Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

                                                       S A Z I V A M
        51. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 13.8.2020. godine, u 9 sati

                                           
                                                      DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 50. sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Izvještaj o poslovanju ŠPD/ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu – direktor Društva
a) Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
b) Izvještaj Nadzornog odbora za period 8.6.2019 – 31.121.2019.godine
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi za 2020. godinu (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2020.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5.Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, poticaji gospodarstvu - Ministarstvo privrede
7.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, za potporu razvoja poduzetničkih zona - Ministarstvo privrede
8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo privrede
9.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih Start -up kompanija - Ministarstvo privrede
10.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, za učešće na sajmovima i izložbama - Ministarstvo privrede
11.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za oblast kulture - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2020.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa
13.Prijedlog Odluke o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
15.Prijedlog odluke o izdvajanju novčanih sredstava iz tekućih rezervi u korist Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izradu fasade na zgradi ambulante opštine Dobretići – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu,proljetna faza - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18.Prijedlog Odluke u vezi raspodjele zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć braniocima - Kantonalna uprava za branioce
20. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti - Kantonalna uprava za branioce
21. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) za opštinu Novi Travnik
aa) Rješenje o imenovanju komisije
b) za opštinu Fojnica
bb) Rješenje o imenovanju komisije
c) za opštinu Vitez
cc) Rješenje o imenovanju komisije
d) za opštine Kiseljak i Kreševo
dd) Rješenje o imenovanju komisije
e) za opštinu Busovača
ee) Rješenje o imenovanju komisije
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za Ugovore o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2019./2020.godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u pisarnici u zgradi Vlade - Služba za zajedničke poslove
24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, za nabavu dogradnje računarskog programa za obračun prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite - Kantonalna uprava za branioce
25.Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku - Obuka struktura zaštite i spašavanja - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
26.Saglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku računara s monitorom(3komada) na osnovu Okvirnog sporazuma - Ministarstvo unutrašnjih poslova
27.Saglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku ručnih radio stanica(6 komada) za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
28.Saglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavu uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
29.Saglasnost za pokretanje postupka za izmještanje peći na pelet u zgradi Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima - Ministarstvo unutrašnjih poslova
30.Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
31.Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiksne pregrade sa šalterom u Opštinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Saglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33.Saglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova stručnog saradnika za zaštitu voda – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
35.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu radi povećanja obima posla uzrokovanih pandemijom COVID-19 na period od 6.mjeseci – Ministarstvo privrede
36.Saglasnost za povećanje plaće državnom službeniku u Ministarstvu privrede - Ministarstvo privrede
37.Saglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38.Saglasnost za isplatu naknade Sadetu Sefer za mjesec april, maj, juni i juli 2020.godine - Kantonalna uprava za branioce
39.Saglasnost za isplatu naknade za obavljanje revizije - Kantonalna uprava za branioce
40.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima radne grupe - Kantonalna uprava za branioce
41.Saglasnost na inicijativu za izradu Registra uposlenih u javnoj službi Srednjobosanskog kantona - Tim za sprečavanje korupcije
42.Izvještaj o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu,proljetna faza - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
43.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2020.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (4x)
b) Ministarstvo finansija (2x)
c) Ministarstvo privrede
44. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2020.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta (2x)
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo unutrašnjih poslova
45.Konsolidirani periodični izvještaji za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo finansija
a)Konsolidirani periodični izvještaji opština Srednjobosanskog kantona
46.Razrešenja i imenovanja
a)Ostavka na poziciji člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona - Agencija za privatizaciju
47.Informacija o stanju punjenja Budžeta Srednjobosanskog kantona za mjesec juli za 2020.godinu - Ministarstvo finansija

  

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.v.r.

 

                                                     SAOPŠTENJE
sa 36. vanredne sjednice Vlade SBK održane 11.08. 2020.godine u Travniku

 

Vlada SBK je primila na znanje informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Srednjobosanskog kantona i donijela set mjera u skladu sa već postojećim naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite i drugih Federalnih organa te u skladu s tim donijela sljedeće zaključke:

1. Zadužuju se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB da pripreme prijedloge konkretnih mjera za postupanje načelnika općina u periodu pogoršane epidemiološke situacije na području Kantona.

2. Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave da razradi pravni osnov za primjenu represivnih mjera od strane inspekcijskih organa i pripadnika policije prilikom vršenja kontrola o pridržavanju izrečenih naredbi i mjera na suzbijanju epidemije COVID-19.

3. Vlada Kantona traži dodatno angažiranje inspekcijskih organa, uz asistenciju pripadnika policije, na provođenju naredbi i mjera donesenih od strane nadležnih organa u cilju suzbijanja epidemije korona virusa.

4. Zadužuju se sve javne zdravstvene ustanove da izvrše analizu potreba i analizu načina finansiranja kadrova (sanitarni inženjeri, tehničari i sl.) na poslovima vezanim za suzbijanje pandemije korona virusa.
Navedenu analizu potrebno je dostaviti Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.
O izvoru i načinu finansiranja dodatno angažiranih kadrova dogovoriti sa Službom za zapošljavanje SBK/KSB i Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK/KSB.

5. Zadužuju se sve javne zdravstvene ustanove da Vladi Kantona dostave informaciju o trenutnom stanju zaštitne opreme i potrebama za nabavkom zaštitne opreme.
Dostaviti izvještaj Vladi Kantona o izvršenim nabavkama zaštitne opreme i iznosu izdvojenih vlastitih sredstava za navedene nabavke.

6. Vlada Kantona traži od sredstava informiranja da se što češće oglašavaju prema građanima pozivom za poštivanje naredbi i mjera nadležnih institucija u cilju sprečavanja pandemije korona virusa.

7. - Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike da uputi zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva za povećanjem broja PCR testiranja za potrebe SBK/KSB.

   - Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB da upute zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta kantonalnog laboratorija za obavljanje PCR testiranja.

Vlada Kantona je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK/KSB za 2020. godinu – ekonomski kod 641000 (Tekući Transferi drugim nivoima vlasti, fondovima-zdravstvenim ustanovama Kantona) JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na ime sufinaciranja tekućih troškova nastalih zbog situacije izazvene pandemijom COVID-19 u iznosu od 35.000,00KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauka, mladih, kulture i sporta donijela sljedeće odluke i dala saglasnosti:

- Saglasnost na imenovanje Komisije za javne nabavke za Osnovnu školu „Berta Kučera“ Jajce.
- Saglasnost o izmjeni plana javnih nabavki za pokretanje postupka nabavke udžbenika za osnovne škole sa područja Srednjobosanskog kantona.
- Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce.
- Sagalasnost za pokretanje postupka nabavke udžbenika.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/12 - prečišćeni tekst),

 

                                                                           S A Z I V A M
    36. izvanrednu sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za utorak, 11. 8. 2020. godine, u 9 sati                                                                D N E V N I  R E D

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke za Osnovnu školu „Berta Kučera“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti o Izmjeni Plana javnih nabava za pokretanje postupka nabave udžbenika za osnovne škole sa područja Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
4. Saglasnost za pokretanje postupka procedure za javne nabave rabljene informatičke opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola na području Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
5. Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.