09 Mart
2020

Sazvana 37. sjednica Vlade SBK- 2020Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
37. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 12.3. 2020. godine u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 36. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Vitez za 2019. godinu – Kantonalno pravobranilaštvo
3. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2019. godinu – Služba za zapošljavanje
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje KSB/SBK – Služba za zapošljavanje
5. Mišljenje o modalitetima organizacijskih oblika kantonalnog organa za borbu protiv korupcije ( po zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Mišljenje o statusu Agencije za privatizaciju ( po zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo privrede
7. Analiza prerade drvne mase u Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport u 2020. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluka o usvajanju programa utroška sredstava za 2020. godinu iz nadležnosti Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
a) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposleni osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“
b) za raspodjelu sredstava sa pozicije „ tekući transferi neprofitnim organizacijama-ekonomsko-socijalnom vijeću“
c) za raspodjelu sredstava sa pozicije „ tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- podrška opremanju kabineta za izvođenje praktične nastave u srednjim školama“
d) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima-za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“
e) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-poticaji privredi“
f) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima-za učešće na sajmovima i izložbama“
g) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije javnim preduzećima – poticaji privredi“
h) za raspodjelu sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za podršku razvoju poduzetničkih zona“
i) za raspodjelu sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za javno-privatno partnerstvo“
j) za raspodjelu sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- poticaji privredi ( uspostava fonda za potporu poduzećima za završetak i implementaciju međunarodno priznatih standarda i kvalitete)“
k) za raspodjelu sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- poticaji gospodarstvu „
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ (sufinanciranje Međunarodnog sajma privrede „Mostar 2020“ – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Regionalne ekonomske zajednice – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) za reguliranje potoka Bila i adaptaciju mosta u Prahuljama
b) za radove na vodovodu Kula, općina Busovača
c) za odvodnju oborinskih voda u naselju Luke, općina Travnik
15. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama – dobrotvornim društvima – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ KSB/SBK ( župa Uznesenja BDM Jajce)
b) katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ KSB/SBK (župa Skopaljska Gračanica))
c) srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik
d) muslimanskom dobrotvornom društvu Merhamet
16. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku usisavača, radijatora i fotelje
b) za nabavku opreme za video nadzor parking prostora
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje 12 rata financijskog leasinga za nabavku motornih vozila – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/20. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora odjelu za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/20. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge ispisa – Ured za javne nabave
22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za obvezno i kasko osiguranje motornih vozila – Ured za javne nabave
23. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova člana komisije za polaganje ispita iz oblasti vatrogastva – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
24. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
25. Saglasnost za nabavku energenata za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, nauke, kulture i sporta
26. Saglasnost za nabavku uredskog materijala za MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova
27. Saglasnost za prodaju privremeno oduzetih motornih vozila, motocikla, traktora i teretnih vozila i za angažiranje sudskog vještaka prometne struke – Ministarstvo unutrašnjih poslova
28. Saglasnost za krečenje prostorija Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprava
29. Saglasnost za uplatu doprinosa za odlazak u penziju predsjednika Općinskog u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
30.Saglasnost za prijem namještenika u radni odnos u Općinskom sudu u jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Saglasnost za zaključivanje Aneksa na Ugovor o uslugama štampanja Službenih novina KSB/SBK – Stručna služba Vlade
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izuzeće određenih javnih nabavki od odredbi Zakona o javnim nabavkama – Služba za zajedničke poslove
33. Suglasnost za izvođenje radova na uređenju pisarnice – Služba za zajedničke poslove
34. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki iz Plana nabavki Skupštine i Stručne službe Skupštine Kantona za 2020. godinu – predstavnik Skupštine Kantona
35. Saglasnost na planove javnih nabavki za 2020. godinu – Stručna služba
a) Plan javnih nabavki Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
b) Plan javnih nabavki Ministarstva financija
c) Planovi javnih nabavki osnovnih i srednjih škola
36. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu mart 2020. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
d) Ministarstvo privrede
e) Inspekcija za zaštitu od požara
37. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu mart 2020. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo privrede
38. Informacija o zaposlenicima u kantonalnim organima uprave koji ispunjavaju uvjete za odlazak u penziju – Kabinet premijera Kantona

  

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1620 puta
« Januar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31