Кантонална управа за геодетске и имовинско правне послове

Тел: 030/254-029 | Фаџ: 030/254-029 | Адреса: Босанска 46, Бугојно | Емаил: kugeodezija@bih.net.ba , kugeodezija@sbk-ksb.gov.ba

03.06.2019 | Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana 44. Ur...
04.01.2019 Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/...

Надлежности

Надлежности органа управе

Послови и радни задаци из ђелокруга Кантоналне управа за геодетске и имовинско правне послове обављају се у оквиру слиједећих основних устројствених јединица:

  1. ОЂЕЛ ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ,
  2. ОЂЕЛ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И ОПЋЕ ПОСЛОВЕ

Свака основна устројствена јединица у области за коју је успостављена врши послове и радне задатке из надлежности ове Управе.

Кантоналан управа за геодетске и имовинско правне послове обавља. одређене управне и стручне послове утврђене Законом који се односи на остваривање надлежности кантона у области измјере те успостава и обнова катастра некретнина, измјере и обнове катастара комуналних уређаја, регистра просторних јединица,картографирање подручја Кантона,базе података катастра некретнина концесија земљишта, инспекцијског наџора геодетских послова и у геодетским обртима, имовинско правних и других стварноправних односа на некретнинама и правима на некретнине, те обавља и друге послове утврђене Законом.

Дјелокруг рада

Подручје Кантона и 12 опћина КСБ