Сједнице Владе СБК / КСБ

30 март
2015

Sazvana 100.sjednica Vlade SBKSazvana 100.sjednica Vlade SBK za četvrtak 2.4.2015.godine sa početkom u 9 sati,

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 99. redovne i 56. vanredne sjednice – sekretar Vlade Kantona
2. Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu – Zavod za javno zdravstvo
a) Plan rada Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu
b) Godišnji obračun Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine troškova postupka akreditacije visokoškolskih ustanova na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za plaćanje usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom sportske dvorane SŠ ''Busovača'' - – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
5. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih glazbenih škola u 2015. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za siječanj 2015. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za januar, februar i mart 2015. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za sufinansiranje sajma obrta, poduzetništva i turizma Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za sufinanciranje ''Međunarodnog sajma privrede Mostar 2015. godine'' – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištnje voda sa izvorišta za potrebe javnog vodosnabdijevanja na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluka o dodjeli koncesije za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos malih hidroelektrana – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, za:
a) MHE ''PRUSAC 2''
b) MHE ''NEVRA''
c) MHE ''ZLOKUĆE''
d) MHE ''HRĐENOVAC''
e) MHE ''SMRČEVICA''
f) MHE ''RIJEKA''
g) MHE ''UŠĆE''
h) MHE ''CENTAR''
i) MHE ''MAJDAN 2''
j) MHE ''OBARNICA''
k) MHE ''KAĆUNI''
l) MHE ''IVANČICA''
12. Prijedlog odluka o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu, faširanje i prodaju pitke vode sa izvorišta Kanare – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o isknjižavanju sredstava koja su izvan upotrebe – Kabinet premijera
14. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za usluge prijevoda akata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova:
a) sa engleskog jezika
b) sa francuskog jezika
c) njemačkoga jezika
d) slovenskog jezika
15. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za potrebe Jedinice za nemire – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16. Izvještaj o kontroli obavljanja ugovorenoga prijevoza učenika osnovnih škola – Ministarstvo privrede
17. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2014. godinu – Uprava za civilnu zaštitu
18. Izvještaj o radu inspekcija za februar 2015. godine:
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo privrede
c) Inspekcija za zaštitu od požara
19. Informacija o deficitu štampača i druge informatičke opreme u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
20. Informacija u vezi primjene Odluke o isplati jubilarnih nagrada korisnika proračuna – Kantonalno javno pravobranilaštvo
21. Saglasnost za nabavku printera – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
22. Saglasnost za nadogradnju radne memorije računara za potrebe Kantonalnog Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
23. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite - Kantonalna uprava za borce
24. Saglasnost za nabavu računara - Kantonalna uprava za borce
25. Saglasnost za produženje ugovora o djelu za održavanje čistoće u objektu Slimena - Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavu službenih uniformi za odlazak u Mirovne misije u 2015. godini - Ministarstvo unutarnjih poslova
27. Saglasnost za nabavu i ugradnju trakastih zavjesa – Ministarstvo unutrašnjih poslova
28. Saglasnost za prijem stručnog saradnika na neodređeno vrijeme u Kantonalnom tužilaštvu Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Travnik za uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje - Ministarstvo pravosuđa i uprave
30. Saglasnost za izdvajanjem sredstava za nabavku antivirusne licence za Općinski sud u Bugojnu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Suglasnost za nabavu motornog vozila za potrebe Općinskoga suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Saglasnost za nabavu diktafona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
33. Saglasnost za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa JP BH POŠTA i HP, d. o. o., Mostar, za izdavanje osobnih dokumenata – Ministarstvo unutrašnjih poslova
34. Očitovanje Vlade o zahtjevu za implementaciju Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
35. Plan nabavi za 2015. godinu – sekretar Vlade Kantona
36. Imenovanja i razrješenja
a) Rješenje o razrješenju člana Kantonalnog štaba civilne zaštite
b) Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Kantonalog odbora za razvoj 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo,dipl.ing.

Прочитано 810 пута

Новости

30.03.2020 Naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju o određivanju mjera izolaci...
30.03.2020 Dopuna Naredbe br.: 041-40-8-1/20-3 za sekundarne-alternativne smještajne kapacitete potencijalno ob...
29.03.2020 Izmjena Naredbe o zabrani kretanja građana...
28.03.2020 Poštovani, Obavještavamo Vas da je na stranici UNDP Bosne i Hercegovine objavljen poziv za sve firm...
28.03.2020 Naredba za vozače transportnih teretnih vozila broj: 12-40-6-148-8-1/20 (preuzimanje dokumentac...
« Март 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31