Сједнице Владе СБК / КСБ

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 25. sjednice.

Na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i uputila u dalju proceduru.

Usvojen je i Finansijski plan Kantonalne uprave za ceste SBK za 2020. godinu i upućen u dalju proceduru.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Program javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2020.-2022.godina. Program javnih investicija institucija SBK (PJI) se priprema kao podrška Vladi Kantona i institucijama Kantona za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka. PJI je instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja, s obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dostupna za višegodišnje finansiranje projekata.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se odobrava izvršenje doniranih sredstava općine Donji Vakuf, Mješovitoj srednjoj školi „Donji Vakuf“ Donji Vakuf, u iznosu od 9.500,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se odobrava izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, OŠ „Vitez“ Vitez, u iznosu od 3.100,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i prenosu sredstva na račun općine Novi Travnik, u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava, sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“, a u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se i prenose sredstava na račune općine Novi Travnik, za projekat -„Izgradnja primarne kanalizacione mreže “ Međuvode” (fekalne i oborinske kanalizacije u Ul. S. Tomašević)“, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač izdvaja se iznos od 1.800,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač i isplatit će se Juri (Pile) Jurić iz Hrastova bb, općina Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu, za realizaciju iz oblasti vodoprivrede: „Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke, na području općine Kreševo“, u iznosu od 12.753,00 KM (sa PDV-om), sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „ES Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 12.753,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izrada katastra izvorišta i lokalnih vodovoda koja služe za javno vodosnabdijevanje na području općine Busovača“, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Inpros“ d.o.o. Mostar, u iznosu od 10.296,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije, na području općine Jajce“, sredstva iz ove odluke doznačit će se izabranom ponuđaču „ES Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od........ 13.525,20 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja kanalizacije Turbe, općina Travnik“, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik , u iznosu od 19.709,82 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izrada katastra izvorišta i lokalnih vodovoda koja služe za javno vodosnabdijevanje na području općine Travnik“, sredstva iz ove odluke doznačit će se izabranom ponuđaču „Inpros“ d.o.o. Mostar, u iznosu od 16.614,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova donijela Odluku o izdvajanju sredstava za projekt „Izrada glavnog projekta oborinske odvodnje , ulica u Novom naselju, MZ Turbe, općina Travnik” iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019.g. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije izdvajaju se sredstva u iznosu 3.498,30 KM za realizaciju projekta „Izrada glavnog projekta oborinske odvodnje , ulica u Novom naselju, MZ Turbe, općina Travnik”. Sredstva će se doznačiti „ASI INŽENJERING“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 351.000,00 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu RIS i PACS sistema u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva su namijenjena za nabavku usluge uspostavljanja sistema za arhiviranje i distribuciju slika u radiologiji (PACS) i radiološkog informacionog sistema (RIS) u javnim zdravstvenim ustanovama na području SBK. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun kompanije “Medit” d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 409.500,00 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu centralnog laboratorijskog informacijskog sistema (LIS)-Modul za ljekara sa implementiranim smjernicama za optimalno korištenje laboratorije u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz člana 1. ove odluke uplatit će se na žiro račun kompanije “Wizard Health” d.o.o. Mostar.

Kantonalna uprava za pitanje branilaca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava u iznosu od 23.750,00 KM planiranihu Budžetu SBKza 2019. godinu za uređenje mezarja i groblja.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu usvojila Izvještaj načelnika općine Bugojno o utrošku doniranih sredstava.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ – iterventna sredstva, odlukom se izdvaja iznos od 81.800,00 KM, a po zahtjevu korisnika.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabave putem direktnog postupka nižim potrošačkim jedinicama:
- „Osnovna škola“Vitez“ u Vitezu za krečenje učionica u zgradi škole u iznosu 4.000,00 KM. Sredstva su osigurana iz Budžeta/Proračuna škole-izvor 10 na kodu 613700.
- Osnovna škola“ Nova Bila“u Travniku za nabavku logopedskog seta i sondi u iznosu od 5.056,74 KM. Sredstva su osigurana iz Federalne donacije u iznosu 4.756,00 KM i 300,74 KM iz vlastitih prihoda škole.
- “Mješovita srednja škola Travnik“ u Travniku za nabavku školskog namještaja u iznosu od 3.941,90 KM. Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda škole.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
- OŠ “13. Rujan“ Jajce, 18.500,00 KM, rekonstrukciju krova matične škole, izgradnja igrališta i unutarnje uređenje u PŠ „Mile“
- OŠ “Kaćuni“ Kaćuni, 17.000,00 KM, rekonstrukcija grijanja, izmjena stolarije, renoviranje unutarnjih i vanjskih zidova u sportskoj dvorani i školskoj zgradi

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
25. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 28.11. 2019. godine u 9 sati

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 23. sjednice.

Na prijedlog Komisije za ravnopravnost polova Skupštine Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je dala saglasnost na Prijedlog Gender akcionog plana SBK za period 2019.-2020.g.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Uredbu o izmjeni Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2019. godine.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se odobrava preraspodjela sredstava u iznosu od 42.000,00 KM između Službe za zajedničke poslove Srednjobosanskog kantona i nižih potrošačkih jedinica.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se odobrava preraspodjela sredstava u iznosu od 100.000,00 KM između Službe za zajedničke poslove Srednjobosanskog kantona i nižih potrošačkih jedinica.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 5.300,00 KM. Sredstva iz ove odluke su donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Sredstva su namjenjena za nabavku digitalnog logopedskog seta – Behringer aparata za OŠ „Vitez“ Vitez.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.811,00 KM. Sredstva iz ove odluke su donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme za rad s djecom s poteškoćama govora i/ili sluga“ za OŠ „Karaula“ Karaula.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik za nabavku opreme.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondova – za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva, odlukom se izdvaja iznos od 1.036.118,49 KM za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 212.489,73 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za nabavku nove mehanizacije i opreme.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 4.600,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu po rješenjima donesenim u drugostepenom postupku po žalbama.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 79.230,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za podršku pčelarstvu.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 15.370, 00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini- pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 271.880,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za poboljšanje zdravstvenih uslova držanja ovaca.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 147.650,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške za stimulaciju farmskog uzgoja krava.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Mirnes (Alije) Ugarak iz Selića bb, Karaula, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 400,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Bečir ( Šerif) Islamović, Novo Naselje 40, Turbe, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 1.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Husein ( Ibrahim) Hodžić, Polje Ostružnica bb, općina Fojnica.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 1.950,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Dževad (Šefika) Ramulj iz Sjenokosa bb, općina Novi Travnik.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 275,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta :Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu. Sredstva će se isplatiti na ime Sejad (Zahida) Skrobo, Gradina 15 b., općina Travnik.
Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za „Obnovu najstarije džamije Kahvice“, Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za projekat „Obnove najstarije džamije Kahvice“, Travnik, Medžlis Islamske zajednice Travnik. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se na žiro-račun korisnika sredstava.
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat „Završetak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Kandija“, Općina Bugojno. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava se isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez za projekat „Završetak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Kandija“, Općina Bugojno u iznosu od 19.998,65 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za projekt „Izgradnja kanalizacijske mreže u MZ Kandija“, Vučipolje, općina Bugojno iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019.g. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu 6.999,17 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvaja se za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacijske mreže u MZ Kandija, Vučipolje“, općina Bugojno i uplatit će se na žiro-račun izvođača „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat „Sanacija oborinskih voda sa izgradnjom potpornog zida Vilenička, Centar II“, općina N.Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „KALVARIJA-COP“ d.o.o. Vitez, za projekat „Sanacija oborinskih voda sa izgradnjom potpornog zida Vilenička, Centar II“, općina N.Travnik u iznosu od 14.609,20 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 60.000,00 KM po zahtjevu korisnica za sufinansiranje projekata.
- Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, a po zahtjevu korisnika Općine Vitez MZ „Zabilje-Sadovače“ za sufinansiranje realizacije projekta prošitenja puta u naselju Sadovače. Sredstva će se doznačiti na račun općine Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Kapitali transferi za sufinansiranje projekata važnih za kanton, odlukom se izdvaja iznos od 9.600,00 KM, za niže potrošačke jedinice.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2019. godinu. Odlukom se odobrava se isplata dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2019.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 8.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim takmičenjima navedenih klubova i udruga iz oblasti sporta-za rukomet za sezonu 2019/20 godine.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za djecu romske nacionalnosti, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Udruženju građanja „Jačanje Zuralipe“ Vitez.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, u svrhu pomoći za liječenje Odlukom se iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu s tekuće rezerva Vlade Kantona izdvajaju sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Jozi Stojak iz Travnika na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Joze Stojak.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, u svrhu pomoći za liječenje. Odlukom se iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu s tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Sulji Čagalj iz Jajca na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Sulje Čagalj.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, u svrhu pomoći za liječenje. Odlukom se iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu s tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Dijani Perković iz Viteza na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Dijane Perković.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava s Tekuće rezerve za troškove prijenosa posmrtnih ostata pripadnnika VII. Korpusa Armije BiH.

Ured za javne nabavke Vlade SBK je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 1. Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Bugojno, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a iznosi 171.317,30 KM. U postupku javne nabavke - otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 145.670,04 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 170.433,95 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 2, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Busovača, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 89.835,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 75.503,60 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 88.339,21 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 3, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Donji Vakuf, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 82.401,00 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HOLDINA D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 70.697,46 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 82.716,03 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 4, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Fojnica, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 76.440,00 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 65.297,40 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 76.397,96 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 5, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Jajce i Dobretići, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 143.102,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 121.921,24 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 142.647,85 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 6, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Kiseljak, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 147.390,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču: HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 123.617,60 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 144.632,59 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 7, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Kreševo, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 64.505,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 54.950,00 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 64.291,50 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 8, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Novi Travnik, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 110.528,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HOLDINA D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 92.839,01 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 108.621,64 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 9, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Travnik, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a: 651.239,80 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HOLDINA D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 553.560,36 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 647.665,62 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 10, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Uskoplje-Gornji Vakuf, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a87.040,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču PETROL BH OIL COMPANI D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 75.040,97 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 87.797,93 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Nabavka tečnih goriva, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.710.500,00 KM, LOT 11, Isporuka nafte i naftnih derivata za općinu Vitez, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a 85.930,50 KM. U postupku javne nabavke - Otvoreni postupak, dodjeljuje se ugovor/ okvirni sporazum najpovoljnijem ponuđaču HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 72.347,40 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 84.646,46 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku uređaja za neprekidno električno napajanje, za potrebe službi za zaštitu i spašavanje, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 4.965,66 KM, sredstva će se uplatiti preduzeću „OCEAN“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog iste uprave usvojen je i Izvještaj načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za sufinansiranje projekta „Sanacija klizišta Radova u mjestu Gačice“ i Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava za sufinansiranje projekta „Regulacija korita rijeke Kreševčice“.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila slijedeće izvještaje:
- Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1.1-30.9. 2019. godine
- Konsolidovani periodični izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 1.1-30.9. 2019. godine
- Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za III. kvartal 2019. godine

Usvojen je i Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za treće tromjesečje 2019. godine, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge grijanja na drvni pelet za Prvu osnovnu školu Donji Vakuf, najpovoljnjij ponuđač je „VG Monting“ d.o.o. Vitez sa visinom ponude sa popustom bez PDV-a 127.656,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke nižim potrošačkim jedinicama, na prijedlog istog ministarstva:
- Konkurentski postupak
- “Mješovita srednja škola“ Gornji Vakuf, za nabavku i ugradnju peći na čvrsto gorivo u školi - 20.000,00 KM
- OŠ “13. Rujan“ Jajce, za nabavku i izmjenu stolarije u Aneksu B škole - 16.546,24 KM
- OŠ “Muhsin Rizvić“ Fojnica, za rekonstrukcija krova u PŠ „Dusina“ - 15.000,00 KM
- Direktni postupak
- “Srednja stručna škola“ Bugojno, za nabavku i ugradnju aluminijskih ulaznih vrata škole - 2.958,93 KM
- OŠ „Bristovi“ Bugojno, za saniranje i dogradnja jedne učionice u školi - 3.300,00 KM
- OŠ „Bila“ Vitez, za nabavku samohodne kosilice za potrebe škole - 2.000,00 KM
- “Mješovita srednja škola“ Donji Vakuf, za rekonstrukciju mokrih čvorova i saniranje zatvorenog kanala - 5.000,00 KM
- OŠ „Vitez“ Vitez, za nabavku digitalnog logopedskog seta- Behringer aparat - 5.300,00 KM
- SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, za nabavku računarske opreme za kabinet informatike - 5.068,11 KM
-“Mješovita srednja škola“ Vitez, za nabavku školskog namještaja - 3.500,00 KM

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava SBK u 2019. godini, na temelju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu, daje se saglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava za:
- Ženski nogometni klub „Iskra“ Bugojno, djelimično adaptiranje stadiona,kao i pomoćnog objekta na Stadionu Hendek u Bugojnu - 6.000,00 KM
- Muški rukometni klub „Iskra“Bugojno, uređenje službenih prostorija MRK Iskra u Bugojnu- 6.000,00 KM
- Općina Travnik, nabavka peleta za korisnike smještene u stambeni objekat - 5.000,00 KM na Docu namjenjen za socijalno stanovanje sa 20 stambenih jedinica
- Josipa Jozić, Donje Pijavice 5a/12 Jajce, za adaptaciju stambenog objekta i dovođenje u stanje minimalnih uvjeta za život- 7.500,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2019.godini, odlukom se izdvaja iznos od 166.666,66 KM za mjesec novembar i decembar 2019. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport u 2019.godini iz Budžeta SBK izdvajaju se sredstva za sport u 2019. godini u iznosu od 125.950,00 KM, u svrhu uplate sredstava sportskim savezima, sportskim klubovima i udrugama iz oblasti sporta za sudjelovanje u ligaškim takmičenjima i podršku radu navedenih sportskih saveza, sportskih klubova i udruga iz oblasti sporta.
- Odluku o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK namijenjenih za općine, ustanove, poduzeća, mjesne zajednice i udruženja sa područja Kantona za 2019.godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom SBK za 2019. godinu, u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će u svrhu uplate za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za sport iz Budžeta SBK u 2018.godini. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom SBK za 2019. godinu, u iznosu od 8.400,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će u svrhu uplate sredstava namijenjenih sportašima pojedincima i sportskim stručnim djelatnicima.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu u 2019.godini. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 56.500 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se u svrhu pomoći realizacije projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu u 2019.godini. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 18.500 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se u svrhu pomoći projektima koje realizuju ustanove i preduzeća s prostora Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu u 2019.godini. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 29.500 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se u svrhu sufinansiranja izgradnje,rekonstrukcije i obnove objekata namijenjenih za realizaciju kulturnih sadržaja.
- Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu u 2019.godini. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 16.700 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se u svrhu pomoći realizacije projekata koje realizuju pojedinci za oblast kulture i nauke.

Новости

10.07.2020 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona na osnovu dostavljenih prijava pravih i fizičkih lica...
06.07.2020 DANA 11.07.2020.GODINE (SUBOTA) U OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA U 12:00 ĆE SE OGLASIT...
30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31