Сједнице Владе СБК / КСБ

На приједлог Министарства финансија, Влада СБK је утврдила Ребаланс Буџета СБK за 2018. годину, и упутила у даљу процедуру.
Усвојени ребаланс Буџета СБK износи:
Приходи 219.322,340,00 KМ
Расходи 219.322,340,00 KМ
Усвојен је и Приједлог Закона о измјени Закона о извршењу Буџета СБK за 2018. годину, и упућен у даљу процедуру.
Служба за запошљавање СБK је предложила, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о допуни Статута Службе за запошљавање СБK.
- Одлука о измјенама и допунама Финансијског плана Службе за запошљавање СБK за 2018. годину.
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финансијског плана Службе за запошљавање СБK за 2018. годину.
- Одлука измјенама и допунама Плана набавки Службе за запошљавање СБK за 2018. годину.
Влада СБK је на приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о аконтативној распођели средстава намијењених за финансирање трошкова пријевоза ученика основних школа гђе нема организованог пријевоза и ученика с посебним потребама (ИИ полугодиште), одлуком се издваја износ од 48.187,20 KМ, средства ће се дозначит на текуће рачуне родитеља, како слиједи:
о Ученицима, гђе нема организираног пријевоза - 30.549,60 KМ
о Ученицима с посебним потребама - 17.637,60 KМ
- Одлука о аконтативној распођели средстава намијењених за финансирање трошкова пријевоза ученика основних школа за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 84.467,59 KМ за ИИИ и ИВ мјесец школске 2017/2018. године.
- Одлука о аконтативној распођели средстава за високо школство планираних Буџетом СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 142.737,00 KМ за суфинансирање високог школства и стипендирање студената за В мјесец текуће године.

Донесена је и Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма мјера здравствене заштите животиња у 2018. години на епизоотиолошком подручју СБK и заштита здравља биља из Буџета СБK, одлуком се издваја износ од 99.479,00 KМ, средства ће бити утрошена за надокнаду штете власницима животиња које су биле заражене 8.925,00 KМ, по Програму мјера здравствене заштите животиња ветеринарским станицама 89.554,00 KМ, и колатерални трошкови 1.000,00 KМ.
Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о давању сагласности за покретање специфичне јавне набавке Обавезне превентивне систематске дератизације за период од 2018 до 2020 године.
Министарство финансија је предложило, а Влада СБK усвојила Извјештај о ревизији Ођела интерне ревизије о утрошку средстава текуће резерве Владе Kантона за 2017. годину.
Влада СБK је на приједлог Министарства привреде, примила к знању информацију о потраживањима по основу концесионих накнада.
На приједлог Министарства финансија Влада СБK је донијела Одлуку о именовању привремених управних одбора у болницама на подручју СБK.
Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о упису студената у академској 2018/ 2019. години у високошколским установама СБK.
- Одлука о издвајању средстава Текуће резерве Буџета СБK за ОШ „Сафвет бег Башагић“ Нови Травник, одлуком се издваја износ од 33.700,00 KМ, средства су потребна за прикључак воде, канализације и струје на нови објекат школе).
- Одлука о давању сагласности за покретање поступка јавне набавке за ОШ „Дубравица“ Витез, предмет набавке је извођење радова на крову школе, процијењена вриједност набавке је 4.329,00 KМ.
Влада СБK је на приједлог Министарства привреде, донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава, са позиције Трансфер – потицај привреди 2018.,(ЛОТ 1.2), одлуком се издваја износ од 6.500,00 KМ.
- Одлука о издвајању средстава, са позиције „Трансфер – потицај привреди“ за 2018.год (ЛОТ 1.3), одлуком се издваја износ од 67.500,00 KМ.
- Одлука о издвајању средстава , са позиције „Трансфер – потицај привреди“ за 2018.год (ЛОТ 4), одлуком се издваја износ од 10.000,00 KМ.

На основу чланка 28. Закона о Влади Kантона Средишња Босна (Службене новине Kантона Средишња Босна, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и чланка 33. Пословника о раду Владе Kантона Средишња Босна (Службене новине Kантона Средишња Босна, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
92. сједницу Владе Kантона Средишња Босна, за четвртак, 14. 6 . 2018. године, у 9 сати


                                                                                         Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Записник са 91. сједнице Владе Kантона – тајник Владе Kантона
2. Ребаланс Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
3. Приједлог закона о измјени Закона о извршењу Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
4. Одлука о допуни Статута Службе за запошљавање KСБ/СБK – Служба за запошљавање
5. Одлука о измјенама и допунама Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
7. Одлука о измјенама и допунама Плана набавки Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
8. Приједлог одлуке о утврђивању основице, коефицијената и права из радног односа за равнатеље основних и средњих школа – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
9. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика који немају организиран пријевоз и ученика са посебним потребама (за ИИ. полугодиште) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика основних школа ( за ИИИ. И ИВ. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
11. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за високо школство (В. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
12. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ, број: АП-2702/16 од 30.10.2017. ( апелант Велмирка Радовановић) – Министарство финанција
13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење одлука Уставног суда БиХ због неизвршења правоснажних судских пресуда , у износу бод 122.710,50 KМ – Министарство финанција
14. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-3556/16 од 27.2.2018. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
15. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-2193/17 од 26.10.2017. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
16. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за реализацију Програма мјера за здравствену заштиту животиња и заштиту здравља биља за 2018. годину – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава за потицаје господарству (ЛОТ 5) – Министарство господарства
18. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона – представник Сабора
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона
19. Приједлог Одлуке о давању сугласности ОШ “Вољевац” за попуну радног мјеста (домар) – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
20. Сугласност за попуну радног мјеста у Ођелу за ауто-школе и возачке испите ( виши референт на одређено вријеме) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
21. Сугласност за кориштење средстава са ЕСЦРОW рачуна за потребе МУП-а – Министарство унутарњих послова
22. Сугласност за покретање поступка за набавку моторног возила – Kантонални завод за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Kантоналног завода за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
23. Сугласност за покретање поступка за провођење обвезне превентивне систематске дератизације 2018-2020. - Министарство здравства и социјалне политике
24. Сугласност за набавку канцеларијског намјештаја – Уред за еуропске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитет према међународном стандарду
25. Извијешће Ођела интерне ревизије о утрошку средстава текуће резерве прорачуна Kантона за 2017. годину , којом располажу премијер и министар финанција – Министарство финанција
26. Информација о потраживањима по основу концесионих накнада – Министарство финанција
27. Захтјев за повећање накнаде за чланове Тима за борбу против корупције ( додатно образложење по закључку Владе) – Министарство унутарњих послова
28. Разрјешења и именовања
а) Одлука о именовању привремених управних вијећа у болницама на подручју KСБ/СБK – Министарство здравства и социјалне политике
б) Рјешење о именовању Повјеренства за набавку теренских моторних возила за потребе Kантоналне управе за шумарство – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарстваПРЕМИЈЕР KАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 90. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na predloženo Mišljenje na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH.

Новости

04.04.2020 U protekla dva dana isporučena oprema za zdravstvene ustanove na kantonu.Oprema nabavljena iz sredst...
03.04.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.01-40-6-148-93/20, o obustavi rada u djelatnosti trgovin...
03.04.2020 Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Srednjoevropska ini...
03.04.2020 Dana 2. aprila 2020. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je sastanak na kojem su p...
02.04.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite za kantonlane i gradske/ općinske štabove civilnih zaštita ...
« April 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30