civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 20 gostiju na sajtu
Saopštenje sa 78.sjednice Vlade SBK PDF Ispiši
Četvrtak, 08 Februar 2018
Vlada SBk je usvojila zapisnik sa 77. sjednice.
Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu i uputila u skupštinsku proceduru, a na prijedlog Ministarstva privrede.

Utvrđen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom i upućen u skupštinsku proceduru, na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa pozicije „Subvencija privatnim i javnim preduzećima za učešće na sajmovima i izložbama“ utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu, sredstva za realizaciju ove odluke planirana su u iznosu od 150.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Subvencija privatnim i javnim preduzećima za učešće na sajmovima i izložbama“, odlukom se izdvaja iznos od 40.091,24 KM, za sufinansiranje nastupa na Međunarodnom privrednom sajmu „Mostar 2018“.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za 12 rata finansijskog leasinga za nabavku motornih vozila, odlukom se izdvaja iznos od 407.600,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „PORSHE LEASING“ d.o.o. Sarajevo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 151.666,00 KM za I i II mjesec 2018. godine.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK usvojila Programe i kriterije utroška sredstava:
1. Program i kriteriji utroška sredstava sa stavke Ugovorene i druge posebne usluge -za troškove zakonske revizije tjelesnog oštećenja branilaca,
2. Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera udruženjima branilaca,
3. Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja,
4. Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije , obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti ,
5. Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i groblja,
6. Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za pravnu pomoć braniocima.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog iste iste uprave:
- Odluka o izdvajanju sredstava za topličko-klimatsko lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 1.000.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za jednokratne novčane pomoći u iznosu od 400.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje promijenjene radne sposobnosti, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za pomoći u slučaju smrti, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za stambeno zbrinjavanje, odlukom se izdvaja iznos od 200.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za zakonsku reviziju, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala, odlukom se izdvaja iznos od 600.000,00 KM.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na predloženi Plan nabavki za 2018. godinu.

 
< Prošli   Sljedeći >