24 Studeni
2021

Priopćenje sa 44. izvanredne sjednice Vlade KSB - 2021.g.Na prijedlog Ureda za javne nabave Vlada KSB donijela je Uredbu o osnivanju Ureda za javne nabava za potrebe proračunskih korisnika Kantona Središnja Bosna, kojom se uređuje nadležnost i način rada Ureda, te ostala pitanja značajna za organiziranje i rad Ureda.

Isti Ured je predložio, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utvrđivanju nadležnosti Ureda izvan Središnju javnu nabavu uz slijedeću izmjenu:
Članak 2. mijenja se i glasi: „Na prijedlog Ureda i Proračunskog korisnika Vlada KSB može dati suglasnost Korisniku Proračuna Kantona Središnja Bosna da samostalno provede postupak iz članka 1. ove Odluke.“
- Odluka o utvrđivanju obveze pribavljanja suglasnosti i informiranja Vlade KSB.

Vlada Kantona Središnja Bosna je na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama i naknadama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ za 2021.godinu u iznosu od 2.200.000,00 KM. Izmjena se odnosi na ukupan iznos sredstava za dodjelu po ovom Programu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za potporu razvoja poduzetničkih zona“ kojom se predmetna Odluka za 2021.godinu mijenja tako što se u članku 2., stavak (4), dodjeljuje novčani iznos od 456.000,00 KM. U članku 5. Odluke mijenja se stavak (2) i glasi: „(2) Općine koje podnose prijave za više projekata dužne su dostaviti prijavu za svaki projekat posebno.“ U članku 6. Odluke mijenja se stavak (2) i glasi:
„(2) Poziv je otvoren 7 dana od dana objave.“ U Obrascu Zahtjeva broj 4/21 koji čine sastavni dio Odluke, u dijelu koji se odnosi na dostavljanje dokumentacije briše se broj 2. koji je glasio: „2. Odluku jedinice lokalne uprave o osnivanju poslovne zone.“

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava za poticaje poljoprivrede – interventna sredstava u ukupnom iznosu od 610.000,00 KM. Navedenim Programom planira se raspodjela sredstava kako slijedi:
• Tekući transferi pojedincima - poticaji poljoprivrede (interventna sredstva) iznos od 485.000,00 KM.
• Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaji poljoprivrede (interventna sredstva) iznos od 110.000,00 KM.
• Tekući transferi neprofitnim organizacijama - poticaji poljoprivrede (interventna sredstva) iznos od 15.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa poticaja vodoprivrede sa kriterijima o utrošku sredstava za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM. Ciljevi i predmet ovog programa je realiziranje poslova i zadataka Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u pogledu organiziranjem upravljanja vodama i vodnim objektima u Kantonu Središnja Bosna kao i prevencija i zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštitu voda od onečišćavanja i ostala pitanja koja se uređuju Zakonom o vodama.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama Kantona u iznosu ukupnom od 2.372.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu za sufinanciranje nabave teretnog lifta JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik u iznosu od 40.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu za sufinanciranje nabave defibrilatora JU Bolnici Travnik u iznosu od 40.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu JU Bolnici Jajce za sufinanciranje rekonstrukcije i adaptacije zgrade bolnice u iznosu od 170.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu za sufinanciranje nabave ultrazvučnog aparata JU Domu zdravlja Travnik u iznosu od 70.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu Općini Kiseljak za sufinanciranje izgradnje zgrade Doma zdravlja Kiseljak u iznosu od 600.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu JU Domu zdravlja Vitez za sufinanciranje digitalizacije aparata za mamografiju u iznosu od 60.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu za sufinanciranje nabave stomatoloških stolica JU Domu zdravlja Jajce u iznosu od 30.000,00KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu JU Domu zdravlja Travnik za sufinanciranje za materijalnih troškova u iznosu od 10.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu JU „Reumal“ Fojnica za sufinanciranje za troškova pandemije COVID – 19 u iznosu od 50.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021.godinu za sufinanciranje nabave sanitetskih vozila za potrebe zdravstvenih ustanova Kantona Središnja Bosna u ukupnom iznosu od 430.000,00KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
o JU Domu zdravlja Novi Travnik iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Fojnica iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Kreševo iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Busovača iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Bugojno iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Vitez iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje iznos od 50.000,00KM,
o JU Domu zdravlja Donji Vakuf iznos od 50.000,00KM,
o JU Bolnici Jajce iznos od 30.000,00KM.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju duljine relacija za prijevoz učenika, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, kako slijedi:
- „OŠ VITEZ“ na relaciji: KRČANE - G. VEČERISKA - DONJA VEČERISKA – (DIVJAK: Brizjak 1 i Brizjak 2) - OŠ „VITEZ“ VITEZ utvrđena duljina kilometara - 7,30 km.
- OŠ DUBRAVICA na relaciji: NADIOCI - OŠ „DUBRAVICA“ Dubravica VITEZ utvrđena duljina kilometara - 4,80 km.

Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje branitelja donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti u iznosu od 7.000,00 KM.

Data je i suglasnost Ministarstvu gospodarstva za rekonstrukciju krova u prostorijama CI Kiseljak u procijenjenoj vrijednosti od 38.352,60 KM sa PDV-om. Zadužuje se Služba za zajedničke poslove da što hitnije pokrene postupak krovne rekonstrukcije iznad poslovnih prostorija, koje koristi Inspekcija Ministarstva gospodarstva.

Vlada KSB je prihvatila Izvješće Ministarstva financija o utrošku sredstava za materijalne troškove za period 1.1. - 30.9.2021. godine.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Vlada KSB je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku za 2021.godinu – II. dio u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM. Navedenim Programom planira se raspodjela sredstava kako slijedi:
- Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku izdvaja se iznos od 1.600.000,00 KM.
- Kapitalni transferi pojedincima - poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku izdvaja se iznos od 400.000,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa:
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola planiranih Proračunom KSB za 2021.godinu u iznosu od 166.666,66 KM za studeni i prosinac 2021.godine. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
1. Osnovna glazbena škola Travnik iznos od 16.666,66 KM.
2. Osnovna glazbena škola Bugojno iznos od 15.833,34 KM.
3. Osnovna glazbena škola N.Travnik iznos od 12.000,00 KM.
4. Osnovna glazbena škola„Jakov Gotovac“, N.Travnik iznos od 38.833,33 KM (Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača).
- Odluka o davanju suglasnosti Mješovitoj srednjoj školi „Vitez za pokretanje postupka javne nabave – Instruktivna nastava za učenike zanimanja vozač motornih vozila "B kategorija" i "C1 podkategorija", u procijenjenoj vrijednosti od 27.693,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju suglasnost Osnovnoj školi „Pajić polje“ Gornji Vakuf - Uskoplje za pokretanje postupka javne nabave i to: kopir aparat u procijenjenoj vrijednosti od 1.300,00 KM. Izvor financiranja - vlastiti prihodi Proračuna škole 2021.godine i tekuće održavanje u procijenjenoj vrijednosti od 2.700,00 KM. Izvor financiranja - javni prihod Proračuna škole 2021.godine.
- Odluka o davanju suglasnost Osnovnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik za pokretanje postupka javne nabave - tekuće održavanje (sanacija podova u učionicama, nabava trakastih zavjesa, nabava materijala za održavanje objekta, obrazovna pomagala u nastavi) u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00 KM. Izvor financiranja - javni prihod Proračuna škole 2021.godine.
- Odluka o davanju suglasnost Srednjoj školi „Busovača“ Busovača za pokretanje postupka javne nabave -tekuće održavanje (materijal za tehničko održavanje zgrade i sitan inventar u procijenjenoj vrijednosti od 1.452,00 KM. Izvor financiranja – javni prihod Proračuna škole 2021.godine.
- Odluka o davanju suglasnost Srednjoj škola „Novi Travnik“ Novi Travnik za pokretanje postupka javne nabave - prijenosni računar u procijenjenoj vrijednosti od 3.314,50 KM. Izvor financiranja - vlastiti prihodi Proračuna škole 2021.godinu.
- Odluka o davanju suglasnost Srednjoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje za pokretanje postupka javne nabave - nabava i ugradnja prozora i nabava knjiga u procijenjenoj vrijednosti od 2.583,00 KM. Izvor financiranja - vlastiti prihodi Proračuna škole 2021.godine.
- Odluka o davanju suglasnost Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila za pokretanje postupka javne nabave i to: nabava školske lektire u procijenjenoj vrijednosti od 700,00 KM. Izvor financiranja -vlastiti prihodi Proračuna škole 2021.godine i nabava materijala i sitnog inventara u procijenjenoj vrijednosti od 600,00 KM. Izvor financiranja – javni prihod Proračuna škole 2021.godine.
- Odluka o davanju suglasnost Osnovnoj školi „Han Bila“ Han Bila za pokretanje postupka javne nabave - rekonstrukcija elektro mreže u procijenjenoj vrijednosti od 2.260,00 KM. Izvor financiranja - vlastiti prihodi Proračuna škole 2021.godine.
- Odluka o davanju suglasnost Osnovnoj školi „13.rujan“ Jajce za pokretanje postupka javne nabave - asfaltiranje pristupne površine ispred PŠ Mile u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00 KM. Izvor financiranja - javni prihodi Proračuna škole 2021.godine.
- Odluka o davanju suglasnost Osnovnoj školi „Musa Čazim Čatić“ Trenica - Novi Travnik za pokretanje postupka javne nabave - nabava materijala za održavanje zgrade u procijenjenoj vrijednosti od 1.000,00 KM. Izvor financiranja - javni prihodi Proračuna škole 2021.godine.
- Odluka o davanju suglasnost Osnovnoj školi „Nova Bila“ Nova Bila za pokretanje postupka javne nabave - nabava računarske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 1.880,00 KM. Izvor financiranja - javni prihodi Proračuna škole 2021.godine.

Vlada KSB je na prijedlog Ureda za javnu nabavu donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave roba i usluga za potrebe Ureda za javnu nabavu i to:
- Usluga interneta za 2022.godinu u procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a 360,00 KM.
- Usluga fiksne telefonije za 2022.godinu u procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a 1026,00 KM.
- Usluga električne energije za 2022.godinu u procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a 3600,00 KM.
- Usluga mobilne telefonije za 2022.godinu u procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a 513,00 KM.
- Za nabavu stalnih sredstava (računarska oprema i potrepštine, uredski namještaj i blokade za parking mjesta) u procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a 1709,00 KM.

Donesena je i Odluka, a na prijedlog Ministarstva financija o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu kojom se Osnovnoj školi „Kiseljak 1“ Bilalovac dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Pošte u iznosu od 4.000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju postupka za nabavu bankarskih usluga sukladno s preporukom Povjerenstva za javnu nabavu.
- Odluka o izboru Ocean d.o.o. Travnik kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge tehničke i funkcionalne podrške (COIP) u procijenjenoj vrijednosti od 204.089,00 KM bez PDV-a putem Otvorenog postupka.

Pročitano 553 puta

Novosti

06.01.2022 Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem ...
31.12.2021 U ime Vlade SBK i svoje lično ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povod...
27.12.2021 U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija da...
24.12.2021   U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade SR Njemačke - EU4BusinessRecovery (Mjer...
24.12.2021 U četvrtak, 23. decembra 2021. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona upriličena je svečana ...
« Siječanj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31