Novosti / Obavještenja

04 Rujan
2018

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Osnovne škole, „Kiseljak 2“ Zabrđe, KiseljakPreuzimanje priloga:

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj:5/03 – pročišćeni tekst i 14/03), članka 72. Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 11/01; Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj:17/04) te članka 8. Pravilnika o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj:8/15), Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o raspisivanju javnog natječaja za izbor članova školskog odbora Osnovne škole, „Kiseljak 2“Zabrđe, Kiseljak , broj: 01-02-607/2018 od 03.08.2018.godine, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Osnovne škole, „Kiseljak 2“Zabrđe, Kiseljak

I.

U školski odbor Osnovne škole „Kiseljak 2“Zabrđe, Kiseljak biraju se:
a) Predstavnik iz reda osnivača (Kanton) …………………………….………………..1 član
b) Predstavnik lokalne zajednice (općine na čijem području se nalazi škola) ………… 1 član
c) Predstavnik vijeća roditelja/ staratelja učenika ……………………………………... 2 člana
d) Predstavnik zaposlenika škole ……………………………………………………… 1član.

Člana školskoga odbora za škole kao javne ustanove, u ime osnivača imenuje Vlada Kantona Središnja Bosna.
Mandat imenovanih trajat će do okončanja mandata predsjednika i članova Školskih odbora imenovanih na 11. sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna održanoj 29.10.2015. godine.
Obavljanje dužnosti člana školskog odbora dragovoljno je i bez naknade

II.

Školski odbor je tijelo upravljanja u osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola) čija nadležnost je propisana Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 11/01, Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj:17/04) te Pravilnikom o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj:8/15) koje osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.
Način rada školskog odbora regulira se poslovnikom o radu.

III.

Kandidat za člana školskog odbora mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
b) da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena preslika osobne iskaznice);
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog natječaja, te da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);

Pored navedenih općih uvjeta iz prethodne točke 1., kandidat koji se prijavljuje na javni natječaj za člana školskog odbora škole mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
a) kandidat iz reda osnivača, da nije zaposlenik škole i da ima visoku stručnu spremu VSS -VII stupanj ili II. Ciklus visokog obrazovanja, (dokaz: ovjerena preslika diplome o završenom visokom obrazovanju);
b) kandidat iz reda lokalne zajednice, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje višu stručnu spremu ili najmanje I. ciklus visokog obrazovanja (dokaz: ovjerena preslika diplome o završenom višem ili visokom obrazovanju);
c) kandidat iz reda zaposlenika škole, da ima visoku stručnu spremu, najmanje I. ciklus visokog obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, a izuzetno najmanje višu školsku spremu-VI stupanj za člana školskog odbora u osnovnoj školi (dokaz: ovjerena preslika diplome o završenom visokom ili višem obrazovanju) i da je predložen na proširenoj sjednici nastavničkog vijeća za člana školskog odbora (dokaz: izvod iz zapisnika proširene sjednice nastavničkog vijeća);
d) kandidat iz reda vijeća roditelja škole, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje srednju stručnu spremu - IV stupanj (dokaz: diploma/svjedodžba o završenoj školskoj spremi), i da je predložen na sjednici vijeća roditelja za člana školskog odbora (dokaz: izvod iz zapisnika sa sjednice vijeća roditelja);
e) da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08)- (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
f) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje je nespojivo sa dužnošću u školskom odboru (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
g) da nije član više od jednog upravnog/školskog odbora ili nadzornog odbora (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
h) da nema privatni financijski interes u školi u čiji se školski odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe).
i) Uz prijavu na javni natječaj kandidat je obvezan pored dokaza o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta dostaviti izjavu u kojoj će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog konačnog imenovanja.
j) Kandidat prilaže jednu izjavu ovjerenu od strane mjerodavne općinske službe, kojom će obuhvatiti sve navedeno u stavku (1) pod c), i stavku (2) pod e), f), g) i h) .

IV.

1. Kandidati su, uz prijavu na natječaj, dužni dostaviti sljedeće dokumente:
a) Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
b) Diploma/svjedodžba o završenom odgovarajućem obrazovanju, navedenom u točki III. stavak 2. pod a), b), c) ili d) ovoga natječaja (ovjerena kopija)
c) Osobna iskaznica (ovjerena kopija)
d) Izjavu o ispunjavanju uvjeta iz točke III. stavak (1) pod c), i stavak (2) pod e), f), g) i h), Javnog natječaja (izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe).

2. Kandidat iz reda zaposlenika škole uz prijavu je obvezan priložiti i „Izvod iz zapisnika sa proširenog sastanka nastavničkog vijeća škole“ o izboru kandidata za člana školskog odbora;
3. Kandidat iz reda vijeća roditelja/staratelja uz prijavu je obvezan priložiti i „Izvod iz zapisnika sa sastanka Vijeća roditelja/staratelja škole“ o izboru kandidata za člana školskog odbora;
4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.

Prijava za člana Školskog odbora i Izjava o ispunjavaju uvjeta iz točke IV. može se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa (www.mozks-ksb.ba)
Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju najkasnije 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama, osobno ili poštom preporučeno sa naznakom «Prijava na javni natječaj za Školski odbor ''________________'' (upisati naziv škole) - ne otvaraj/otvara Povjerenstvo», na adresu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona: Stanična 43., 72270 Travnik.

VI.

1. Postupak provedbe javnog natječaja provest će Povjerenstvo kojeg imenuje Vlada Kantona posebnim rješenjem, koje obrađuje sve prispjele prijave, utvrđuje potpunost i blagovremenost istih i o tome vodi zapisnik, koje pisanim putem obavještava kandidate koji ne ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja
2. Nakon utvrđivanja konačne liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo sastavlja „Jedinstvenu listu kandidata za članove školskog odbora“, koju uz zapisnik dostavlja Vladi Kantona na dalji postupak imenovanja.

VII.

Javni natječaj za izbor i imenovanje školskih odbora osnovne škole u Kantonu objavit će se u dnevnim novinama, na web stanici Ministarstva (www.mozks-ksb.ba), web stranici Vlade Kantona (www.sbk-ksb.gov.ba ) i Službenim novinama KSB/SBK.

Broj: 01-38-928/2018

Travnik, 30.8.2018.

 
MINISTRICA 
godine Katica Čerkez 

 

 

Pročitano 3503 puta

Novosti

11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvi...
11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2021. god. iz...
10.06.2021 -Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 86. sjednice. 1.Vlada je na prijedlog Ministarstvo zdravstva i s...
09.06.2021 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona pokrenulo je aktivnosti na izradi Vodiča za strane in...
09.06.2021 U zgradi Vlade SBK/KSB danas je održana Prva konstituirajuća sjednica Vijeća za razvojno planiranje ...
« Lipanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30