugi) za raspisivanje Natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o davanju saglasnosti školama (MSŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje i drugi) za raspisivanje Natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu, u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje građevinskih radova u gruntovnici Općinskog suda u Jajcu u iznosu od 6.952,69 KM. Sredstva će se doznačiti Obrtničkoj radnji „DUGA“.
- Odluka o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Travniku za izvođenje građevinskih radova u Registru privrednih subjekata u procijenjenoj vrijednosti od 5.530,00 KM bez PDV-a.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekta uspostave katastra nekretnina i komunalnih uređaja za dio općina Dobretići, Gornji Vakuf – Uskoplje, Jace, Kiseljak, Novi Travnik i Busovača u iznosu od 100.000,00 KM, a na prijedlog Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku električne energije za potrebe MUP-a u procijenjenoj vrijednosti od 600.000,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, odnosno SSŠ „Bugojno“, Bugojno za nabavku usluga obuke učenika u procijenjenoj vrijednosti od 19.000,00 KM bez PDV-a,
- Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, odnosno OŠ „Drvetine“ Bugojno za nabavku materijala i popravak održavanja školske zgrade u procijenjenoj vrijednosti od 3.200,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost ministru obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za potpisivanje Ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja SBK smještenih u SC Univerziteta u Tuzli za akademsku 2023/24. godinu. Davatelj subvencije se obavezuje da će davatelju usluga za svaki puni mjesec od 15. 9. 2023. godine - 15. 7. 2024. godine uplatiti iznos od 249,00 KM, dok će za IX/23. godine i VII/24.godine uplatiti iznos koji je u skladu sa brojem dana i brojem studenata za predmetni mjesec (1/2 subvencije - 124,50 KM), u svrhu subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona, za najviše 9 studenata odnosno 22.410,00 KM za akademsku 2023./2024. godinu.

Vlada SBK je prihvatila i slijedeće izvještaje:
- Izvještaj Kantonalne uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove o provođenju Projektu označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnih brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području Srednjobosanskog kantona. Vlada SBK traži od načelnika općina Donji Vakuf, Bugojno, Busovača, Jajce, Gornji Vakuf-Uskoplje, Travnik i Vitez poduzimanje neophodnih mjera za realizaciju Projekta označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnih brojevima s izradom registra prostornih jedinica, i za osiguranje sredstva u općinskim Budžetima za 2024. godinu za realizaciju istih.
- Izvještaj Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu o provođenju aktivnosti i mjera na održavanju sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015 za 2023. godinu.
Zadužuju se rukovodioci svih kantonalnih tijela uprave da do slijedeće provjere usklađenosti procesa izvrše predložene mjere.

Služba za zajedničke poslove Vlade SBK je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju kancelarijskih vrata za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike u iznosu od 5.044,00 KM bez PDV-a. Sredstva će se doznačiti poduzeću „GRADNJA BOR“ d.o.o. Bugojno.

Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložilo, a Vlada Kantona primila k znanju slijedeće informacije:
- Informacija Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu o dokumentu "Pregled paketa proširenja Europske komisije za 2023. godinu“ i „Usporedni pregled ocjena Europske komisije za trenutni nivo spremnosti za članstvo i postignuti napredak za 2021.g., 2022.g. i 2023.g.“
- Informacija o obavezama svih nivoa vlasti i Srednjobosanskog kantona u vezi izvještaja Europske komisije o BiH za 2023. godinu i Urgencija za dostavljanje kvalitetnih, sveobuhvatnih i blagovremenih informacija za izvještavanje prema Evropskoj komisiji. Vlada SBK ostaje dosljedna svom opredjeljenju za poduzimanje svih aktivnosti iz ustavne nadležnosti kantona za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu privrede za potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju željeznih ruda na lokalitetu "Radovan", Gornji Vakuf – Uskoplje, kojim se produžuje rok za istraživanje do 9. 9. 2025. godine.

Donesena je i Odluka o izdvajanju dijela sredstava Ekonomsko - socijalnom vijeću za područje SBK za 2023. godinu u iznosu od 4.700,00 KM za sufinansiranje troškova seminara edukaciju pravnika i inspektora iz oblasti Zakona o upravnom postupku i Zakona o zaštiti na radu, a na prijedlog Ministarstva privrede.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje limarskih radova i poslova farbanja prostorija za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku u iznosu od 5.440,50 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „DAVID“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za pregrađivanje prostorija za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku u iznosu od 4.729,01 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „DAVID“ d.o.o. Novi Travnik.
- Odluka o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Jajcu za nabavku stolica i klupa u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 5.965,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „XT - COMPUTERS“ d.o.o. Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku kosilice i bušilice za potrebe OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik u ukupnom iznosu od 1.449,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „FIS“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku uređaja za uništavanje dokumenata za potrebe OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik u iznosu od 428,22 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za opreme za video nadzor za potrebe OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik u iznosu od 771,62 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „AGENCIJA KAMIR“ d.o.o. Široki Brijeg.
- Odluka o izdvajanju sredstava za opreme za nabavku uredskih stolica za potrebe MSŠ „Gimnazija Bugojno“ Bugojno u iznosu od 1.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „ZICOMP“ d.o.o. Tuzla.
- Odluka o izdvajanju sredstava za opreme za nabavku bušilice za potrebe MSŠ „Gimnazija Bugojno“ Bugojno u iznosu od 310,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „DADIĆ PROMET“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava za opreme za nabavku bežičnih mikrofona za potrebe MSŠ „Gimnazija Bugojno“ Bugojno u iznosu od 185,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „SAR - LIGHT“ d.o.o. Tuzla.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku računarske opreme za potrebe MSŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje u procijenjenoj vrijednosti od 27.200,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku usluga izrade projekta za izgradnju novog objekta OŠ „Dubravica“ Preočica u Počulici u procijenjenoj vrijednosti od 33.850,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za izvođenje građevinsko zanatskih radova za potrebe OŠ „Treća osnovna škola“ Oborci“, PŠ „Šeherdžik“ Donji Vakuf u procijenjenoj vrijednosti od 28.800,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku usluga izrade projekta za rekonstrukciju objekta centralne škole OŠ „Hasan Kjafija“ Pruščak Donji Vakuf u procijenjenoj vrijednosti od 131.280,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za utopljavanje školske zgrade OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica u procijenjenoj vrijednosti od 84.100,00 KM bez PDV-a
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za zamjenu vanjske stolarije u OŠ “Voljevac“ Voljevac u procijenjenoj vrijednosti od 19.500,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za izvođenje građevinskih zanatskih radova na sportskoj dvorani OŠ „Berta Kučera“ Jajce u procijenjenoj vrijednosti od 105.850,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za rekonstrukciju i opremanje OŠ „Prva osnovna škola“ Bugojno-Jaklić u procijenjenoj vrijednosti od 205.130,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za rekonstrukciju objekta i opremanje OŠ „13. RUJAN“ Jajce, PŠ „Carevo Polje“ u procijenjenoj vrijednosti od 123.080,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za obnovu dijela fasade u KŠC „Petar Barbarić“ Travnik u procijenjenoj vrijednosti od 184.620,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za rekonstrukciju kotlovnice u OŠ “Voljevac“ Voljevac u procijenjenoj vrijednosti od 75.900,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za postavljanje termo fasade na zgradi i zaštitne mreže na školskom dvorištu u OŠ “Voljevac“ Voljevac u procijenjenoj vrijednosti od 68.250,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe SŠ „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 514,80 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računalske opreme za potrebe SŠ „Busovača“ Busovača u iznosu od 796,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „XT - COMPUTERS“ d.o.o. Busovača.

Na prijedlog Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli i izdvajanju sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvoju u ukupnom iznosu od 14.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- MZ Rankovići, Novi Travnik izdvaja se iznos od 7.000,00 KM;
- MZ Vrbanja, Bugojno izdvaja se iznos od 7.000,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala suglasnost na Nacrt međunarodnog sporazuma između EU i Bosne i Hercegovine o pridruživanju BiH programu EU4 Health. Ovaj Zaključak dostaviti će se Federalnom ministarstvu zdravstva na daljnje postupanje. Bosna i Hercegovina učestvuje kao pridružena zemlja i doprinosi u svim dijelovima programa EU4Health iz članova 3. i 4. Uredbe (EU) 2021/522 u njenoj najnovijoj verziji. Bosna i Hercegovina učestvuje u programu EU4Health u skladu s uslovima utvrđenim Protokolom/Okvirnim sporazumom/Sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o Opštim principima za učešće Bosne i Hercegovine u programima Zajednice, i pod uslovima utvrđenim u ovom sporazumu, u pravnom aktu navedenom u članu 1. ovog sporazuma, kao i u svim drugim pravilima koja se odnose na sprovođenje programa EU4Health, u njihovim najnovijim verzijama.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za povećanje cijena usluga ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvene njege Bakovići sa dosadašnjih 42,00 KM na 50,00 KM dnevno sa primjenom od 1. 1. 2024. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku mobilnih printera za potrebe inspekcije u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike u iznosu od 1.773,15 KM sa PDV-om. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IMEL“ d.o.o. Lukavac.
- Odluka o izmjeni Programa o utrošku sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama SBK, broj 08-11-7-7895/23-2 od 28. 11. 2022. godine. Program utroška sredstava se mijenja na način da se djelu programa broj 5. korisnici sredstava u tabeli briše redni broj 7 a dosadašnji redni brojevi 8, 9, 10, 11, 12 i 13 postaju redni brojevi 7, 8, 9, 10, 11, i 12, redni broj 14 se briše, zatim se dodaju redni brojevi od 13 do 27 sa elementima iz tabele djela broj 5. Programa.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku ultrazvučnog aparata za potrebe JU Doma zdravlja Busovača u iznosu od 100.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku digitalnog mamografa za potrebe JU Doma zdravlja Busovača u iznosu od 200.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku EMNG-EP uređaja za potrebe JU Bolnice Travnik u iznosu od 100.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku anestezioloških aparata za potrebe JU Bolnice Travnik u iznosu od 200.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku ultrazvučnih aparata za potrebe JU Bolnice Travnik u iznosu od 200.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku aparata za onkološki odjel – digestor za potrebe JU Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik u iznosu od 200.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za dogradnju Anexa D – II faza za potrebe JU Opće bolnice Bugojno u iznosu od 250.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za zamjenu krova za potrebe JU Opće bolnice Jajce u iznosu od 50.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku ortopedskog kirurškog seta za potrebe JU Opće bolnice Jajce u iznosu od 30.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za zamjenu antistatičkih podova u operacijskim salama za potrebe JU Opće bolnice Jajce u iznosu od 50.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za zamjenu autoklava u centralnoj sterilizaciji za potrebe JU Opće bolnice Jajce u iznosu od 150.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku abdominalnog kirurškog seta za potrebe JU Opće bolnice Jajce u iznosu od 30.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za kabinet endoskopije za potrebe Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila u iznosu od 200.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za ugradnju sustava ventilacije i klimatizacije za potrebe Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila u iznosu od 200.000,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstva sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ – poticaji privredi za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 54.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstva sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ – podrška skijalištima i razvoju turizma za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 52.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstva sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju za poticanje razvoja općine Novi Travnik „PROINT 1“ za sufinansiranje troškova manifestacije VITEZ WINTER FEST.
- Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start up – kompanija u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom subjektu „STUDIO MAESTRO“ za nabavku opreme.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je prihvatila Mišljenje na federalni Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca iz akta broj 05-14-859/23 od 29. 11. 2023. godine i kao takvo se ima smatrati mišljenjem Vlade Kantona. Navedeno Mišljenje dostaviti će se Slupštini SBK na daljnje postupanje.

Predsjednik Komisije za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2023/2024. godinu je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radog odnosa za 2023. godinu u kantonalnim tijelima uprave za 2023./2024. godinu koja će se primjenjivati od 1. 1. 2024. godine, odnosno za asistente u nastavi sa primjenom od 1. 12. 2023. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama sa područja SKB u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti udruženjima sportskih ribolovaca i ekološkim udruženjima u skladu dostavljenim prijedlogom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku davanju saglasnosti na imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora i članova Skupštine ŠGD/ŠPD „Šume Središnje Bosne - Srednjobosanske šume“.

pogledano 1463 puta

Novosti

09.04.2024 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
09.04.2024 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
08.04.2024 Na osnovu člana 20. Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (“Službene ...
04.04.2024 U okviru IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2021–2027, Ministarstvo ...
02.04.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti SCHWARZ ENERGY (pdf.)...
« April 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30