13 Ožujak
2020

Saopštenje sa 37. sjednice Vlade SBK - 2020. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 36. sjednice.

Usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Vitez za 2019. godinu. Navedeni je izvještaj o radu pokazatelj stanja rada i rezultata rada na dan 31.12.2019. godine, urađen je na temelju svih uređenih evidencija u pravobranilaštvu o predmetima i njihovom kretanju kroz faze postupka kao i poduzetim radnjama.

 

Na prijedlog Službe za zapošljavanje Vlada SBK je usvojila Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje SBK za 2019. godinu. Data je i Saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje SBK.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Mišljenje kojim se nalaže da Ministarstvo pravosuđa i uprave formira Radnu grupu koja će raditi na pripremi Zakona o sprečavanju korupcije u Srednjobosanskom kantonu.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih lica te edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“, utvrđenog Budžetom SBK za 2020. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Odlukom se usvaja Program, sredstva se dodjeljuju korisnicima sredstava za projekte kao nepovratna sredstva po zahtjevu korisnika. Ukupan iznos sredstava za dodjelju iznosi 10.000,00 KM. Pravo na podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekta prekvalifikacije, dokvalifikacije i edukacije imaju sva privredna društva i obrtnici sa područja SBK koja se bave proizvodnom djelatnošću u oblasti deficitarnih zanimanja.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja srredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ekonomsko – socijalnom vijeću za područje SBK“, utvrđenog Budžetom SBK za 2020. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ovom odlukom se usvaja Program, sredstva za dodjeljuju korisnicima sredstava za projekte kao nepovratna sredstva po zahtjevu korisnika. Ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 22.500,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška opremanju kabineta za izvođenje praktične nastave u srednjim školama“ utvrđenog Budžetom SBK za 2020. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ovom odlukom usvaja se Program, sredstava se dodjeljuju korisnicima kao nepovratna sredstva po zahtjevu korisnika. Ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 12.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozciije „Subvencije privarnim preduzećima i poduzetnicima - za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih star-up kompanija“ utvrđenog Budžetom SBK za 2020. godinu u Ministarstvu privrede. Ovom odlukom usvaja se Program, sredstva se dodjeljuju korisnicma kao nepovratna sredstva po zahtjevu korisnika. Ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 25.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozciije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ utvrenog Budžetom SBK za 2020. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ovom Odlukom usvaja se Program, sredstva se dodjeljuju za projekte kao nepovratna sredstva putem javnog poziva. Ukupan iznos sredstava da dodjelu iznosi 1.000.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmocima i izložbama“ utvrđenog Budžetom SBK za 2020. godinu u Ministarstvu privrede. Ovom Odlukom usvaja se Program, sredstva se raspoređuju na osnovu iskazanog interesa privrednog društva i obrtnika, ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 60.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije javnim preduzećima – poticaji privredi“ utvrđenog Budžetom SBK za 2020. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ovom Odlukom usvaja se Program, sredstva se dodjeljuju korisnicima za projekte kao nepovratna sredstava po zahtjevu korisnika. Sredstva su planirana u iznosu od 50.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugi nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ utvrđenog Budžetom SBK za 2020. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ovom Odlukom usvaja se Program, sredstva se dodjeljuju korisnicma za projekte kao nepovratna sredstava po zahtjevu. Sredstva su planirana u iznosu od 50.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi dugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo“ utvrđeno Budžetom SBK za 2020. godine u Ministarstvu privrede SBK. Sredstva su planirana u Budžetu u iznosu od 180.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovim – poticaj privredi“ (uspostava fonda za podršku preduzećima u završetku i implementacijij međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)“ utvrđenog Budžetom SBK za 2020. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ovom Odlukom usvaja je Program, sredstva se dodjeljuju korisnicma za projekte kao nepovratna sredstava po zahtjevu. Sredstva su planirana u iznosu od 50.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ utvrđenog Budžetom SBK za 2020.g. i Ministarstvu privrede SBK. Sredstva su planirana u Budžetu SBK u iznosu od 300.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz Budžeta SBK za 2020. godinu za sufinansiranje nastupa na Međunarodnom sajmu privrede „Mostar 2020“ koji će se održati od 31. marta do 4. aprila 2020. godine u Mostaru. Odlukom se izdvaja iznos od 25.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti na tranzakcije račune davatelja usluga (zakupa, smještaja, štampanje propagandnog materijala, itd.).
- Odluka o izdvajanju sredstava sa Transfera za Regionalnu ekonomsku zajednicu. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu do 63.000,00 KM s transfera „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Regionalna ekonomska zajednica“ . Sredstva će se isplatiti u 12 jednakih mjesečnih rata kroz 2020. godinu, a potrošti će se isključivo za ostvarivanje projekata u općinama s područja Srednjobosanskog kantona.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija potoka ( Bila) i adaptacija mosta od Prahulja, općina Travnik “, u iznosu od: 17.091,80 KM ( bez PDV-a), odnosno 19.997,41 KM ( sa PDV-om).
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Radovi na vodovodu KULA, općina Busovača, u iznosu od: 16.400,00 KM (bez PDV-a), odnosno 19.188,00 KM (sa PDV-om).
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Odvodnja oborinskih voda u naselju Luke, općina Travnik“, u iznosu od: 11.450,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 13.396,50 KM ( sa PDV-om).
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Jajčkog dekanata. Iz sredstava Budžeta za 2020. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Katoličnom dobrotvornom društvu “Caritas" u Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2020. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Bugojanskog dekanata. Iz sredstava Budžeta za 2020. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Katoličnom dobrotvornom društvu “Caritas" u Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2020. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet”. Iz sredstava Budžeta za 2020. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet" izdvajaju se sredstava u iznosu od 37.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2020. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik. Iz sredstava Budžeta za 2020. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik izdvajaju se sredstava u iznosu od 7.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2020. godine.
Date su i saglasnosti na planove javnih nabavki za 2020.g. za Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Ministarstva finansija i planovi javnih nabavki za osnovne i srednje škole.
Usvojen je i Izvještaj o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu martu 2020. godine.

Pročitano 2171 puta
« Svibanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31