Sadržaj izdvojen po datumu: Četvrtak, 27 Lipanj 2019 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 11. Sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2019. Godinu, odlukom se odobrava preraspodjela između Službe za zajedničke poslove tijela SBK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i „Srednje tehničke škole“ Bugojno, u iznosu od 77.100,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajaju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja u 2019. godini.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta: „Izrada projektnog zadatka za izradu karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije na području općina Kreševo i Jajce“, izabranom ponuđaču, „INPROS“ d.o.o. Mostar, u iznosu od........ 6.435,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Nabavka i isporuka vodovodnih cijevi i drugog vodomaterijala za vodovod Melina (Prokosac, Potočani i Begluk), općina Dobretići“, izabranom ponuđaču „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad , u iznosu od 12.636,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. na bazi Plana javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta:„Izrada projektnog zadatka za izradu elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta „Husića vrelo“, općina Bugojno“, izabranom ponuđaču „ES Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 4.563,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Nabavka i isporuka vodovodnih cijevi PHD NP 10 fi 63 mm u dužini 2,5 km u naselju Krivače, općina Donji Vakuf“, izabranom ponuđaču „Tabakplast“ d.o.o.Tomislavgrad , u iznosu od 5.955,30 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. na bazi Plana javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta:„ Nabavka i isporuka PEHD cijevi fi 63 mm (2“) sa fazonskim komadima ( PVC spojnice), za vodovod Crnići, općina Kreševo“, izabranom ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez, u iznosu od 2.964,78 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. na bazi Plana javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta:„ Izgradnja vodozahvata i kaptaže za vodovod u naselju Crnići, općina Kreševo“, izabranom ponuđaču IGM IUT „Haskić“ d.o.o. Vitez, u iznosu od 6.999,41 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. na bazi Plana javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta:„ Rekonstrukcija distributivne mreže starog vodovoda „ Staro Brezumilo“ (rezervoara Humke i Krečana) u naselju Male Sotnice, općina Kiseljak“, izabranom ponuđaču „SEJARICOPEX“ d.o.o. Kiseljak, u iznosu od 6.983,44 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta:„Izrada projektnog zadatka za izradu Elaborata o određivanju granica vodnog dobra, na području općina: Vitez i G.Vakuf/Uskoplje“, izabranom ponuđaču „GEODATA“ d.o.o. Jajce, u iznosu od 6.552,00 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 450,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 250,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za „Sufinansiranje sanacije štete od požara na stambenom objektu u vlasništvu Niko (Pero) Ramljak iz mjesta Veliki Mošunj, općina Vitez. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za niže potrošačke jedinice, OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac, za nabavku opreme izdvaja se iznos od 3.000,00 KM, sredstva su osigurana donacijom „BH Telecom“ Sarajevo,
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za niže potrošačke jedinice, OŠ „Han Bila“ Travnik, nabavka računarske opreme, sredstva osigurana budžetom škole za 2019. godinu.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za „Prvu osnovnu školu“ Bugojno – Jaklić, za nabavku računarske opreme. Sredstva su osigurana donacijom Vlade Republike Hrvatske.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke „Pružanje usluga grijanja decentraliziranim sistemom, putem korištenja energenata na drvni pelet“ za „Prvu osnovnu školu“ Donji Vakuf.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za javnu nabavku – izrada Strategije saobraćaja Srednjobosanskog kantona, nakon provedenog postupka odlukom se izdvaja iznos od 109.804,50 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava SBK u 2019. godini . Na osnovu Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu, daje se suglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava u iznosu od 39.180,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna SBK za 2019.g. za podršku projektima ekoloških društava. Sa stavke Tekući transferi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih dana Ekološkog kalendara i podršku radu ekoloških društava na području SBK, izdvaja se iznos od 35.600,00 KM, a na prijedlog istog ministarstva.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvaja se iznos od 4.083,30 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta Utopljavanje imamske kuće u Odžaku, Medžlis Islamske zajednice Bugojno, općina Bugojno i uplatit će se na žiro- račun Medžlis Islamske zajednice Bugojno.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Fojnica za sufinansiranje izgradnje zida na putu Fojnica – Čemernica, odlukom se izdvaja iznos od 9.500,00 KM, sredstva će se doznaćiti na račun općine Fojnica.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Fojnica za sufinansiranje regulacije potoka Papratnica - Ostružnica, odlukom se izdvaja iznos od 53.000,00 KM, sredstva će se doznaćiti na račun općine Fojnica.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Fojnica za sufinansiranje izgradnje zida na putu Ostružnica - Zapoda, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM, sredstva će se doznaćiti na račun općine Fojnica.
- Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći općini Travnik za otklanjanje posljedica nastalih od poplava iz februara 2019. Godine, odlukom se izdvaja iznos od 70.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Travnik.
- Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći općini Novi Travnik za otklanjanje posljedica nastalih od poplava iz februara 2019. godine, odlukom se izdvaja iznos od 60.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Fojnica za sufinansiranje izgradnje zida na putu Fojnica – Vladića vrh, odlukom se izdvaja iznos od 23.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Fojnica.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. Godinu, za jednokratnu pomoć općinama Travnik i Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Donji Vakuf za sufinansiranje sanacije klizišta u Ratković Mahali u MZ Prusac, odlukom se izdvaja iznos od 16.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kiseljak za sufinasiranje izgradnje mosta u naselju Begići, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Kiseljak.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za „Sufinansiranje izgradnje Vatrogasnog doma DVD - Bruneji-Vlašič“, odlukom se izdvaja iznos od 35.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Travnik.

Donesena je i Odluka o upisu studenata u akademskoj 2019./2020. godini na visokoškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu. Ovom odlukom Vlada Srednjobosanskog kantona odobrava upisne kvote studenata na visokoškolskim ustanovama u SBK u akademskoj godini 2019./2020., prema sljedećim kriterijima:
a) upis redovitih studenata u prvu godinu I. ciklusa, od 35 %
b) upis izvanrednih studenata u prvu godinu I. ciklusa (uključujući i studente za učenje na daljinu) od 33 %
c) upis studenata u II. ciklus, do 20 %
d) upis studenata u III. ciklus, do 2 %
e) upis stranih studenata u prvu godinu I. ciklusa, do 10 %

Objavljeno u Sjednice 2019

Novosti

24.11.2020 Dana 24.11.2020. godine ministar Ministarstva privrede SBK, gosp.Nisvet Hrnjić, zajedno sa svojim sa...
24.11.2020   U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitke svim gra...
24.11.2020 Spisak podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu finansijskih sreds...
20.11.2020 Delegacija Ministarstva privrede posjetila je danas mobilni LOT tim turske vojne misije u sastavu EU...
20.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registr...
« Lipanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30