Sjednice Vlade SBK/KSB

23 Decembar
2020

Saopštenje sa 66. sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 65. redovne i 38. vanredne sjednice.

Na prijedlog Stručne službe Skupštine kantona, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020.g. za nabavku kancelarijskog namještaja. Odlukom se izdvaja iznos od 736,20 KM, a sredstva će se doznačiti u korist „PROM-AR“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020.g., usluge nadzora nad izvođačem radova postavljanja elektronskog sistema glasovanja. Odlukom se izdvaja iznos od 1.190,00 KM, a sredstva će se doznačiti u korist „Perkon Energija“ d.o.o. Kiseljak.

 

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu, sa pozicije Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva, Budžeta Srednjobosanskog Kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 166.465,31 KM. Iznos sredstava odnosi se na transfer novčanih sredstava za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK, prema Izvještaju Kantonalne direkcije za puteve SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorima sa izvođačima radova.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 2.250,00 KM, „Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi “ Travnik, Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se „Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi“ Travnik, Travnik, na stavku „Tekuće održavanje“ iznos od 575,00 KM i stavku „Nabavka opreme“ iznos od 1.675,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ za javnu nabavku – izvođenje radova rekonstrukcije i pred ulaza zgrade Centra inspekcije Kiseljak u iznosu od 5.993,00 KM, odnosno 7.011,81 KM (sa PDV-om), po provedenom postupku javne nabavke.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta:“ Izrada projektnog zadatka za izradu katastra instalacija glavne vodovodne mreže za općine Travnik i Jajce “izabranom ponuđaču preduzeću „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo uplatit će se iznos od 6.999,99 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta: “ Izgradnja kanalizacije Putićevo -Nova Bila MZ Dolac, općina Travnik “ , izabranom ponuđaču preduzeću „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik uplatiti će se iznos od 18.486,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta:“ Izrada projektnog zadatka za izradu katastra izvorišta i lokalnih vodovoda koja služe za javno vodosnabdjevanje na području općina Kiseljak i Fojnica“ izabranom ponuđaču preduzeću „DŽEVKOMERC“ d.o.o. Zavidovići izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.903,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta: “Izgradnja kanalizacije za naselje Podgaj i MZ Karadže, općina Bugojno “ izabranom ponuđaču preduzeću „IPSUM“ d.o.o. Bugojno izdvajaju se sredstva u iznosu od 38.198,45 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta:“ Izgradnja pumpne podstanice i dio cjevovoda u naselju Mihaljevići – MZ Lugovi, općina Busovača“ izabranom ponuđaču preduzeću „ IGM IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez uplatit će se iznos od 34.986,39 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta:“ Izgradnja kanalizacije Dolac n/l – Novo Naselje, općina Travnik “ izabranom ponuđaču preduzeće „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik uplatit će se iznos od 9.997,65 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta:“ Izgradnja vodovoda Karaula-cjevovod i rezervoar, općina Travnik“ izabranom ponuđaču preduzeću „ IGM IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez izdvaja se iznos od 21.177,00 KM.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za Nabavka materijala za „Sanaciju oborinskih voda u MZ Pokrajčići, općina Travnik“. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije “ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena točkom 3. Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez u iznosu od 5.999,65 KM za projekt: Nabavka materijala za „Sanaciju oborinskih voda u MZ Pokrajčići, općina Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 131.875,00 KM planiranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, odlukom se sa pozicije Tekući transferi pojedincima-za egzistencijalnu novčanu naknadu. Sredstava iz ove Odluke raspoređuju se u svrhu isplate egzistencijalne novčane naknade za demobilizirane branioce i supruge umrlih demobiliziranih branilaca za mjesec novembar 2020 godine.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu.
- Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u iznosu od 423.542,00 KM kako slijedi:
• 1. Studentski centar Sarajevo - 177.400,00 KM, za IX, X, XI i XII mjesec akademske 2020/2021. god.
• 2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ - 125.200,00 KM za IX, X, XI i XII mjesec akademske 2020/2021 god. prema ugovoru
• 3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ - 45.200,00 KM za X, XI i XII mjesec akademske 2020/2021. god. prema ugovoru
• 4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar - 69.742,00 KM za IV i VII mjesec akademske 2019/2020.god, prema ugovoru I za IX, X, XI i XII mjesec akademske 2020/2021. god. prema ugovoru
• 5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ - 6.000,00 KM za X, XI i XII mjesec akademske 2020/2021. god. prema ugovoru.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za socijalno osiguranje učenika“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za socijalno osiguranje učenika“ u ukupnom iznosu od 37.160,45 KM. Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se na Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje i Federalni zavod za zdravstveno osiguranje, prema slijedećem pregledu: Doprinos za zdravstveno osiguranje ZZZO SBK iznos od 33.370,07 KM i doprinos za zdravstveno osiguranje FZZO Sarajevo iznos od 3.790,38 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. Godinu JU Domu zdravlja Kiseljak. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu – sa pozicije Tekući Transferi drugim nivoima vlasti fondovima-zdravstvenim ustanovama Kantona, izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM JU Domu zdravlja Kiseljak, na ime podrške zbog povećanih materijalnih troškova izazvanih pandemijom COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU Domu zdravlja Fojnica. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije Tekući Transferi drugim nivoima vlasti fondovima-zdravstvenim ustanovama Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM JU Domu zdravlja Fojnica, na ime potpore zbog povećanih materijalnih troškova izazvanih pandemijom COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Fojnica.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta:“ Nabavka i ugradnja opreme za automatsko hlorisanje na vodozahvatu Jaglinac u općini Novi Travnik “ izabranom ponuđaču preduzeću „HIDROSANITAS BH “ d.o.o. od 27.647,10 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta: “Izrada katastra podzemnih instalacija glavne kanalizacione mreže općina Jajce“, izabranom ponuđaču preduzeću „GEODATA“ d.o.o. Jajce od 6.961,50 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donesena je i Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 81.777,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 2.200,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 77.852,00 KM, i kolateralni troškovi 1.725,00 KM.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 159.000,00 KM sa pozicije „Tekući transferi pojedincima – za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja“.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na mišljenje o inicijativi za zaključivanje Ugovora o izmjenama Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Turske.
- Saglasnost na Ugovor o saradnji između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Liban u oblasti obrazovanja, nauke, rada, socijalnog rada, zdravstva i medija, a sve u cilju izgradnje prijateljskih odnosa i uspostavljanja saradnje između naroda ove dvije zemlje.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta: “Izgradnja kanalizacije Ričice, MZ Nova Bila, općina Travnik“ izabranom ponuđaču preduzeću „GPD TELING“ d.o.o. Travnik od 4.995,90 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 51.450,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 342.200,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz tačke Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za stimulaciju farmskog uzgoja krava.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta se preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola kako slijedi:
1. Osnovnoj školi „Travnik“ Travnik, sredstva u iznosu od 800,00 KM sa pozicije "Izdaci za komunikacije i komunalne usluge“, preraspodjeljuju se i dodjeljuju na poziciju „Izdaci za energiju“,
2. „Trećoj osnovnoj školi“ Bugojno, sredstva u iznosu od 500,00 KM, preraspodjeljuju se i dodjeljuju na poziciju „Nabavka opreme“,
3. Osnovnoj školi “Kiseljak 1“ Bilalovac, sredstva u iznosu od 500,00 KM, preraspodjeljuju se i dodjeljuju na poziciju „Nabavka opreme“,
4. „Srednjoj strukovnoj školi“ Jajce , sredstva u iznosu od 500,00 KM, preraspodjeljuju se i dodjeljuju na poziciju „Nabavka opreme“,
5. Srednjoj školi “Vitez“ Vitez , sredstva u iznosu od 500,00 KM, preraspodjeljuju se i dodjeljuju na poziciju „Nabavka opreme“.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta:“ Izgradnja vodovoda Ahmići, općina Vitez “, izabranom ponuđaču preduzeću „ IGM IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez od 29.974,59 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta:“ Izgradnja vodovoda Turići, cjevovod, općina Travnik“ izabranom ponuđaču preduzeću „ GANIK I.D.A.“ d.o.o. Vitez od 9.789,39 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 49.800,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini (interventna sredstva). Sredstva iz tačke Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijelo slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK za 2020.godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, u iznosu od 27.900,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama- za sport“.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu u iznosu od 17.500,00 KM. Sredstva iz ove Odluke, u iznosu od 14.500,00 KM, prenijet će se poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za kulturu“.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za predškolsko obrazovanje u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak dijela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za predškolsko obrazovanje“, u iznosu od 200.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke rasporedit će se i uplatiti na transakcijske račune predškolskih ustanova i udruženja za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u 2020/2021. godini kako slijedi:

1. JU „Dječji vrtić“ Donji Vakuf - 9.000,00 KM
2. JU „Obdanište Travnik“ Travnik - 22.000,00 KM
3. JU „Dječji vrtić“ Vitez - 9.000,00 KM
4. JU Dječji vrtić „Radost“ Kreševo - 9.000,00 KM
5. JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik - 8.000,00 KM
6. JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Bugojno -14.000,00 KM
7. JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Fojnica - 9.000,00 KM
8. JU „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje - 10.000,00 KM
9. PU Dječji vrtić „Bare“ Jajce - 10.000,00 KM
10. Udruga „Radost“ Busovača - 9.000,00 KM
11. Udruga „Genijalac“ Novi Travnik - 1.500,00 KM
12. Udruga „Čarobni svijet“ Kiseljak - 2.000,00 KM
13. Dječji vrtić „DANI“ Nova Bila- Travnik - 9.000,00 KM
14. Dječji vrtić „PČELICA MAJA“ Kiseljak - 5.000,00 KM
15. PPU obdanište „Sultan Fatih“ Novi Travnik - 10.000,00 KM
16. Predškolska ustanova „REJJAN“ Vitez - 10.000,00 KM
17. PPU „SNJEŽNA PAHULJICA“ Travnik - 5.000,00 KM
18. Dječji vrtić „ANĐELI“ Novi Travnik - 8.000,00 KM
19. PPU „IKRE“ Kiseljak - 10.000,00 KM
20. Predškolska ustanova „Vrtić Sv. Josip“ Vitez - 5.000,00 KM
21. Igraonica „EMINA“ Jajce - 6.500,00 KM
22. Igraonica „FRAMICE“ Bugojno - 6.000,00 KM
23. PPU obdanište „GS-KIDS“ Travnik - 7.000,00 KM
24. Dječji vrtić „Sveti Franjo“ Kiseljak - 6.000,00 KM
Prijedlog raspodjele sredstava zasniva se na broju odgojnih skupina koje ima svaka predškolska ustanova (javna ili privatna), kao i na osnovu iskazanih potreba ustanova za opremanje predškolskih ustanova, adaptiranja prostorija kao i drugih projektnih aktivnosti u korist djece predškolskog uzrasta.

 

pogledano 1994 puta

Novosti

06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
24.12.2021   U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade SR Njemačke - EU4BusinessRecovery (Mjer...
24.12.2021 U četvrtak, 23. decembra 2021. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona upriličena je svečana ...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31