Novosti / Obavještenja

Članak je filtriran: četvrtak, 30 April 2020 - Vlada SBK - KSB

Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 30.04.2020. godine usvojila je Program korištenja sredstava, s kriterijima za ostvarivanje prava, za dodjelu finansijskih sredstava privrednim subjektima, čime su stvoreni uslovi za realizaciju prve interventne mjere na suzbijanju ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 u privredi SBK.
Programom je utvrđena namjena sredstva, pravo na korištenje sredstava, kriteriji za ostvarivanje prava pomoći i sadržaj javnog poziva. Privrednim subjektima kojima je zabranjen rad na osnovu naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, a koji nisu otpuštali radnike, Vlada SBK će subvencionirati 50 posto minimalne neto plaće za april, a za mjesec maj i juni shodno raspoloživim sredstvima u Budžetu Kantona. Programom je, također, predviđeno da će se u zavisnosti od budžetskih prihoda i rebalansa Budžeta za 2020. godinu Vlade SBK po mogućnosti pomoći djelatnostima koje su imale pad ostvarenog prometa.
Ovim programom maksimalno su pojednostavljene procedure odobravanja sredstva, kako bi se privrednicima omogućilo da što lakše dođu do pomoći. Resorno ministarstvo će službenim kanalima tražiti podatke od Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje.
Javni poziv za dodjelu sredstava po navedenom Programu bit će raspisan u prvoj sedmici mjeseca maja.


MINISTARSTVO PRIVREDE SBK

Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 30.04.2020. godine usvojila je Program korištenja sredstava, s kriterijima za ostvarivanje prava, za dodjelu finansijskih sredstava privrednim subjektima, čime su stvoreni uslovi za realizaciju prve interventne mjere na suzbijanju ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 u privredi SBK.
Programom je utvrđena namjena sredstva, pravo na korištenje sredstava, kriteriji za ostvarivanje prava pomoći i sadržaj javnog poziva. Privrednim subjektima kojima je zabranjen rad na osnovu naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, a koji nisu otpuštali radnike, Vlada SBK će subvencionirati 50 posto minimalne neto plaće za april, a za mjesec maj i juni shodno raspoloživim sredstvima u Budžetu Kantona. Programom je, također, predviđeno da će se u zavisnosti od budžetskih prihoda i rebalansa Budžeta za 2020. godinu Vlade SBK po mogućnosti pomoći djelatnostima koje su imale pad ostvarenog prometa.
Ovim programom maksimalno su pojednostavljene procedure odobravanja sredstva, kako bi se privrednicima omogućilo da što lakše dođu do pomoći. Resorno ministarstvo će službenim kanalima tražiti podatke od Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje.
Javni poziv za dodjelu sredstava po navedenom Programu bit će raspisan u prvoj sedmici mjeseca maja.


MINISTARSTVO PRIVREDE SBK

Objavljeno u Novosti*

 

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 40. redovne, 24., 25., 26., 27. i 28. vanredne sjednice

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada SBK je utvrdila slijedeće:
- Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama, dopuna Zakona se odnosi na dopunu člana 18., iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: (6) Prihod, koji Kantona ostvari od naknade za koncesiju, će Kanton koristiti za istraživanje dobara koja su predmet koncesije, zaštitu i unapređivanje okoliša, finansiranje razvojnih projekata te u druge namjene u skladu sa ovim Zakonom.“
- Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu, izmjena Zakona se odnosi na izmjenu člana 13, stav (2) koji se mijenja i glasi: „(2) Sredstva od naknada iz članova 11. i 12. ovog zakona Kanton će koristiti u skladu sa kantonalnim Zakonom o koncesijama.“

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava privatnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su imali pad ostvarenog prometa uzrokovan pandemijom COVID-19. Više informacija o ovoj Odluci možete dobiti u Ministarstvu privrede.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava UNICEF-a BiH, Ministarstvu obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta u iznosu od 10.000,00 KM neplaniranih u Budžetu SBK za 2020.godinu. Sredstva iz ove odluke namijenjena su za finansiranje nabavke PC-tableta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini za epizootiološko područje SBK, zaštitu zdravlja bilja u 2020. godini i načinu finansiranja mjera iz Budžeta SBK za 2020. godinu, ukupna vrijednost projekta iznosi 270.000,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za stipendiranje - školovanje djece branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 648.000,00 KM, sa stavke Tekući transferi pojedincima za stipendiranje školovanje djece branilaca.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Zaključak kojim se daje saglasnost za poništenje postupka javne nabavke Atomskog apsorpcijskog spektofotometara, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 83.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavu informatičke opreme (tableta) za potrebe osnovnih i srednjih škola na području SBK. Ukupna vrijednost nabavke je 7.000,00 KM sa PDV-om. Sredstva su osigurana iz tekuće rezerve Budžeta SBK.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“, odlukom se utvrđuje utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, u iznosu od 5.981,04 KM sa PDV-o. Nakon provedene procedure javne nabavke računarske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja Srednjobosanskog kantona i odabranog najpovoljnijeg ponuđača sredstva će se uplatiti poduzeću „Eurocompany“ d.o.o. Odžak.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke nižoj potrošačkoj jedinici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi: OŠ „13.Rujan“ Jajce, izmjena stolarije u PŠ „Mile“- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-omi sanacija sanitarnih čvorova u PŠ „Mile“- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-o. Sredstva su osigurana donacijom Općine Jajce
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec april akademske 2019/20. godine u iznosu od 122.428,50 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o organizaciji i izvođenju nastave na daljinu, odnosno nastave uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka koji se odnosi na rad Vlade, odnosno zaključeno je da „Rad Vlade SBK, kantonalnih ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda vraća se na redovno radno vrijeme uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera i uputstava nadležnih Federalnih i Kantonalnih institucija“.

 

Objavljeno u Sjednice 2020

Vlada SBK je na 28. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu SBK da je 436 rješenja aktivno za samoizolaciju u Srednjobosanskom kantonu, a sa današnjim danom na podrucju SBK za 3631 osobu je istekla mjera samoizolacije, i da u SBK imamo 24 osobe koje su se oporavile od koronavirusa.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim se nalaže svim zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK, da osiguranim osobama Zavoda koje boluju od COVID-19 pružaju zdravstvenu zaštitu bez obzira da li im je zdravstvena knjižica ovjerena i da li je uplaćena premija – sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području SBK.
Takođe u istom Zaključku se navodi da osiguranim osobama koje nisu izvršile uplatu premije – sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području SBK za 2020. godinu do 30. 3. 2020. godine utvrđuje se novi rok za uplatu premije do 30. 6. 2020. godine.

Kantonalni štab civilne zaštite je informisao Vladu SBK o da je Federalni štab civilne zaštite donio niz novih naredbi i naredbi kojima se produžuje rok primjene do 15. maja 2020. godine.

Ured za javne nabavke Vlade SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za medicinski potrošni materijal procjenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznosu od 33.000,00 KM, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „ZEFARM“ d.o.o. Zenica sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 31.200,00 KM.

Ministarstvo finansija informisalo je Vladu SBK da je u toku izrada Rebalansa Budžeta za 2020. godinu, i ono što je poznati jeste da su prihodi za četvrti mjesec za 40% manji. Za prva četiri mjesea prihodi Budžeta SBK su manji između 7% i 8%, i može se očekivati da će ovakvo stanje trajati.
Sa jedne strane imamo pad prihoda koji će biti manji za cca 35 miliona KM, s druge strane rashode moramo uklopiti u raspoložive prihode, te da preraspodjelama iznađemo sredstva koja će biti usmjerena kao poticaj privredi.

 

Objavljeno u Novosti*

Novosti

24.11.2020 Dana 24.11.2020. godine ministar Ministarstva privrede SBK, gosp.Nisvet Hrnjić, zajedno sa svojim sa...
24.11.2020   U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitke svim gra...
24.11.2020 Spisak podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu finansijskih sreds...
20.11.2020 Delegacija Ministarstva privrede posjetila je danas mobilni LOT tim turske vojne misije u sastavu EU...
20.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registr...
« April 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30