Sjednice Vlade SBK/KSB

18 Decembar
2020

Saopštenje sa 65. sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 64. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Prijedlog Programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2021. – 2023. godine. Programom javnih investicija stvaraju se pretpostavke za postupno uvođenje srednjoročnog finansijskog planiranja investicija u skladu s strateškim razvojnim dokumentima i srednjoročnim planovima institucija. Program javnih investicija institucija SBK (PJI) se priprema kao podrška Vladi Kantona i institucijama Kantona za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka. PJI je instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja, s obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dostatna za višegodišnje finansiranje projekata. Povezivanjem PJI s procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u okviru mjerodavnosti institucija Kantona. Na taj način omogućena je bolja povezanost između prvenstvenih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju, kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta koji usvaja Vlada, svake godine za trogodišnje razdoblje.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastiti prihoda, u iznosu od 870,00 KM, Srednjoj školi “Vitez“, Vitez, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Srednjoj školi “ Vitez“, Vitez, na stavku „Nabavka opreme“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telecoma, u iznosu od 8.000,00 KM, Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni, na stavku „Nabavka opreme“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, JP BH Telecom-a, u iznosu od 4.000,00 KM, „Trećoj osnovnoj školi“ Oborci, Donji Vakuf, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se „Trećoj osnovnoj školi “ Oborci, Donji Vakuf na stavku „Nabavka opreme“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 2.167,00 KM, „Mješovitoj srednjoj školi“ Bugojno, Bugojno, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se „Mješovitoj srednjoj školi“ Bugojno, na stavku Nabavka opreme“.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2020. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola Kantona. Sredstva u iznosu od 83.000,00 KM preraspodjeljuju se i dodjeljuju osnovnim i srednjim školama, kako slijedi:
• OŠ“ Busovača“ Busovača, - rekonstrukcija i investicijsko održavanje - iznos od 7.000,00 KM;
• OŠ “Han Bila“ Han Bila, - rekonstrukcija i investicijsko održavanje - iznos od 24.000,00 KM;
• OŠ “Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, - rekonstrukcija i investicijsko održavanje - iznos od 7.000,00 KM;
• OŠ “Kaćuni “ Kaćuni - nabavka građevina - iznos od 20.000,00 KM;
• OŠ „Nova Bila“ PŠ Pokrajčići, - Rekonstrukcija i investicijsko održavanje - iznos od 7.000,00 KM;
• SŠ “Busovača“ Busovača, - rekonstrukcija i investicijsko održavanje - iznos od 4.000,00 KM;
• SMŠ “Zijah Dizdarević“ Fojnica - rekonstrukcija i investicijsko održavanje - iznos od 7.000,00 KM i
• SŠ“ Travnik“ Nova Bila - rekonstrukcija i investicijsko održavanje - iznos od 7.000,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli sredstava Asocijaciji organskih proizvođača „Organsko“ Srednjobosanskog kantona za sufinansiranje troškova 14. Međunarodnog sajma proizvodnje i eko turizma „DANI MALINE 2020“, Novi Travnik. Odlukom se vrši raspodjela sredstava po zahtjevu korisnika „Asocijacija organskih proizvođača „Organsko“ SBK“ u iznosu od 2.000,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 92.410,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za podršku pčelarstvu.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) i Programa za izvršenu proljetnu sjetvu u u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 571.208,60 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja i Programa za izvršenu proljetnu sjetvu u 2020. godini. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za izvršenu proljetnu sjetvu.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – odvlaživač vlage, za Kantonalnu upravu za civilnu zaštitu, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 83.000,00 KM bez PDV-a. Najpovoljniji ponuđač je „ARK“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a od 82.920,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na izvođenje radova na adaptaciji prostora gdje se vrši otprema smjene i vrši unos podataka u elektronske baze Kiseljak, te rasvjete u prostorijama u PS Bugojno.
- Saglasnost na nabavku usluge održavanja terenskih motornih vozila marke „DACIA“ u garantnom roku putem direktnog sporazuma u iznosu od 7.020,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Saglasnost da se učenicima koji putuju na utvrđenim relacijama, a čiji je broj manji ili jednak od pet, da se plaćanje troškova prijevoza izvrši direktno na tekući-transakcijski račun roditelja u skladu sa cijenama po kilometru iz Uredbe o naknadama koja nemaju karakter plaće i dodatka na plaću.
- Saglasnost da se učenicima s posebnim potrebama, koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu koristiti usluge organiziranog prijevoza, omogućiti subvenciju troškova prijevoza plaćanjem na tekući-transakcijski račun roditelja.
- Saglasnost za Srednju školu “Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak , nabavka tableta za online nastavu - vrijednost 6.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana odlukom Vlade iz sredstava za kapitalna ulaganja.
- Saglasnost za Osnovnu školu „13.Rujan“ Jajce, rekonstrukcija i saniranje područne škole „Mile“- vrijednost 7.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana odlukom Vlade iz sredstava za kapitalna ulaganja.
- Saglasnost za JU „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf, nabavka računara i računarske opreme- procijenjena vrijednost 8.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana donacijom poduzeća BH Telecoma.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Plan aktivnosti na provođenju Zakona o Javno-privatnom partnerstvu SBK za 2021. godinu. Plan obuhvata određene aktivnosti na pripremi i realizaciji projekata Javno-privatnog partnerstva, izradama planova, pripremi programa za korištenje sredstava, priprema specijalističkih edukacija, pružanja stručne podrške u pripremi i realizaciji projekata, itd.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju i kretanju prihoda i rashoda Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 01.01. do 30.11.2020.godine. Analizirajući prihode Budžeta za gore iskazani period, isti pokazuju trend pada u kumulativnom smislu za period 01.01.-30.11.2020 godine u ukupnom iznosu od: 21,78 mil. (-12,71%) u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 21.650 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se pozicije Tekući transferi pojedincima – za kulturu i nauku Budžeta Kantona za 2020. godinu u svrhu pomoći realizacije programa/projekata koje realizuju pojedinci za oblast kulture i nauke.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 60.000 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za kulturu Budžeta Kantona za 2020. godinu u svrhu pomoći realizacije programa/projekata iz oblasti kulturnog stvaralaštva koje realizuju neprofitne organizacije – udruženja.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 29.500 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za kulturu Budžeta Kantona za 2020. godinu u svrhu sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i obnove objekata namijenjenih za realizaciju kulturnih sadržaja i programa/projekata iz oblasti kulture.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 23.800 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa pozicije Subvencije javnim preduzećima - ustanovama za kulturu Budžeta Kantona za 2020. godinu u svrhu pomoći programima/projektima koje realizuju ustanove i preduzeća s prostora Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport u 2020. iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, u iznosu od 9.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će se sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport“, Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu u svrhu uplate sredstava sportskim savezima, sportskim klubovima i udruženjima iz oblasti sporta za učestvovanje u ligaškim natjecanjima, potpora radu navedenih sportskih saveza, sportskih klubova i udruženja iz oblasti sporta i za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za sport iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2020.godini. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, u iznosu od 1.950,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će se sa pozicije „Tekući transferi pojedincima-za sport“, Budžeta Kantona za 2020.godinu u svrhu uplate sredstava namijenjenih sportašima pojedincima i sportskim stručnim radnicima.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za općine i mjesne zajednice sa područja Kantona za 2020. godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će se sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za sport“, za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za informisanje za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, namijenjenih za informisanje u iznosu od 12.000 KM. Sredstva iz ove Odluke, u iznosu od 6.000 KM isplatit će se sa pozicije «Subvencije javnim preduzećima - za informisanje» Budžeta Kantona za 2020. godinu.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je dala saglasnost za prenamjenu izdvojenih sredstava JU Domu zdravlja Vitez koja su prvobitno izdvojena Odlukom Vlade za sufinanciranje digitalizacije RTG aparata u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM, za sufinanciranje nabavke novog RTG aparata u skladu sa zahtjev i potrebom JU Doma zdravlja Vitez.

Vlada SBK je primila na znanje Izvještaj o finansijskoj reviziji ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu sačinjen od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 482.810,13 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za proizvodnju malina.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu, izdvaja se iznos od 55.600,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava(interventna sredstva). Sredstva iz ove odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

pogledano 1842 puta

Novosti

06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
24.12.2021   U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade SR Njemačke - EU4BusinessRecovery (Mjer...
24.12.2021 U četvrtak, 23. decembra 2021. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona upriličena je svečana ...
« Januar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31