Сједнице Владе СБК / КСБ

21 децембар
2017

Саопштење са 74.сједнице Владе СБК 2017.г.Влада СБК је усвојила записник са 73. сједнице Владе Средњобосанског кантона.

Министарство финансија је предложило, а Влада СБК утврдила Нацрт Закона о измјени и допуни Закона о комуналним таксама, и упутила у даљу процедуру по скраћеном поступку.

На приједлог Министарства здравства и социјалне политике и Министарства привреде, Влада СБК је дала сагласност на Мишљење на федерални Преднацрт Закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених особа.
Дата је и сагласност на Мишљење на Нацрт Споразума између Босне и Херцеговине и Руске Федерације о социјалном осигурању.

Министарство правосуђа и управе је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБК за 2017. годину за набавку сталних средстава – уредског намјештаја за потребе Опћинског суда Травник, одлуком се издваја износ од 6.621,83 КМ.

На приједлог Министарства унутрашњих послова, Влада СБК је донијела Одлуку о издвајању средстава за реновирање мокрих чворова у згради МУП-а СБК, одлуком се издваја износ од 17.748,91 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Влашић Градња“ д.о.о. Травник.

Министарство привреде је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о измјени Одлуке о покретању поступка за финансирање уградње централног гријана и реконструкције просторија Центра инспекције Кисељак, процјењена вриједност набавке је 40.000,00 КМ.

Кантонална управа за питање бораца је предложила, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању и расподјели средстава за помоћ у раду удругама бранитеља у износу од 70.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању и расподјели средстава за изградњу и уређење спомен обиљежја, одлуком се издваја износ од 12.550,00 КМ.
- Одлука о издвајању и расподјели средстава за манифестације, обиљежавање значајних датума и спортске активности, одлуком се издваја износ од 8.800,00 КМ.
- Одлука о издвајању и расподјели средстава за уређење мезарја и гробља, одлуком се издваја износ од 7.000,00 КМ.
Служба за заједничке послове је предложила, а Влада СБК донијела Одлуку о избору другорангираног понуђача у отвореном поступку за доставу понуда у поступку јавне набавке: Набавка горива (нафте и нафтних деривата) за опћину Бугојно за потребе Владе СБК, уговор се додјељује најповољнијем понуђачу „Хифа Петрол“ д.о.о. Сарајево.

На приједлог Министарства правосуђа и управе, Влада СБК је дала сагласност за набавку принтера за потребе Опћинског суда у Јајце, вриједност набавке је 492,80 КМ.

Влада СБК је на приједлог Министарства привреде донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о давању сагласности за пријенос уговора о концесији за истраживање и експлоатацију злата и обојених метала на локалитету „Мачкара-Мрачај“ опћина Горњи Вакуф-Ускопље са концесионара „Гланз Инвестмент“ д.о.о. Сарајево на привредно друштво „Лудиyа“ д.о.о. Сарајево.
- Одлука о давању сагласности за пријенос уговора о концесији за истраживање и експлоатацију жељезних руда на локалитету „Радован“ опћина Горњи Вакуф-Ускопље са концесионара „Гланз Инвестмент“ д.о.о. Сарајево на привредно друштво „Лудиyа“ д.о.о. Сарајево.

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 586.804,09 КМ за подршку производње малина.
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (помоћ пољопривредним произвођачима) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 5.000,00 КМ за ублажавање штете.
- Одлука о давању сагласности и издвајању новчане помоћи Удружењима грађана, за извођење радова на чишћењу и уређењу корита ријека и потока и за едукацију омладине на тему заштите животне средине на подручју СБК, одлуком се издваја износ од 20.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању и преносу средстава из дијела средстава преосталих након провођења Програма утрошка средстава са позиције „Трансфер – потицаји водопривреди“ утврђених Буџетом СБК за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 40.376,09 КМ за пројекте из области водопривреде.
- Одлука о издвајању и преносу средстава са ставке Д.1.) интервентна средства из Програма утрошка средстава са позиције „Трансфер – потицаји водопривреди“ утврђених Буџетом СБК за 2017. годину, одлуком се издваја износ 35.702,35 КМ за реализацију пројеката из области водопривреде.

На приједлог Министарства привреде, Влада СБК је донијела Одлуку о издвајању средстава са позиције „Трансфер – потицаји привреди“ за 2017. годину (ЛОТ8 – Средства резерве), одлуком се издваја износ 24.800,00 КМ.

Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о додјели уговора за јавну набавку за пројекат „Замјена котла за гријање на згради ХКД Напредак“ опћина Витез, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Биоенерги“ д.о.о. Витез, са висином понуде од 7.014,15 КМ.
- Одлука о додјели уговора за јавну набавку за пројекат „Изградња водоспремника Шћитово поље“ опћина Фојница, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Миличевић“ д.о.о. Крешево, са висином понуде од 5.987,48 КМ.
- Одлука о додјели уговора за јавну набавку за пројекат - набавка столарије у О.Ш. „Берта Кућера“ опћина Јајце, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Визија“ д.о.о. Високо, са висином понуде од 7.014,15 КМ.

Кантонална управа за питање бораца је предложила, а Влада СБК донијела Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга за бањско – климатско лијећење бранилаца за 2018. годину, процјењена вриједност набавке је 85.470,00 КМ.

Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о издвајању средстава Буџета СБК за 2017. години, Опћој болници Јајце, одлуком се издваја износ од 20.000,00 КМ на име суфинансирања набавке пећи за гријање.

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о измјени Одлуке о издвајању средстава за реализацију пројекта – набавка водомјера, поклопаца и другог водоматеријала за водовод Кундиће, опћина Травник, одлуком се издваја износ од 11.712,87 КМ, средства ће се дозначит најповољнијем понуђачу „Ганик Ида“ д.о.о. Витез.
Исто министарство је предложило, а Влада донијела Одлуку о издвајању средстава с позиције трансфер-потицаји у шумарству за државне шуме, утврђених Буџетом СБК за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 94.702,73 КМ за потицаје пошумљавања и његу култура.

Влада СБК је на приједлог Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о додјели уговора за јавну набавку за пројекат – одводња вода са терена ногометног стадиона Витез, опћина Витез, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Аџић Асфалт“ д.о.о. Жепче са висином понуде од 5.500,00 КМ.
- Одлука о додјели уговора за јавну набавку за пројекат – одводња оборинских вода Вучји пут, МЗ Стари град, опћина Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Добојпутеви“ д.о.о. Добој Југ са висином понуде од 5.999,62 КМ.
- Одлука о додјели уговора за јавну набавку за пројекат – изградња водовода Чабрино брдо, опћина Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Ганик ИДА“ д.о.о. Витез са висином понуде од 7.018,13 КМ.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о утрошку средстава за набавку логопедске опреме у О.Ш. „Иван Горан Ковачић“ Гојевићи-Фојница, одлуком се издваја износ од 6.924,22 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Асцом“ д.о.о. Тешањ.
- Одлука о утрошку средстава за набавку школског намјештаја у „Трћеој основној школи“ Оборци, Доњи Вакуф, одлуком се издваја износ од 5.859,36 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Едуца“ д.о.о. Мостар.
- Одлука о утрошку средстава за измјену пода у учионици у О.Ш. „Витез“ Витез, одлуком се издваја износ од 2.566,23 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Пам Цолор“ д.о.о. Витез.
- Одлука о утрошку средстава за адаптацију сабирног резервоара Сефери, О.Ш. „Караула“ Караула, одлуком се издваја износ од 2.696,85 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Влашић Градња“ д.о.о. Травник.
- Одлука о утрошку средстава за измјену пода у двије учионице О.Ш. „Хасан Кјафија Прушчак“ Доњи Вакуф, одлуком се издваја износ од 5.541,12 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Пам Цолор“ д.о.о. Витез.
- Одлука о издвајању средстава са ставке текуће резерве Владе СБК, одлуком се издваја износ од 15.020,00 КМ за провођење одговарајучих процедура јавних набавки за МСШ „Травник, СШ „Бусовача“ и ОШ „Калибунар“.
- Одлука о аконтативној расподјели средстава намијењених за финансирање трошкова пријевоза ученика основних школа гд је нема организованог пријевоза и ученика са посебним потребама, одлуком се издваја износ од 41.906,30 КМ.

Прочитано 1005 пута

Новости

29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31