Sjednice Vlade SBK/KSB

31 Decembar
2020

Saopštenje sa 67. sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 66. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, i uputila u dalju proceduru.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta:“ Rekonstrukcija dijela gradske vodovodne mreže u naselju Krčevine, općina Busovača “, izabranom ponuđaču preduzeću „ GANIK I.D.A.“ d.o.o. Vitez izdvaja se iznos od 34.993,89 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu za izvođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije na području SBK za 2020. godinu, jesenja faza. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu – sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - za finansiranje dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije” izdvajaju se sredstva u iznosu od 29.952,00 KM Društvu za sanitarnu i ekološku zaštitu “SANITACIJA” d.o.o. Sarajevo na ime izvođenja obvezne preventivne sistematske deratizacije na području KSB za 2020. godinu, jesenja faza.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženja branitelja, odlukom se izdvaja iznos od 72.600,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 9.500,00 KM, sa pozicije Tekući transfer neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datum i sportske aktivnosti.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 7.900,00 KM, sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za uređenje mezarja i groblja.

Data su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Kantonalnoj upravi za branioce za potpisivanje aneksa ugovora o nabavci ortopedskih pomagala za ruke za 2020.godinu, sa dosadašnjim dobavljačem „Grupa ponuđača“ („ORTO PRO“ d.o.o. Vitez).
- Saglasnost Ministarstvu finansija na potpisivanje Aneksa II Ugovora za tehničku i funkcionalnu podršku za Centralizirani obračun i isplatu plaća, između Vlade Srednjobosanskog kantona i „OCEAN“ d.o.o. Travnik, do okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Na prijedlog Ministarstva finansija, donesena je Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta se preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2020. godinu između Službe za zajedničke poslove tijela SBK i Tekuće rezerve Vlade Kantona. Sredstva u iznosu od 100.000,00 KM sa stavke "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sufinansiranje projekata važnih za SBK “, preraspodjeljuju se i dodjeljuju na stavku „Tekuća rezerva Vlade“.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta:“ Regulacija korita rijeke Lašve (izgradnja lijevog obalnog zida, nizvodno ispod objekta Binga) – nastavak radova, općina Travnik“ izabranom ponuđaču preduzeću „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik izdvaja se iznos od 24.992,84 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta,“ Rekonstrukcija vodovoda „Dumančići“, izabranom ponuđač preduzeću „JKP TREBIŠNJICA“ d.o.o. Travnik izdvaja se iznos od 2.995,20 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta: “ Izgradnja vodovoda „Cvitanovići“ općina Jajce izabranom ponuđaču preduzeću „MUKIĆ KOMERC “ d.o.o. Jajce izdvaja se iznos od 35.893,54 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za javnu nabavku mobilnih printera za Inspektorat Ministarstva privrede, u iznosu od 2.164,00 KM (bez PDV-a), sredstva će se isplatiti na osnovu računa koje ispostavi dobavljač.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK kako slijedi:
1. „Srednja stručna škola“ Bugojno, za nabavku i ugradnju stolarije - vrijednost nabavke iznosi 1.500,00 KM. Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK za 2020. Godinu.
2. Srednja škola “Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, za nabavku radijatora - vrijednost nabavke iznosi 1.725,00 KM. Sredstva su osigurana iz budžeta SBK za 2020. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana javne nabavke sa kriterijima raspodjele sredstava, izrađenog na bazi trogodišnjeg plana, za projekte koje će se sufinansirati i finansirati iz sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, utvrđenih Budžetom SBK/KSB za 2020.godinu.
- Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava na račun općine SBK, u skladu sa usvojenim Planom izrađenog na bazi trogodišnjeg plana za projekte koje će se sufinansirati i finansirati iz sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, utvrđenih Budžetom SBK/KSB za 2020.godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu u skladu sa usvojenim Planom, a u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se i prenose sredstva na račune općine:
o Bugojno, za projekat „Regulacija korita rijeke Poričnice, općina Bugojno“ u ukupnom iznosu od 23.000,00 KM.
o Bugojno, za projekat „Regulacija dijela korita rijeke Vrbas i Vesočnice, općina Bugojno“ u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici SBK za period 2020-2022.godina.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organiziranog prijevoza i učenika s posebnim potrebama (I polugodište). Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi pojedincima - za finansiranje troškova prijevoza učenika“, namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za I polugodište nastavne 2020/2021. godine u ukupnom iznosu od 33.593,93 KM. Sredstva iz ove Odluke, doznačit će se na tekuće račune roditelja, kako slijedi: učenici koji nemaju organizirani prijevoz - 23.201,13 KM i učenici s posebnim potrebama - 10.392,80 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na poziciju Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta „Tekući transferi neprofitnim organizacijama- za sport“, te rasporediti kako slijedi:

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ Budžeta SBK za 2020. godinu – izdvajanje interventnih sredstava. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 37.000,00 KM. Sa korisnicima sredstava Ministarstvo privrede će zaključiti ugovor o implementaciji odobrenih sredstava.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima o poduzetnicima – poticaji privredi“ Budžeta SBK za 2020.godinu po zahtjevim korisnika sredstava – izdvajanje interventnih sredstava. Odlukom se raspoređuje iznos od 8.000,00 KM. Sa korisnicima sredstava Ministarstvo privrede će zaključiti ugovor o implementaciji odobrenih sredstava.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Dijani Perković iz Viteza, na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Dijane Perković.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Muniri Martinović iz Bugojna, na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Munire Martinović.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za sufinansiranje geoloških istraživačkih radova mineralnih sirovina, Budžeta SBK za 2020.godinu. Ovom odlukom, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije za mineralne sirovine u 2020. godini, utvrđuje se raspodjela sredstava u iznosu od 44.000,00 KM, nakon provedenog javnoj konkursa.
- Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata, Budžeta SBK za 2020. godinu, odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava u iznosu od 71.000,00 KM, nakon provedenog javnog konkursa.
- Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata, Budžeta SBK za 2020. godinu. Odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava Budžeta u iznosu od 18.600,00 KM, nakon provedenog javnog konkursa.
- Odluka o raspodjeli sredstava, s pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata, Budžeta SBK za 2020. godinu – izdvajanje interventnih sredstava,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK za 2020. godinu u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke, u iznosu od 3.000,00 KM, prenijet će se na poziciju Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za kulturu“, u svrhu pomoći programima/ projektima koje realizuju ustanove i preduzeća sa prostora Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za djecu romske nacionalnosti, odlukom se utvrđuje utrošak sredstava sa pozicije Tekući transferi – za djecu romske nacionalnosti“ izdvaja se iznos od 2.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju Roma „Jačanje-Zuralipe“ Vitez, za sufinansiranje projekta „Uključivanje romske djece u obavezni sistem osnovnog obrazovanja u Općini Vitez“.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB za 2020. godinu . Iz Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima– za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ na žiro-račun, sredstva utvrđena Programom utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, izdvajaju se sredstva u iznosu 115.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB za 2020. godinu za Javna poduzeća KSB/SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije“ Tekući transferi javnim poduzećima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena Programom utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, izdvajaju se sredstva kako slijedi:
• Čišćenje divljih deponija, JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila - 10.000,00 KM.
• Uređenje gradske deponije, J.P. „Čistoća“ Bugojno - 35.000,00 KM.
• Uređenje gradske deponije, J.P. „Gradina“ Donji Vakuf - 10.000,00 KM.

- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB za 2020. godinu. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacija“, sredstva utvrđena Programom utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, izdvajaju u iznosu od 243.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava i sredstava za infrastrukturne projekte SBK/KSB u 2020. godini –IV. Na temelju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2020. godinu, daje se saglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava za saniranje stambenih objekata i objekata infrastrukture u iznosu od 118.290,00.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB za 2020. godinu za projekt „Instalacija centralnog grijanja u PŠ Šibenica, OŠ „Berta Kučera“, općina Jajce“. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena Programom utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „BRAĆA KARIĆ“ d.o.o. Zenica u iznosu od 14.323,37 KM za projekt: „Instalacija centralnog grijanja u PŠ Šibenica, OŠ „Berta Kučera“, općina Jajce“.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB za 2020. godinu za projekt „Izgradnja seoskog vodovoda „Bikići“ u naseljenom mjestu Ričice“, MZ Nova Bila, općina Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena Programom utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „DAVID“ d.o.o. Novi Travnik u iznosu od 3.978,00 KM za projekt: Izgradnja seoskog vodovoda „Bikići“ u naseljenom mjestu Ričice, MZ Nova Bila, općina Travnik.

 

pogledano 2079 puta

Novosti

06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
24.12.2021   U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade SR Njemačke - EU4BusinessRecovery (Mjer...
24.12.2021 U četvrtak, 23. decembra 2021. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona upriličena je svečana ...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31