02 Srpanj
2020

Saopštenje sa 47. sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 46. sjednice.

Na prijedlog predstavnika Skupštine Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu parlamentarnim političkim strankama. Sredstva u iznosu od 810.000,00 KM utvrđena u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu raspoređuju se na korisnike tako da 30 % predviđenog iznosa pripada svim parlamentarnim grupama i političkim strankama koje su zastupljene u Skupštini Srednjobosansko kantona u jednakim iznosima od po 34.714,29 KM, 60 % od ukupnog iznosa raspoređuje se srazmjerno broju zastupničkih mjesta u Skupštini Srednjobosanskog Kantona dok se 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

 

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, a na prijedlog Ministarstva finansija. Odlukom se sa pozicije Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva izdvaja iznos od 566.828,41 KM. Iznos sredstava se odnosi na transfer novčanih sredstava za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona, prema Izvještaju Kantonalne direkcije za puteve SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorima sa izvođačima radova.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi“, odlukom se vrši raspodjela sredstava – interventna sredstva u iznosu od 5.000,00 KM po zahtjevu korisnika „Derubis Yachts“ d.o.o. Vitez za sufinansiranje predstavljanja novog modela jahte proizvedene u Bosni i Hercegovini koje će se održati 4. i 5. jula 2020. godine na platou ispred zgrade Parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – interventna sredstava po zahtjevu korisnika „Medžlis Islamske zajednice Donji Vakuf“ za sufinansiranje održavanja tekućeg poslovanja. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. (donirana sredstva općine Novi Travnik za OŠ Mehmedalije Mak Dizdar – Novi Travnik). Odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM za usluge prijevoza i za gorivo.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza (II privremena situacija), odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 50.456,24 KM, sredstva će se doznačiti firmi „SIGMA“ d.o.o. Zenica.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Općini Jajce za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na objektu pilane u vlasništvu preduzeća „Ober Bešpelj“, Jajce. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu, izdvajaju se sredstva općini Jajce u iznosu od 5.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Bugojno za dodjelu finansijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na stambenom objektu – kući u vlasništvu Nedžada Čehaje iz Bugojna. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu, izdvajaju se sredstva općini Bugojno u iznosu od 2.500,00 KM.

- Odluka o raspodjeli zaštitne opreme na temelju iskazanih potreba od strane medicinskih ustanova – bolnica i zavoda na području Srednjobosanskog kantona. Odlukom se vrši raspodjela zaštitne opreme, zaštitnih odjela, rukavica, maski i sredstava za dezinfekciju ruku.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Plana Centralne nabavke za 2020. godinu. Plan nabavke se može tokom budžetske 2020. godine mijenjati i dopunjavati. Izmjena i/ili dopuna Plana nabavke biti će usvojena istom procedurom kao i Plan nabavke. Izmjene i/ili dopune Plana nabavke čine sastavni dio Plana nabavke.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala saglasnost na usvajanje nove relacije za prijevoz učenika u općini Kiseljak. Nova relacija je utvrđena od strane komisije i Izvještaja komisije za utvrđivanje dužine relacije. Nova relacija za prijevoz učenika je Kreševo-Mratinići-Crnići-Bjelovići-Rakova Noga-Kiseljak.

Vlada SBK je usvojila i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade i Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu juli 2020.godine

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Prijedlog Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi i uputila u skupštinsku proceduru. Ovim Zakonom uređuju se prava, uslovi i postupak ostvarivanja prava demobilisanih branilaca i supruga umrlih demobilisanih branilaca sa prebivalištem na području Srednjobosanskog kantona i općina Republike Srpske: Kotor Varoš, Kreževo, Šipovo, Mrkonjić Grad i Jezero na novčanu egzistencijalnu naknadu.

Pročitano 2583 puta