Novosti / Obavještenja

01 Srpanj
2015

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog automobila za potrebe Kantonalnog javnog pravobraniteljstvaOkončan je postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog automobila za potrebe Kantonalnog javnog pravobraniteljstva o čemu je donesena odluka.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Vlada kantona

Na temelju člana 32. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna („Službene novine KSB“, broj 5/03-prečišćeni tekst i 14/03) , a u vezi sa člankom 70. stav 1.3. i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-2/2015-5 od 23.6.2015. u postupku javne nabave roba – kupovina putničkog automobila za potrebe Kantonalnog javnog pravobraniteljstva, Vlada kantona na sjednici broj 3 održanoj dana: 25.6.2015. 2015.godine donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za javnu nabavku putničkog automobila za potrebe Kantonalnog javnog pravobraniteljstva

Članak 1.

Prihvata se Preporuka/ Zapisnik Povjerenstva za javne nabave broj: 01-12-2/2015-5 od 23.6.2015 i kupoprodajni ugovor za nabavku putničkog automobila dodjeljuje se ponuđaču AC „GANJGO“ d.o.o. Matuzići , ponuda broj: 52/15, od 18.06.2015. godine, za ponuđenu cijenu od 20.000,00 KM, bez PDV-a ocijenjenom kao prihvatljivom.

Članak 2.

Ponuđač iz Članka 1. ove Odluke obavezuje se da u roku od 5 dana od dana prijema iste ugovornom organu dostavi dokaz o ispunjenosti uvjeta iz točke 3.1. Konkurentskog zahtjeva (original ili ovjerena kopija).

Članak 3.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču AC „GANJGO“ d.o.o. Matuzići po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Kantonalno javno pravobraniteljstvo i Ministarstvo financija.

Članak 5.

Ova odluka objavit će se na web-stranici i istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabave.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 01-02-202/15 od 17.04.2015. godine procjenjenom vrijednosti od 20.000,00 KM bez PDV-a za što su novčana sredstva predviđena u okviru proračunskih sredstava za 2015. godinu.

Postupak javne nabave proveden je putem konkurentskog zahtjeva za koji je obavještenje objavljeno na Portalu javnih nabavki broj: 475-7-1-2-3-1/15 dana 5.6.2015. godine. 

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovana je Rješenjem broj:01-34-258/15 od 18.5.2015.
Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 23.06.2015. godine zapisnik o ocjeni ponude/ preporuku o izboru prihvatljivog - najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-14-2/2015-5. od 23.06.2015. godine, u postupku javne nabave roba – nabava putničkog automobila za potrebe Kantonalnog javnog pravobraniteljstva.
U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik broj: 01-14-2/2015-5. od 23.06.2015.
Broj prispjelih ponuda: jedan

 

R.br.   PONUĐAČ  Cijena na (javnom) otvaranju KM (bez PDV-a)   Ukupna cijena na (javnom) otvaranju KM (sa PDV-om)  
 1.   AC „ Ganjgo“ d.o.o. Matuzići   20.000,00   23.400,00 


Uvidom u dostavljenu ponudu Povjerenstvo je utvrdilo da ista ispunjava kvalifikacione uvjete u pogledu lične sposobnosti, sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, te ekonomskske i finansijske sposobnosti navedene u konkurentskom zahtjevu, kao i da ponuđena cijena ne premašuje procijenjenu vrijednost nabave. Povjerenstvo je nakon pregledanja dokumentacije priložene uz ponudu ocijenila da je ponuda tehnički zadovoljavajuća, da ista ne premašuje procjenjenu vrijednosti te je ista ocijenjena kao najpovoljnija.

Shodno navedenom, prihvaćen je prijedlog Povjerenstva i odlučeno je da se predmetni ugovor dodjeli ponuđaču AC „Ganjgo“ d.o.o. Matuzići. U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno, dalo ocjenu prispjele ponude. Iz navedenih razloga, primjenom Članka 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, u roku od pet dana od dana dostavljanja ove odluke. Žalba se podnosi putem Povjerenstva za javne nabavke. Na izjavljenu žalbu ponuđač je obavezan platiti naknadu u skladu sa Člankom 108. Zakona o javnim nabavama i podzakonskim aktima.

PREDSJEDNIK VLADE
____________________
Tahir Lendo, dipl.ing.

Broj:01-02-333/15
Travnik,26.6.2015.

 

Pročitano 1232 puta

Novosti

30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
23.06.2020 Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pruža podršku jedinicama lokalne samouprave i kantonima...
« Srpanj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31