16 април
2021

Saopštenje sa 80. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 79. redovne, 41. i 42. vanredne sjednice.

Vlada SBK dala saglasnost na predloženo Mišljenje Ministarstva finansija o utvrđivanju mišljenja o zahtjevu za autentično tumačenje člana 4. Zakona o porezu na promet nekretninama. Utvrđeno mišljenja o inicijativi za vjerodostojno tumačenje člana 4. Zakona o porezu na promet nekretnina dostaviti će se Zakonodavno – pravnoj Komisiji Skupštine Kantona na daljnje postupanje.

 

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog istog ministarstva:
- Konsolidirani godišnji izvještaj Vlade i budžetskih korisnika za period 1. 1. do 31. 12. 2020.g. U 2020. godini zaustavljen je trend rasta prihoda, kao posljedica COVID-19, te su manji za 4.702.940,00 KM u odnosu na prethodnu 2019. budžetsku godinu.
- Konsolidirani godišnji izvještaj opština sa područja Srednjobosanskog kantona za period 1.1. do 31.12. 2021.godine

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskom kanton za 2021. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 40.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Regionalnog ekonomskoj zajednici“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 70.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Sredstva za realizaciju ove odluke u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM koristiti će se za pokrivanje troškova privrednih društava, obrtnika, uprava i direkcija sajmova za učešće i nastup na sajmovima, izložbama i manifestacijama u BiH i inostranstvu.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ekonomsko-socijalnom vijeću“, utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u Ministarstvu privrede SBK. Ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 10.000,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajaju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2021. godinu -primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove Odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, ukupna vrijednost programa iznosi 706.900,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi u 2020. godini (interventna sredstva). Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove Odluke osigurana su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, ukupna vrijednost programa iznosi 110.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Ukupna vrijednost programa iznosi 18.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o programu utroška sredstava utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta – za oblasti kulture i informisanja. Ovom Odlukom utvrđuje se program utroška sredstava za oblasti kulture i informisanja za 2021. godinu planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona u iznosu od 825.000 KM. Sredstva iz ove Odluke namijenjena su za sufinansiranje programa/projekata iz oblasti kulture i oblasti informisanja i za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i obnove objekata namijenjenih za realizaciju kulturnih sadržaja. Sredstva će se dodjeljivati općinama, mjesnim zajednicama, ustanovama i preduzećima, neprofitnim organizacijama – udruženjima i pojedincima koji realizuju aktivnosti iz oblasti kulture ili oblasti informisanja i djeluju na području Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava i nadzoru nad utroškom sredstava – za oblast informisanja. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, način i postupak raspodjele sredstava te nadzor nad utroškom istih za informisanje za 2021. godinu, planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Osnovnu školu „Kiseljak 1“ Bilalovac, predmet nabavke građevinski radovi, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 94.017,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „CESTE COMPANY“ d.o.o. Kiseljak, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 88.228,85 KM.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica. Iz Budžeta SBK za 2021. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 190.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za finansiranje ostvarivanja prava na osnovu promijenjene radne sposobnosti. Iz Budžeta SBK za 2021. godinu izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja. Iz Budžeta SBK za 2021. godinu izdvajaju se sredstva od 20.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za izgradnju šehidskih nišana – braniteljskih nadgrobnih spomenika. Iz Budžeta SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 25.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Iz Budžeta SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 210.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za stipendiranje-školovanje djece branilaca. Iz Budžeta SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 324.000,00 KM.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Informacija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 01.01. do 31.03.2021. godine. Analizirajući prihode Budžeta za gore iskazani period, isti pokazuju trend pada u kumulativnom smislu u ukupnom iznosu od: 2,099 mil. (-4,29%) u odnosu na isti period 2020. godine.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća Ministarstva pravosuđa i uprave SBK.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća Ministarstva financija SBK.
- Izvještaj o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli zaštitne opreme donirane od strane UNDP-a za potrebe zdravstvenih ustanova, (raspoređuje se zaštitna oprema: maske, odjela, rukavice, brisevi za testiranje, ogrtači, itd.).
- Odluka o izmjeni Plana nabavke roba i usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2021.godinu u dijelu nabave usluga „Pravne usluge“.

Donesen je i Zaključak na prijedlog istog ministarstva kojim se nalaže svim zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključen Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da osiguranim osobama Zavoda pružaju zdravstvenu zaštitu bez obzira da li je zdravstvena iskaznica ovjerena i da li je uplaćena premija - sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona. Osiguranim osobama koje nisu izvršile uplatu premije - sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu do 31.3.2021.godine, utvrđuje se novi rok za uplatu počev od 1.4. do 30.6.2021.godine.

Прочитано 939 пута