13 мај
2019

Nastavak 6. sjednice Vlade SBK - Sazvana 7. sjednica Vlade SBK - 2019. godinaBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Travnik, 9.5. 2019.
Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
nastavak 6. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 16. 5. 2019. godine, u 9 satiDNEVNI RED

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OŠ „Nova Bila“ -Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kopir aparata za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta po osnovu ugovora o djelu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima centralne inventurne komisije – Predsjednik Komisije
13. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju kotla za grijanje u OŠ “Turbe“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe OŠ „Han Bila“ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe „Prve osnovne škole Bugojno „ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
16. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku ketridža za mobilne printere u Inspektoratu Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
17. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku (direktnim sporazumom) uredskog materijala i tonera za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
18. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za potrebe škola (3x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Saglasnost za nabavku skenera za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu pravosuđa i uprave ( viši referent -2 izvršioca) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Informacija o presudi Općinskog suda u Travniku u predmetu Amela Lolić i drugi – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
23. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja KSB/SBK za 2018. godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
a) Saglasnost za financiranje projekta „ e“ pisarnice
b) Saglasnost za provođenje obuke državnih službenika na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“
24. Saglasnost za nabavku peći za centralno grijanje u PS „Goleš“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
25. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju pregovaračkog tima za pregovore sa sindikatom zaposlenih u zdravstvu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lando, dipl.ing.

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Travnik, 9. 5. 2019.
Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),


S A Z I V A M
7. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 16. 5 . 2019. godine, u 10 sati ( po završetku 6. sjednice)

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KSB/SBK“ – Ministarstvo privrede
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „ Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma“ – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu „Stajište“ ,Novi Travnik – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i bilja za epizootiološko područje KSB/SBK za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „ poticaj državnim šumama“ i „ poticaj privatnim šumama“ u skladu sa Zakonom o šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim poduzećima-poticaji vodoprivredi i subvencija javnim poduzećima-poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) za 2019.godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele i prijenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi za 2019. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava na račune općina, sukladno Programu raspodjele sredstava za poticaje vodoprivredi – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju neutrošenih sredstava iz Budžeta KSB/SBK za 2018. godinu za regulaciju korita rijeke Lašve – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za sanaciju zida i stolarije u dvorani JU „Kulturno sportski centar Bugojno“ – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2019. godinu - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izgradnju vodovoda u G. Maljine, općina Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izmjenu stolarije na zgradi HKD „Napredak“, Busovača – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve budžeta za potrebe „Treće osnovne škole“ Oborci – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Evropskog suda za ljudska prava po aplikaciji 47345 od 7.2.2019. godine ( u predmetu Avdić i 40 drugih) – Ministarstvo finansija
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH AP 2439/17 od 11.9.2018. godine – Ministarstvo finansija
18. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za podmirenje obaveza po Sporazumu o isplati potraživanja prema vansudskoj nagodbi za nosioce pravosudnih funkcija – Ministarstvo finansija
19. Prijedlog odluke o izvršenu neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( za OŠ „Hasan Kjafija-Pruščak“) – Ministarstvo finansija
20. Prijedlog odluke o izvršenu neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu (za OŠ „Dr. Boris Ćorić“, Kreševo) – Ministarstvo finansija
21. Prijedlog odluke o izvršenu neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu (za OŠ „Safet-beg Bašagić“, Novi Travnik) – Ministarstvo finansija
22. Prijedlog odluke o izvršenu neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo finansija
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za drugi kvartal 2019. godine – Ministarstvo finansija
24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja u Ministarstvu pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku foto aparata za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za visoko školstvo (za mjesec mart akademske 2018/19.g.) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć vjerskim zajednicama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
28. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za niže potrošačke jedinice – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) za SŠ“Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
b) za „Prvu osnovnu školu „ Donji Vakuf i OŠ“Kaćuni“
c) za OŠ Dubravica“ Vitez-Preočica
29. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (SSŠ „Fojnica“ Kiseljak, OŠ „Bristovi“ Bugojno,) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
30. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta (OŠ „Safet beg Bašagić“, SŠ“Novi Travnik“ i SŠ „Nikola Šop“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
31. Prijedlog odluke o isknjižavanju nekretnina iz knjigovodstvenih evidencija MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva na području KSB/SBK za 2019. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
33. Informacija o realizaciji kreditnih sredstava za rekonstrukciju regionalnih puteva iz 2018. godine – Kantonalna direkcija za puteve
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje drugog dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi Depoa arhiva – Kantonalni arhiv
35. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje druge privremene situacije za izvođenje radova II. faze na zgradi Depoa arhiva – Kantonalni arhiv
36. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje III. kongresa arhivskih radnika Bosne i Hercegovine – Kantonalni arhiv
37. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga – Kantonalna uprava za branioce
a) za nabavku ortopedskih pomagala – LOT 1
b) za nabavku ortopedskih pomagala – LOT 2
38. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupaka za nabavku IT opreme – Ministarstvo privrede
39. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupaka za usluge geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku usluga
40. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupaka za javne nabavke – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) za nabavku i ugradnju podne keramike i molerske radove u „Prvoj osnovnoj školi Bugojno“
aa) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
b) za nabavku i ugradnju stolarije i obradu špala u „Prvoj osnovnoj školi Bugojno“
bb) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
c) za nabavku školskog namještaja u „Prvoj osnovnoj školi Bugojno“
cc) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila za potrebe Kabineta premijera Kantona – Kabinet premijera
42. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju dijelova za vozila i motocikle ( servisiranje i održavanje vozila) – Ured za javne nabavke
43. Prijedlog odluka o pokretanju postupaka za javne nabavke za proračunske korisnike – Ured za javne nabavke
a) za nabavku računara i računarske opreme 
aa) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
b) za nabavku mrkog uglja
bb) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
c) za nabavku uglja lignita
cc) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
d) za nabavku drva za ogrjev
dd) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
e) za nabavku guma
ee) ) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
f) za autolimarske usluge
ff) ) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
g) za nabavku sredstava za čišćenje i održavanje
gg) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
h) za nabavku lož ulja
hh) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
i) za usluge tiskanja knjiga i obrazaca
ii) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
j) za vulkanizerske usluge
jj) ) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
k) za usluge pranja vozila
kk) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
l) za obvezno i kasko osiguranje vozila
ll) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
lj) za nabavku tečnih goriva
ljlj) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
m) za usluge popravke i održavanja računarske opreme
mm) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
n) za kolektivno osiguranje uposlenih
nn) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku
44. Saglasnost za isplatu sredstava po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi , broj: JH2-03-07-1-646-8/19 od 4.4. 20129. godine – Ured za javne nabavke
45. Saglasnost za renoviranje i opremanje prostorija u zgradi „Tri bora“ – Ministarstvo privrede
46. Saglasnost za nabavku polica za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku polica
47. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola ( direktni sporazum) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
48. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola ( konkurentski zahtjev) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
49. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe STŠ „Bugojno“ i OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
50. Saglasnost za nabavku multifunkcionalnog printera – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
51. Saglasnost za pokretanje postupaka za javne nabavke za potrebe Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštine – Predstavnik Skupštine Kantona
52. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za pružanje tehničke podrške sistemu evidencije radnog vremena – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
53. Informacija o kolektivnom osiguranju zaposlenika – Služba za zajedničke poslove
54. Izvještaj o raspolaganju sredstvima Tekuće zalihe za prvi kvartal 2019. godine premijera Kantona i ministra financija – Ministarstvo finansija
55. Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih Programom rada Agencije za privatizaciju za 2019. godinu – Agencija za privatizaciju
56. Inicijativa za izmjenu propisa koji se odnose na broj i naknadu članova Upravnog odbora agencije za privatizaciju – Agencija za privatizaciju
57. Utvrđivanje mišljenja na nacrte zakona i inicijative dostavljene od Skupštine Kantona – Stručna služba
a) Nacrt zakona o pravima demobilisanih branioca i članova njihovih porodica (federalni) – Kantonalna uprava za branioce
b) Inicijativa za izmjenu Zakona o koncesijama – Ministarstvo privrede
c) Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
58. Utvrđivanje odgovora na zastupnička pitanja i inicijative– Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
59. Zahtjev za isplatu naknade članovima tima za izradu podzakonskog propisa na osnovu članka 20 a. Zakona o radu – Ministarstvo privrede
60. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu maj 2019. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
61. Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu maj 2019. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova
e) Kantonalni arhiv
62. Inicijativa za izradu Registra imenovanih i izabranih osoba u KSB/SBK – Tim za sprječavanje korupcije
63. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju i nadležnostima Tima za sprječavanje korupcije
b) Rješenje o imenovanju interresornog tima za izradu Nacrta strategije za mlade Srednjobosanskog kantona
c) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za koncesije iz oblasti vodoprivrede
d) Suglasnost za produženje mandata članu Nadzornog odbora REZ -a

 

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lando, dipl.ing.

 

Прочитано 2380 пута

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31