10 Rujan
2020

Saopštenje sa 54. sjednice Vlade SBK - 2020.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 53. sjednice.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava poslovnim subjektima za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec april sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“, a na prijedlog Ministarstva privrede. Odlukom se izdvajaju sredstva poslovnim subjektima, u iznosu od 215,00 KM po uposlenom, za subvencioniranje dijela najniže neto plate za mjesec april 2020. godine. Ukupan broj pravnih i fizičkih lica sa pravnim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosi 575. Ukupan broj zaposlenih u pravnim i fizičkim licima sa pravim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosi 12.184. Ukupan iznos finansijskih sredstava koja se izdvajaju po ovoj odluci iznosi 2.619.560,00 KM.

 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 11.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za sanaciju štete na štalskom objektu poljoprivrednim proizvođačima Sarajlić Husejinu iz Viteza 4.000,00 KM i Amelu Sarajliću iz Viteza 4.000,00 KM te Vehidu Merdžaniću iz Fojnice za uginule krave 3.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a a Vlada SBK dala saglasnost i odobrenje sredstava za nabavku građevinskog materijala za objekt (baza) koju koristi JSP MUP-a, procijenjena vrijednost nabavke je u visini 13.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Na prijedlog Ureda za javne nabavke, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju širenja, te sanaciji posljedica COVID-19 pandemije na prostoru Srednjobosanskog kantona, a koje su provedene na osnovu Projekta „Odgovor na COVID – 19“ za koji je potpisan Sporazum o financiranju između razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Vlade Srednjobosanskog kantona, s ciljem uvećanja raspoloživih sredstava za Projekat, Aktivnost 1G – Nabava opreme i materijala u svrhu sprječavanja i suzbijanja pojave korona virusa na prostoru Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o radu Regionalne razvojne zajednice (REZ-a). Osnovna djelatnost Agencije je implementacija projekata u funkciji ekonomskog razvoja u regiji Centralna BiH, izrada studija, analiza i strategija razvoja, učešća u edukaciji odraslih, uspostavljanje i unapređenje veza između poslovnih subjekata u zemlji i inostranstvu, te podrška općinskim i kantonalnim administracijama u njihovim aktivnostima usmjerenim ka ekonomskom razvoju. Pored toga, Agencija priprema poslovne planove privrednih subjekata, te pruža konzultantske usluge na komercijalnoj osnovi.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Transferi za naknadu štete koju počini zaštićena divljač (medvjed). Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 1.300,00 KM, radi provođenja Programa, sredstva iz ove Odluke isplatiti će se na ime Muharem (Hasan) Hodžić, Silos, Kaćuni Busovača.
- utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Transferi za naknadu štete koju počini zaštićena divljač (vuk). Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 2.300,00 KM, radi provođenja Programa, sredstva iz ove Odluke isplatiti će se na ime Zikret (Fadila) Lozić, Vitovlje-Bruneji bb, Travnik.

Date su i slijedeće saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke nižim potrošačkim jedinicama, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Osnovna škola “Vitez“ - 4.000,00 KM, rekonstrukcija i saniranje podova u uredima, holu i toaletima škole. Sredstva su osigurana u Budžetu SBK za 2020 godinu, vlastiti prihodi.
- Osnovna škola “Han-Bila“ - 1.700,00 KM, nabavka računara za potrebe škole. Sredstva su osigurana u Budžetu SBK za 2020 godinu, vlastiti prihodi.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu namijenjenih za sport za 2020. Godinu. Odlukom se odobrava isplata dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2020.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se sa pozicije «Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport», Budžeta SBK za 2020.godinu u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima iz oblasti sporta - za nogomet, za jesenji dio sezone 2020/21.g.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu, namijenjenih za sport za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2020.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 78.700,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se sa pozicije «Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za sport», Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima navedenih klubova i udruženja iz oblasti sporta za jesenju polusezonu 2020/21. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za finansijsku podršku u podmirivanju osnovnih troškova rada Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona, te zbog teške finansijske situacije nastale pojavom pandemije korona virusa. Odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava SBK u 2020. godini – III. Na osnovu Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2020. godinu, daje se saglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava izgradnju projektne dokumentacije za proširenje puta u naselju Stojčići, MZ Polje, općina Kreševo u iznosu od 3.500,00 KM i pomoć za obnovu stajskog objekta - Mustafa Forić, Glavice, općina Bugojno u iznosu od 3.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o stanju i kretanju prihoda i rashoda Budžeta SBK za period 1.1. do 31. 8. 2020. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za potpisivanje ugovora o ustupanju potraživanja (cesiji) između „Rudnika gipsa“ z.d.d. (cedent) i Općine Donji Vakuf (cesus) te Ministarstva privrede (cesionar) u ukupnoj vrijednosti od 112.423,11 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke mladih, kulture i sport donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK namijenjenih za sufinansiranje programa zapošljavanja stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK, Budžeta za 2020. godinu, u iznosu od 201.421,25 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na kod “Ugovorene i druge posebne usluge“, te rasporediti asistentima/ volonterima (25) u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju. Sredstva iz ove odluke namijenjena su za sufinansiranje „Programa zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju“, za koji potpisan sporazum između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje SBK i Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK.
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke informatičke opreme za potrebe Mješovite srednje škole Gornji Vakuf, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 11.554,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na rasporedne naloge medicinske i zaštitne opreme za domove zdravlja i bolnice na prostoru Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Rješenje o imenovanju policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK. Nezavisni odbor za izbor i reviziju je nakon provedene procedure izvršio odabir kandidata za poziciju policijskog komesara, te obavijestilo Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK o izboru Faika Adilovića iz Travnika za policijskog komesara MUP-a SBK.

 

Pročitano 926 puta