Uprava za šumarstvo / Novosti

22 Veljača
2021

Identifikacija, mapiranje i saniranje ilegalnih deponija otpada u šumama i na šumskom zemljištu na području Općina: Busovača, Travnik i Novi TravnikAsocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona je kroz saradnju sa Federalnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona prepoznala problem nekontroliranog odlaganja otpada koji rezultira nastajanjem ilegalnih deponija na šumskom zemljištu, kako državnom tako i privatnom, a naročito u ruralnim dijelovima gdje je došlo do iseljavanja stanovništva i napuštanja privatnog šumskog zemljišta. Nastajanje ilegalnih deponija otpada je posljedica neodgovarajućeg odlaganja otpada od strane lokalnog stanovništva. Prisustvo ilegalnih deponija i neodgovarajućeg odlaganja otpada je općeprisutni problem u cijeloj Bosni i Hercegovini, a općine: Busovača, Travnik i Novi Travnik nisu izuzetak po tom pitanju. Lokalne zajednice i komunalna preduzeća ne posjeduju, sveobuhvatne, detaljne i ažurirane podatke koji se odnose na identificiranje, izradu spiska i mapiranje ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu. Sa druge strane ulazne informacije dobivene od strane Kantonalne uprave za šumarstvo SBK i preduzeća šumarstva ŠPD Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf koje gospodari državnim šumama na području Srednjobosanskog kantona ukazuju na značajan broj ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu, kako registriranih tako i novonastalih.

U skladu s tim partneri u projektu su odlučili da koriste informacije koje posjeduju javna komunalna preduzeća kao osnovu, te da se pristupi detaljnoj identifikaciji postojećih ilegalnih deponija otpada u cilju izrade detaljnog spiska ilegalnih deponija otpada na području općina Busovača, Travnik i Novi Travnik..
Odlukom Vlade SBK broj: 01-02-366/2019 od 20.05.2019. godine usvojen je Programu utroška sredstava ˝Transfer – Poticaj šumama u skladu sa zakonom o šumama˝ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona sa kriterijima raspodjele sredstava za 2019. godinu. Odlukom Vlade SBK broj: 01-02-923/2019 od 22.10.2019. godine data je saglasnost za izdvajanje finansijskih sredstava Asocijaciji privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona za projekte ˝Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija otpada koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Travnik i općine Novi Travnik . Dana 25.10.2019. godine zaključen je Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava broj 01-14-34/18-114 .
U narednom koraku, nakon identifikacije ilegalnih deponija i izrade detaljnog spiska, pristupilo se mapiranju ilegalnih deponija otpada na način da su se korištenjem GPS uređaja snimile koordinate ilegalnih deponija i izvršila procjena količina, vrsta otpada i površina ilegalnih deponija otpada. Dobiveni podaci su se koristili da bi se napravila odgovarajuća detaljna digitalna mapa ilegalnih deponija otpada na području općina: Busovača, Travnik i Novi Travnik. Mape u digitalnom obliku su odštampane i distribuirane partnerima u projektu i zainteresiranim stranama. U narednom koraku urađena je sanacija šest ilegalnih deponija otpada na području općina Busovača, Travnik i Novi Travnik, na način da su članovi Asocijacije privatnih šumoposjednika u saradnji sa lokalnim stanovništvom, komunalnim preduzećima i ostalim partnerima u projektu izvršili prikupljanje, utovar i odvoz otpada na Regionalnu deponiju otpada Mošćanica u Zenici. Na lokalitetima koji su sanirani postavljeni su informativni panoi o finansijeru projekta, nosiocu projekta i partnerima u projektu i zabrani odlaganja otpada na saniranim lokacijama.
Nakon saniranja ilegalnih deponija otpada u saradnji sa partnerima u projektu i komunalnim preduzećima na području saniranih lokaliteta, lokalnom stanovništvu su podijeljene brošure (izrađene u okviru projekata) o štetnosti odlaganja otpada u šuma i na šumsko zemljište. Na saniranim lokalitetima gdje je bilo moguće podijeljene su kante za odlaganje otpada i organizirano je informiranje lokalnog stanovništva o proceduri odlaganja i odvoza smeća i uključivanje u organizirani vid prikupljanja i odvoza otpada.
U nastavku teksta se mogu preuzeti: izvještaj o evaluaciji učinaka/efekata dodijeljenih budžetskih sredstava, mape i spiskovi ilegalnih deponija, plakati i brošure izrađeni u okviru projekata.

Projekat: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Busovača
Finansijer: Projekat je finansiran od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU Šumarstva i Poljoprivrede u okviru Projekta održivog upravljanja šumom i krajolikom finansiranog od strane GEF-a (Global Environment Facility)
Period implementacije: 2019. godina
Partneri u projektu:
1. Općina Busovača
2. Javno komunalno preduzeće Komunalac d.o.o. Busovača
3. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača
4. Lovačko društvo „Zec“ Busovača
5. Udruženje za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača
6. Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona
7. fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Projekat: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Travnik
Finansijer: Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne, Kantonalna uprava za šumarstvo
Period implementacije: 2019-2020. godina
Partneri u projektu:
1. Općina Travnik
2. Javno komunalno preduzeće „Bašbunar“ Travnik
3. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, šumarija Travnik
4. Turistička zajednica SBK/KSB
5. Udruženje Vlašić planet života
6. Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB
7. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Projekat: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Novi Travnik
Finansijer: Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne, Kantonalna uprava za šumarstvo
Period implementacije: 2019-2020. godina
Partneri u projektu:
1. Općina Novi Travnik
2. Javno komunalno poduzeće „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik
3. Javno preduzeće „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik
4. ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, šumarija Novi Travnik
5. Turistička Zajednica SBK/KSB
6. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

 

Izvještaj 

Brošura o štetnosti odlaganja

Plakat identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija na području Općine Busovača

Mapa divljih deponija na području Općine Busovača

Spisak ilegalnih deponija na području Općine Busovača

 

Brošura šume su više od drveća

Plakat identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija na području Općine Novi Travnik

Mapa ilegalnih deponija na području Općine Novi Travnik

Spisak ilegalnih deponija na području Općine Novi Travnik

 

Bošura šume su više od drveća

Plakat identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija na području Općine Travnik

Mapa ilegalnih deponija na području Općine Travnik

Spisak ilegalnih deponija na području Općine Travnik

Infografika o značaju šuma i zemljišta

 

 

 

Pročitano 5611 puta