Сједнице Владе СБК / КСБ

14 децембар
2017

Саопштење са 73.сједнице Владе СБК 2017.г.Влада СБК је усвојила Записник са 72. сједнице.

Кантонална управа за цивилну заштиту је предложила, а Влада СБК дала сагласност на Мишљење на Федерални Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара и ватрогаства. Мишљење Владе СБК је да је предложени Нацрт закона о измјенама и допунама прихватљив и да доприноси ефикаснијој организацији, финансирању и функционисању заштите од пожара и ватрогаства.

На приједлог Министарства финансија, Влада СБК је дала сагласност на Мишљење о Иницијативи за аутентично тумачење одредби Закона о порезу на промет некретнина.

Влада СБК је усвојила Програм рада Службе за запошљавање СБК за 2018. годину, и упутила у даљу процедуру.

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о издвајању дијела средстава за провођење Програма мјера здравствене заштите животиња у 2017. години на епизоотиолошком подручју СБК и заштити здравља биља из Буџета СБК за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 72.433,50 КМ, средства из ове одлуке утрошит ће се за: накнаду штете власницима животиња које су биле заражене 5.275,00 КМ, по Програму мјера здравствене заштите животиња ветеринарским станицама 66.312,00 КМ и колатерални трошкови 846,50 КМ.

Усвојен је и Извјештај Одјела за интерну ревизију о провођењу препорука по основу рада у комисијама и закљученим уговорима о дјелу и уговорима о повременим и привременим пословима у 2016. години, а на приједлог Министарства финансија.

На приједлог Министарства правосуђа и управе, Влада СБК је дала сагласност за пријем судских приправника и волонтера и вишег референта у Опћинском суду Бугојно, и сагласност за пријем два државна службеника у Опћинском суду Јајце.

Дата је и Сагласност Министарству унутрашњих послова за продају старих регистарских таблица.

Влада СБК је дала сагласност за склапање уговора за закуп простора за Уред за јавне набавке Владе СБК (до 9. 5. 2018. године) и Уред за европске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду (до 31. 3. 2018. године).

Дата је и сагласност Уреду за јавне набавке да од 1.1.2018. године преузме све послове јавних набавки које тренутно обавља Комисија за јавне набавке за потребе Владе СБК.

Влада СБК је усвојила Извјештај начелника опћине Горњи Вакуф – Ускопље о утрошку средстава за набавку информатичке опреме за оперативни центар цивилне заштите, у износу од 2.400,00 КМ.

На приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Влада СБК је донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 89.920,60 КМ, средства из ове одлуке бити ће утрошена за потицаје пољопривреди – пчеларство – побољшање контроле здравствених услова.
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 7.020,00 КМ, средства ће бити утрошена за израду пројекта за штале – фарма товних јунади понуђачу „Перкон Енергије“ д.о.о. Кисељак.
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 7.020,00 КМ, средства ће бити утрошена за израду пројекта за штале – фарма музних грла понуђачу „Перкон Енергије“ д.о.о. Кисељак.
- Одлука о издвајању средстава за реализацјиу пројекта – Набавка водомјера, поклопада и другог водоматеријала за водовод Кундиће, опћина Травник, одлуком се издваја износ од 10.541,58 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Ганик ИДА“ д.о.о. Витез.
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (примарна пољопривредна производња) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 262.301,83 КМ, средства ће бити утрошена за потицај и подршку изградње шталских објеката пољопривредним произвођачима – 17.465,19 КМ, подршка за производњу купуса – 13.787,62 КМ и подршка за набавку опреме 231.049,02 КМ.

Министарство просторног уређања, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о давању сагласности за потписивање уговора о јавној набавци – вршење наџора над пројектима који се суфинансирају из остварених уштеда средстава Фонда за заштиту околиша и за инфрастуктурне пројекте из Буџета СБК за 2017. годину, директним споразумом уговор ће се закључити са предузећем „Еди-Инг“ д.о.о. Доњи Вакуф, са висином понуде од 1.953,90 КМ,
- Одлука о давању сагласности за потписивање уговора о јавној набавци – реконструкција водоводне и канализацијске мреже Ул. Града Запрешића, опћина Кисељак, директним споразумом уговор ће се закључити са предузећем „Цесте Цомпанy“ д.о.о. Кисељак, са висином понуде од 7.018,71 КМ.
- Одлука о давању сагласности за потписивање уговора о јавној набавци – асфалтирање пута Градац/ Гувна (раскршће Вучји пут) МЗ Стари град, опћина Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Добојпутеви“ д.д. Добој југ, са висином понуде од 6.999,68 КМ.
- Одлука о давању сагласности за потписивање уговора о јавној набавци – бетонирање дионице пута од куће Бадров Маринка до куће Анте Шушњаре, МЗ Путиш, опћина Бусовача, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Калварија-цоп“ д.о.о. Витез, са висином понуде од 4.001,40 КМ.
- Одлука о давању сагласности за потписивање уговора о јавној набавци – припрема и асфалтирање саобраћајнице испред улаза у пословни простор Ауто отпад Зиги, МЗ Каоник, опћина Бусовача, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Аџић Асфалт“ д.о.о. Жепче, са висином понуде од 3.400,90 КМ.

На приједлог Министарства финансија, Влада СБК је усвојила Приједлог Програма јавних инвестиција СБК за 2018-2020 годину.
Исто министарство је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку – техничка и функционална подршка за Централизовани обрачун и исплату плата за Софтњаре модуле који су у употреби, на основу потреба уговорног органа, предвиђених у Буџету за 2017-2020. годину, одлуком се прихвата понуда најповољнијег понуђача „Оцеан“ д.о.о. Травник, са висином понуде од 179.964,00 КМ за период од три године.

Влада СБК је на приједлог Министарства привреде, донијела Одлуку о избору најповољнијег понуђача у конкурентском поступку за доставу понуда – геодестки премјер рударских радова који се изводе на основу уговора о концесијама за истраживање и експлоатацију минералних сировина, најповољнији понуђач је „Геомап“ д.о.о. Приједор, са висином понуде од 12.648,87 КМ.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о аконтативној расподјели средстава за високо школство планираних Буџетом СБК за 2017. годину, одлуком се издваја износ од 145.956,00 КМ за XИ мјесец текуће године за суфинансирање високог школства и стипендирање студената.
- Одлука о утрошку средстава намијењених за стручно усавршавање просвјетних радника у 2017. години, одлуком се издваја износ од 1.030,00 КМ, средства ће се распоредити за потребе стручне едукација – Андрагошка обука.
- Одлука о утрошку средстава у Мјешовитој средњој школи, Доњи Вакуф, одлуком се издваја износ од 4.010,00 КМ за замјену улазних врата, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Мупацо“ д.о.о. Бугојно.
- Одлука о утрошку средстава за реконструкцију објекта – одвајање и реконструкција мокрих чворова у О.Ш. „Прва основна школа“ Бугојно, одлуком се издваја износ од 2.600,00 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу СЗР „Термипласт ХМХ“ Бугојно.
- Одлука о давању сагласности основним и средњим школама за расписивање натјечаја за упражњена радна мјеста за наставно и ненаставно особље.

Управа за геодетске и имовинско-правне послове је предложила, а Влада СБК је донијела Одлуку о издвајању средстава за суфинансирање Пројекта означавања насеља, улица и тргова у називима и зграда кућним бројевима с израдом регистра просторних јединица на подручју СБК, одлуком се издваја износ од 9.159,93 КМ.

Иста управа је предложила, а Влада донијела Одлуку о покретању поступка за набавку додатних услуга које нису укључене у првобитни „Пројекат означавања насеља, улица и тргова називима и зграда кућним бројевима с израдом регистра просторних јединица на подручју СБК“, процјењена вриједност набавке износи максимално 74.847,24 КМ.

Министарство унутрашњих послова је предложило, а Влада СБК усвојила Извјештај о реализацији акционог Плана за борбу против корупције за период мај – октобар 2017. године.

На приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Влада СБК је донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК за 2017. годину са позиције „Трансфер за израду елабората о господарењу шумама у зони санитарне заштите изворишта воде Крушћица“, одлуком се издваја износ од 35.100,41 КМ, средства ће се дозначити на рачун извођача радова ЈП „Босанскохерцеговачке шуме“ Сарајево.
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета СБК за потицаје у пољопривреди (интервентна средства) у 2017. години, одлуком се издваја износ од 20.000,00 КМ, средства ће бити утрошена за побољшање производње пољопривредним произвођачима.

Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о додјели уговора о јавној набавци – изградња водовода Дидаци МЗ Поткрај, опћина Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Давид“ д.о.о. Нови Травник, са висином понуде од 3.948,75 КМ.
- Одлука о додјели уговора о јавној набавци – изградња водовода „Чекрк“ МЗ Бусељи, опћина Бусовача, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Гранд“ д.о.о. Бусовача, са висином понуде од 3.9748,00 КМ.
- Одлука о додјели уговора о јавној набавци – утопљавање омладинских просторија у насељу Забрђе, МЗ Буковица, опћина Кисељак, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем Обртничка д јелатност „ИМЕНЕС“ Сарајево, са висином понуде од 6.990,00 КМ.
Влада СБК је на приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства донијела Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБК за 2017. годину са позиције „Трансфер за израду шумскопривреде основе за приватне шуме“, одлуком се издваја износ од 160.000,00 КМ, средства ће се дозначити предузећу ЈП „Босанскохерцеговачке шуме“ Сарајево.
Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о утрошку средстава за довршетак радова на замјени крова на згради О.Ш. „Фра Маријан Шуњић“ Стојковићи, Нови Травник, одлуком се издваја износ од 8.263,71 КМ средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница.
- Одлука о утрошку средстава у С.Ш. „Травник“ Нова Била, за измјену столарије у двије учионице, одлуком се издваја износ од 6.975,78 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Алфа“ д.о.о. Травник.
- Одлука о давању сагласности ниже потрошачким јединицама за провођење одговарајуће процедуре јавне набавке како слиједи:
 О.Ш. „Грачаница“ Бугојно, замјена крова и реконструкција Анекса школске зграде – 30.000,00 КМ
 С.Ш. „Витез“ Витез, измјена копелит стакла у сали за тјелесно образовање – 30.000,00 КМ.

Прочитано 1075 пута

Новости

20.11.2019   Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosansko...
04.11.2019 Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u...
31.10.2019 Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj: 02-02-196/18 od 20.04.2018.godine kao i Zaklj...
30.10.2019  Ured za Evropske integracije, fondove, odnose javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu...
29.10.2019 U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Hrana i prir...
« Novembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30