17 септембар
2019

Sazvana 17. sjednica Vlade SBK - 2019Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
17. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 19. 9. 2019. godine, u 9 sati
Za sjednicu predlažem


DNEVNI RED


1. Prezentacija softwera za borbu protiv korupcije – Tim za borbu protiv korupcije
2. Zapisnik sa 16 sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kanton
3. Mišljenje o inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo financija
4. Mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
6. Saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih službenika – Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o trošenju sredstava za materijalne troškove – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za sufinanciranje projekta „ Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Mediapan“ – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj privredi“, – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“, Sarajevo halal fair 2019 – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “subvencije javnim preduzećima“, JKP „Čistoća i zelenilo“ Jajce – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za JKP „Bašbunar“ za nabavku metalnih kontejnera za komunalni otpad – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih puteva – Ministarstvo financija
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo financija
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu projekta za izgradnju vodovoda u mjestu Volujak , općina Kreševo – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za isplatu štete od zaštićene divljači ( Sejad Škrobo) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za isplatu štete od zaštićene divljači ( Nikola Kolovrat) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za uređenje i čišćenje rijeke Lašve u naselju Turbe, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za izgradnju kanalizacije u mjestu Vučipolje, općina Bugojno – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za zaštitu korita rijeke Mlave u naselju Jehovac, općina Kiseljak– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
23. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za automatizaciju gradskog vodovoda u općini Busovača– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za izgradnju vodovoda u naselju Vilenička, općina Novi Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa zdravstvene zaštite životinja na epizootiološkom području KSB/SBK – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sufinanciranje sajma vlašićkog sira Mehurići 2019. i izložbe ovce pramenke Gostilj 2019.– Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za troškove uručenja prekršajnih naloga – Ministarstvo unutarnjih poslova
30. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za rekonstrukciju prostorija u PS Kreševo
b) za izgradnju dimnjaka u PI Dobretići
c) za nabavku digitalne radio opreme
d) za nabavku baterija za radio stanice
e) za nabavku metalnih ormara
f) za izgradnju zgrade PS Kreševo
g) za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf
h) za poslove nadzora nad izgradnjom zgrade PS Kreševo
i) za poslove nadzora nad izgradnjom zgrade PS Donji Vakuf
j) za rekonstrukciju prostorija u zgradi MUP-a
31. Prijedlog odluka o zdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć u liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Mirjana Matošević
b) Saudin Smajić
c) Slobodan Cakalin
d) Đulejman Karić
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Skupštine Kantona – predstavnik Skupštine
35. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva motornog vozila i rashodovanju stalnog sredstva ( 2xodluke) – Kabinet premijera Kantona
36. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za nabavku roba i usluga – Ured za javne nabavke
a) za usluge kolektivno osiguranja uposlenih
b) za nabavku i isporuku lož ulja
c) za nabavku ogrijevnog drveta
d) za nabavku pneumatika za motorna vozila
e) za nabavku mrkog uglja
37. Prijedlog odluka o poništenju postupaka za nabavku roba i usluga – Ured za javne nabavke
a) poništenje postupka za usluge pranja vozila
b) poništenje postupka za autolakirerske i autolimarske usluga
c) poništenje postupka za vulkanizerske usluge
38. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za autolakirerske i autolimarske poslove – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
39. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju štete od požara (vlasnik objekta Zoran Bajo) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
40. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju štete od požara u prostorijama Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja SBK – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
41. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju štete od požara (vlasnik objekta Adnan Bešlagić)) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
42. Izvještaj načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje o utrošku sredstava za uređenje korita rijeke i izgradnju mosta u naselju Bistrica – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o nabavci usluga decentraliziranog grijanja na drveni pelet za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o nabavci skenera za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o rekonstrukciji krova na zgradi SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
46. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o izgradnji krova na zgradi STŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o opremanju laboratorija kemije u MSŠ “Gornji Vakuf“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
48. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosati za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
49. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku motornog vozila – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
50. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
51. Saglasnost na novu relaciju za prijevoz učenika osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
52. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
53. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku uredskog materijala i papira za printanje za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
54. Saglasnost na Aneks 2 Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu „Dolovi-Begova Brezovača“ općina Novi Travnik – Ministarstvo privrede
55. Saglasnost na prijem pripravnika i volontera u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
56. Saglasnost za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta „ viši referent-tehnički tajnik“ u Stručnoj službi Vlade – Stručna služba Vlade
57. Saglasnost na Sporazum o isplati potraživanja po van sudskoj nagodbi za nositelje pravosudnih dužnosti u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
58. Saglasnost za nastavak aktivnosti na implementaciji Pravilnika o izvršenju rada za opće dobro na slobodi na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
59. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
60. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za pružanje konsultanskih usluga - Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
61. Saglasnost za nabavku računarskog sustava MS office Microsoft 7 – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
62. Izvještaj o trošenju sredstava za materijalne troškove za I. i II. kvartal 2019.g. – Ministarstvo financija
63. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu septembar 2019. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
64. Izvještaj o realzaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu septembar 2019. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
65. Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Jakovljević i drugi protiv BiH – Ministarstvo pravosuđa i uprave
66. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Donji Vakuf

 

 PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.

Прочитано 1386 пута

Новости

29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
« Jun 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30