Srijeda, 07.08.2019.g.

Obilazak izvršen sa načelnikom općine Travnik -Admir Hadžiemrić, načelnik općine Busovača- Asim Mekić, načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura, načelnik općine Kreševo – Renato Pejak, načelnik općine Kiseljak Mladen Ramljak, ministar šumarstva SBK Salkan Merdžanić, direktor Kantonalne direkcije za puteve Sulejman Bečirević, pomoćnik direktora Sead Leko, nadzorni organ “Pronasa” d.o.o Sarajevo, Arting d.o.o. Sarajevo, “Design&QC” d.o.o Sarajevo, predstavnici izvođača radova “Doboj putevi” d.d. Doboj, “Teling” d.o.o. Travnik, “Orman” d.o.o. Kiseljak, “Grakop” d.o.o. Kiseljak, “Ceste company” d.o.o. Kiseljak.

R413a, Dolac – Han Bila – Ovnak

1. Izgradnja regionalne ceste R413a, Dolac – Han Bila – Ovnak, na dionici Kraban- Han Bila, od P1 do P57, L=1,6 km (izgradnja gornjeg stroja). Vrijednost ugovora 1.180.483 KM. Izvođač radova „Doboj putevi“. Do sada realizovan iznos od 940.775 KM.
2. Izgradnja regionalne ceste R413a, Dolac – Han Bila – Ovnak, na dionici Kraban- Han Bila od P57 do P118, L=1,8 km. Izvođač radova „Teling“ Travnik. Vrijednost ugovora 1.411.963 KM. Do sada realizovano 849.012 KM.

R653: Kaćuni, Lugovi

Rekonstrukcija regionalnog puta R653: Kaćuni – Lugovi – Moštre, dionica Lugovi-Pašići P5 - P58, L=1 km. Izvođač radova „Doboj putevi“ d.d. Vrijednost ugovora 589.780,90 KM. Do sada realizovan iznos od 582.679 KM.

R654: Kaćuni- Fojnica
Rekonstrukcija regionalnog puta R654: Kaćuni – Fojnica, dionica st. km 1+500 do km 2+600, L=1,1 km. Izvođač radova „Orman“ d.o.o. Vrijednost ugovora 879.425,16 KM. Do sada realizovan iznos od 520.238 KM.
R438: Gromiljak- Fojnica

1. Sanacija asfaltnog sloja regionalne ceste R438: Gromiljak - Fojnica – Dusina, od st. km 0+900; ukupne dužine sanacije L=4,7 km.
Ugovor finansiran iz kreditnih sredstava u vrijednosti 1.009.794,89 KM. potpisan sa „Orman“ d.o.o. Ugovor u cjelosti realizovan. U toku izrada završnog obračuna za tehnički prijem radova.
2. Rekonstrukcija R438 sa izgradnjom pješačke staze Ostružnica, L=400 m. Izvođač radova „MGBH“ d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovora 350.827 KM. Radovi se finansiraju iz sredstava Direkcije za 2019.g.
3. Sanacija asfalta na R438 dionica Ostružnica - Alaupovka, L=1,8 km
Izvođač radova „Sarajevoputevi“ d.d. Vrijednost ugovora 485.047 KM. Radovi se finansiraju iz sredstava Direkcije za 2019.g.

 R437: Fojnica - Bakovići

1. Sanacija asfaltnog sloja regionalne ceste R437: Fojnica – Dusina, na dionici Alaupovka – Bakovići, od st. km 1+000 do st. km 3+500, L=2,5 km.
Ugovor u vrijednosti 868.159,32 KM potpisan sa „Orman“ d.o.o. Kiseljak. Ugovor u cjelosti realizovan. U toku izrada završnog obračuna za tehnički prijem radova.
2. Rekonstrukcija R437 dionica od st. 0+400, L=300 m, sa pješačkom stazom II faza.
Izvođač radova „Grakop“ d.o.o. Kiseljak. Vrijednost ugovora 208.426 KM. Radovi se finansiraju iz sredstava Direkcije za 2019.g.

R443: Kiseljak-Kreševo

1. Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kiseljak – Kreševo, dionica od stacionaže km 2+300 do st. 4+300, L=2 km, ( od P1 do P145).
Ugovor u iznosu od 2.244.060,00 KM potpisan sa „Grakop“ d.o.o. Kiseljak. Ugovor u cjelosti realizovan sa dodatnim radovima u ukupnom iznosu cca. 2.500.000 KM. U toku izrada završnog obračuna za tehnički prijem radova.
2. Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kiseljak – Kreševo, dionica od stacionaže km 2+300 do st. 4+300, L=1,5 km, ( od P145 do P243).
Ugovor na iznos od 1.520.013,00 KM potpisan sa konzorcijem „Orman“ d.o.o. i „Ceste Company“ d.o.o. Kiseljak. Do sada realizovano 772.458 KM.

Četvrtak, 08.08.2019.g.

R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf /Uskoplje.
Obilazak izvršen sa načelnikom općine Novi Travnik -Refik Lendo, načelnik općine Gornji Vakuf/Uskoplje Sead Čaušević, minister privrede SBK Nisvet Hrnjić, direktor Kantonalne direkcije za puteve Sulejman Bečirević, pomoćnik direktora Sead Leko, nadzorni organ “Zavod za saobraćaj” i “Design&QC” Sarajevo, predstavnici izvođača radova “Građevinar” Novi Travnik, “Rudnici gipsa” d.d. Donji Vakuf; “Livnoputovi” d.d. Livno.

1. Rekonstrukcija regionalne ceste R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf/ Uskoplje, sa izgradnjom pješačkih staza, dionica Opara, Izvođač radova “Građevinar” Novi Travnik, vrijednost radova: 535.801 KM. Do sada realizovano: 202.564 KM.

2. Rekonstrukcija regionalne ceste R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf/ Uskoplje, dioniceaP Luka – Bistrica, od st. km 21+900, poddionica Pavlovica - Ribnjak, L=6,1 km (Lot 1).
Ugovor u vrijednosti 2.599.109,17 KM potpisan sa „Rudnici gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf. Do sada realizovano 827.306 KM.

3. Rekonstrukcija R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf/Uskoplje, dionicea P Luka – Bistrica, od st. km 28+000, poddionica Lovačka kuća - Bistrica, L=5,6 km (Lot 2).
Ugovor u iznosu od 2.678.485,97 KM potpisan sa „Livno putovi“ d.o.o. Livno. Do sada realizovano 783.405 KM.

R481: Donji Vakuf - Prusac

Izgradnja mosta na R481: Donji Vakuf – Prusac - Bugojno, na stacionaži km 2+200. Izvođač radova “Struktura”d.o.o. Jajce. Vrijednost ugovora 293.289 KM.

Sem navedenog u toku su i radovi:

Rekonstrukcija gornjeg stroja regionalne ceste R413b: Gostilj – Dobretići – Jajce, na dionici Veliki Do, od st. 18+800 do st. 19+500, L=600 m.

Ugovor potpisan sa „Komotin“ d.o.o. na iznos od 450.667,12 KM. Do sada realizovano 96.319,51 KM.

Sanacija asfaltnog kolovoza na R413: dionica Turbe - Šešići, od st. 2+400, L=2 km. Izvođač radova „Teling“ d.o.o. Travnik. Vrijednost ugovora 576.699 KM. Radovi se finansiraju iz sredstava Direkcije za 2019.g.

Rezime:

Ukupno je ugovoreno investicionih radova, sa troškovima nadzora, na regionalnim putevima na području SBK, za realizaciju u 2019.godini, u iznosu od 17.250.136 KM.
Od toga iz kreditnih sredstava iznos od 13.394.087 KM. (U 2018.g. je realizovano 2.529.202 KM radova iz kreditnih sredstava).

U 2019.g. zaključno sa 31.07.2019.g. je realizovano 6.381.216 KM. Od toga se iznos od 5.640.260 KM odnosi na kreditna sredstva.

 

 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

  • Odluka o davanju saglasnosti srednjim školama na formirane odjele i upis učenika u I. razrede u školskoj 2019/2020. godini. Ovom Odlukom Vlada SBK daje saglasnost na formirane odjele i upis učenika u I. razrede srednjih škola u školskoj 2019/2020. godini nakon drugog upisnog roka. Za formiranje Odjela nakon trećeg upisnog roka upisa učenika u I. razrede srednjih škola, u skladu sa Odlukom Vlade SBK, ovlašćuje se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK da dadne saglasnost na preostale odjele, njihovu preraspodjelu ili kombinirane odjele nakon III. upisnog roka.
  • Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/2020.godinu.

Vlada SBK je primila k znanju informaciju o formiranju odjeljenja za osnovne škole u školskoj 2019/2020.godine.

08 Kolovoz
2019

Povodom Kurban bajrama svim muslimanima u ime Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona upućujemo iskrene čestitke sa željom, da praznik dočekate i provedete u blagostanju, a radost Bajrama podijelite sa najbližima, prijateljima i komšijama.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN !

 

SVIM MUSLIMANIMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA / KANTON SREDIŠNJA BOSNA KAO I CIJELE BOSNE I HERCEGOVINE ČESTITAMO KURBAN BAJRAM.


PREDSJEDATELJ SABORA                                 ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
SABORA / SKUPŠTINE                                              SABORA / SKUPŠTINE

Josip Kvasina v.r.                                                           Muharem Grabus s.r

                    ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG
                             SABORA/ SKUPŠTINE

                               Ljubinka Atanasijević s.r.

08 Kolovoz
2019

Upučujem iskrene čestitke svim muslimanima građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine povodom nastupajućeg Kurban Bajrama, uz želje da ga provedete u zdravlju i radosti, sa svojim porodicima, prijateljima i komšijama.

 

Bajram šerif mubarek olsun!

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03) i Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije "Transfer - Poticaj šumama u skladu sa Zakonom o šumama“, utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, broj odluke: 01-02-366/2019 od 20.05.2019. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona raspisuje:

J A V N I  P O Z I V

 

Obrazac (preuzmi)

Na osnovu člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH ( “Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), u postupku rješavanja po žalbi na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudača broj 05-14-246/2019-2.)tačka 4-1 od 16.07.2019. god, ponudača Instituta za gradevinarstvo , IG" d.o.o. Banja Luka, Ministar ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, donosi

 

ODLUKU
o poništenju postupka nabave

 

U cilju unapređenja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslodavaca, te podsticanja zaključivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog usklađivanja sa mjerama ekonomske i socijalne politike, Ministarstvo privrede SBK upriličilo je dana 31.07.2019.godine, a na osnovu člana 158. Zakona o radu FBiH (Sl.novine 26/16), potpisivanje Sporazuma o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju SBK.
Sporazum su potpisali premijer Vlade SBK Tahir Lendo, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović i predsjednik Udruženja poslodavaca SBK Kemal Čolak.
Navedeni Sporazum će biti osnova za buduće djelovanje, predlaganje rješenja, preporuka i zahtjeva od strane potpisnika ovog Sporazuma i članova Ekonomsko-socijalnog vijeća, u domenu aktuelnih pitanja socijalnih partnera.
Potpisnici Sporazuma su istakli važnost ovog čina kao i da će ovo biti jedna od osnova za buduće djelovanje a sve u cilju unaprijeđenja poslovnog ambijenta i saradnje.
Nakon potpisivanja Sporazuma održana je prva konstituirajuča sjednica na kojoj je utvrđena dinamika rada Ekonomsko-socijalnog vijeća i usvojene su smjernice za dalji rad .

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e.), člana 70. Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom komisije za javne nabavke, broj: 05-14-14/2019-8.I. tačka 6 od 25.07.2019.god. u postupku javne nabavke „Čišćenje i uredenje rijeke Lašve od Kanara do Nove Bile, općina Travnik“, Ministar ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, je donio:

 

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a.), člana 70. Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom komisije za javne nabavke, broj: 05-14-14/2019-13 tačke 3 i 4/pon.pos. od 25.07.2019.god. u postupku javne nabavke „Sanacija Kupreśkog potoka u naselju Bistrica —Klarići i potoka Bili potok —Volijak i Teftedaruša, općina Jajce“, Ministar ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, je donio:

 

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

 

Novosti

19.08.2019 Srijeda, 07.08.2019.g. Obilazak izvršen sa načelnikom općine Travnik -Admir Hadžiemrić, načelnik op...
08.08.2019 Upučujem iskrene čestitke svim muslimanima građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine ...
31.07.2019 U cilju unapređenja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslod...
24.07.2019 U sklopu redovnih aktivnosti Ministarstva privrede dana 23. 07. 2019. godine ministar privrede Nisve...
18.07.2019 Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona Ministarstvo privrede je...
« Kolovoz 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31