Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 108. sjednice.

Usvojeni su Izvještaji o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda za 2018. godinu i Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti nižoj potrošakoj jedinici OŠ „Turbe“ Turbe za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke – nabavka i ugradnja novog kotla na čvrsto gorivo, te izmjena postojećeg kotla, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 24.400,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti nižoj potrošakoj jedinici OŠ „Dolac“ Travnik za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke – nabavka i ugradnja novog kotla na čvrsto gorivo, te izmjena postojećeg kotla, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 25.000,00 KM.

Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na prijedlog Programa utroška sredstava drugim nivoima vlasti za 2019. godinu. Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, na poziciji Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 30.000,00 KM,
- Saglasnost na prijedlog Program utroška sredstava neprofitnim organizacijama za 2019. godinu. Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, na poziciji Tekući transferi neprofitnim organizacijama od kulturnog, vjerskog i društvenog značaja u iznosu od 90.000,00 KM.
- Saglasnost na prijedlog Programa utroška sredstava pojedincima za 2019. godinu. Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, na poziciji Transfer sredstava pojedincima u iznosu od 90.000.00 KM, na ime pomoći građanima Srednjobosanskog kantona.
- Saglasnost na prijedlog Programa raspodjele sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu parlamentarnim političkim strankama.

Na prijedlog Ureda za javne nabavke za korisnike Budžeta Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim se korisnicima Budžeta SBK, koji nemaju identifikacijski porezni broj (ID broj) broj dobiven od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, nego se vode pod identifikacijskim brojem Vlade Srednjobosanskog kantona daje se ovlaštenje za provođenje postupaka svojih Specifičnih javnih nabava, donošenje dokumenata kao i za sklapanje ugovora/okvirnih sporazuma u istim, a sve po proceduri propisanoj Uredbom o osnivanju Ureda za javne nabave za potrebe korisnika Budžeta SBK i drugim propisima i aktima donesenim temeljem navedene Uredbe.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj kantonalnog inspektora za matične knjige s pregledom obavljenih nadzora i opisom stanja koji je zatečeno u pojedinim Matičnim uredima i prijedlogom mjera i aktivnosti za 2019. godinu.

Usvojeni su Izvještaji o radu inspekcija u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Godišnji Izvještaj).

Na prijedlog Tima za sprječavanje korupcije, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona za period maj 2018 – decembar 2018. godina.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Plan nabavki roba, usluga i radova u 2019. godini za navedeno ministarstvo i Kantonalnu upravu za šumarstvo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za osnovne i srednje škole, za školsku 2018/ 2019. godinu.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM za OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara Novi Travnik, za organizaciju i doček 70 predstavnika LOT tima iz Republike Turske uz pomoć kojih je realizovan projekat opremanja savremene multimedijalne učionice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 579.150,00 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema primarne zdravstvene zaštite u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na račun kompanije „CUPSIS“ d.o.o. Brčko – predstavnik grupe ponuđača.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 585.000,00 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu centralnog laboratorijskog informacijskog sistema u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na račun kompanije „Wizard Health“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu iznosu od 250.000,92 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu RIS i PACS sistema u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na račun kompanije „Medit“ d.o.o. Sarajevo.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 10/04),

S A Z I V A M
109. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 24. 1. 2019. godine u 9 sati

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 107. redovne i 35. vanredne sjednice.

Na prijedlog Stručne službe Vlade SBK, Vlada SBK je dala pozitivno mišljenje na inicijativu izrade Strategije za mlade Srednjobosanskog kantona, uz prijedlog formiranja interresorne grupe koja će raditi na pripremi strateškog dokumenta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 100,00 KM, sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač i uplatit će se na ime Mustafa (Atifa) Konjalić, Travnik.

Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za plaćanje I privremene situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 116.415,00 KM sa uračunatim PDV-om za izvođenje zanatskih radova.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za plaćanje I privremene situacije za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 2.106.,00 KM sa uračunatim PDV-om za plaćanje dijela vršenja nadzora nad izvoođenjem radova II faze.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja knjiga, obrazaca i dr., ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču Štamparija Fojnica d.d. Fojnica, sa visinom ponude od 126.321,39 KM (sa PDV-om).

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za povećanje priključene snage električne energije za potrebe MUP-a SBK a za zgradu koja se nalazi na lokaciji Aleja Konzula b.b. Travnik.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Dolac“ Travnik, procedura se provodi za nabavku kotla na čvrsto gorivo, montažu novog kotla i demontažu postojećeg kotla, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 25.000,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaje Interne revizije Ministarstva finansija koji su revidirani u četvrtom kvartalu 2018. godine, a koji se odnose na reviziju putnih naloga i revizija usluga reprezentacije za Skupštinu, ministarstva, uprave, upravne organizacije i službe Srednjobosanskog kantona .

Usvojeni su Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednivu Vlade u mjesecu januaru 2019. godine za ministarstva i Izvještaji o radu inspekcija za isti period.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrzoavanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/ 2019.godinu.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“ za potrebe ministarstva, odlukom se izdvaja iznos od 6.993,75 KM, sredstva će se doznačiti firmi „HART“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o davanju saglasnost za raspisivanje natječaja za izbor članova školskog odbora Osnovne škole ''Muhsin Rizivć'', Fojnica.
Data je i saglasnost na Plan nabavki roba i usluga za budžetsku 2019. godinu za Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za pomoć u smrtnom slučaju, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Bužeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 1.500.000,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „nabavka opreme za predškolsko obrazovanje“, odlukom se izdvaja iznos od 186.321,56 KM, nakon provedene procedure javne nabavke, sredstva će se uplatiti najpovoljnijem ponuđaču „Školska naklada“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata značajnih za kanton“, odlukom se izdvaja iznos od 4.100,00 KM za realizaciju projekta „Rekonstrukcija krova centralne škole u Pruscu“ OŠ „Hasan Kjafija Pruščak (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH odobrilo iznos od 34.000,00 KM, dio sredstava će osigurati i Općina Donji Vakuf ). Sredstva će se doznačiti na transakcijski račun općine Donji Vakuf.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku toplinske energije na biomasu (pelet, sječka), u postupku javne nabavke najpovoljniji ponuđač je „VG Monting“ d.o.o. Vitez za OŠ „Vitez“ općina Vitez (4 škole na period od 2 godine), sa visinom ponude od 340.313,28 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za utvrđivanje novih relacija za prevoz učenika za općinu Travnik: Ovnak- Gornje Čukle-DonjeČukle–PŠ''Čukle''.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za nižu potrošačku jedinicu SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, za nabavku pumpe za centralno grijanje, procjenjena vrijednost nabave iznosi cca 1.300,00 KM.

Novosti

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31