Новости / Обавјештења

01 јул
2015

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку путничког аутомобила за потребе Кантоналног јавног правобранилаштваОкончан је поступак избора најповољнијег понуђача за набавку путничког аутомобила за потребе Кантоналног јавног правобранилаштва о чему је донесена одлука.

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Средњобосански кантон

На основу члана 32. Закона о Влади Средњобосанског кантона („Службене новине СБК“, број 5/03-пречишћени текст и 14/03) , а у вези са чланом 70. став 1.3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 01-14-2/2015-5 од 23.6.2015. у поступку јавне набавке роба – куповина путничког аутомобила за потребе Кантоналног јавног правобранилаштва, Влада кантона на сједници број 3 одржаној дана: 25.6.2015. 2015.године доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за доставу понуда за јавну набавку путничког аутомобила за потребе Кантоналног јавног правобранилаштва

Члан 1.

Прихвата се Препорука/ Записник Комисије за јавне набавке број: 01-12-2/2015-5 од 23.6.2015 и купопродајни уговор за набавку путничког аутомобила дођељује се понуђачу АЦ „ГАЊГО“ д.о.о. Матузићи , понуда број: 52/15, од 18.06.2015. године, за понуђену цијену од 20.000,00 КМ, без ПДВ-а оцијењеном као прихватљивом.

Члан 2.

Понуђач из члана 1. ове Одлуке обавезује се да у року од 5 дана од дана пријема исте уговорном органу достави доказ о испуњености услова из тачке 3.1. Конкурентског захтјева (оригинал или овјерена копија).

Члан 3.

Приједлог уговора о јавној набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу АЦ „ГАЊГО“ д.о.о. Матузићи по протоку рока од 15 дана, рачунајући од дана од када су понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.

Члан 4.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Кантонално јавно правобранилаштво и Министарство финансија.

Члан 5.

Ова одлука објавит ће се на њеб-страници и истовремено са упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Oбразложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-02-202/15 од 17.04.2015. године процјењеном вриједности од 20.000,00 КМ без ПДВ-а за што су новчана средства предвиђена у оквиру буџетских средстава за 2015. годину.
Поступак јавне набавке проведен је путем конкурентског захтјева за који је обавјештење објављено на Порталу јавних набавки број: 475-7-1-2-3-1/15 дана 5.6.2015. године.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број:01-34-258/15 од 18.5.2015.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 23.06.2015. године записник о оцјени понуде/ препоруку о избору прихватљивог - најповољнијег понуђача број: 01-14-2/2015-5. од 23.06.2015. године, у поступку јавне набавке роба – набавка путничког аутомобила за потребе Кантоналног јавног правобранилаштва.
У поступку по записнику о оцјени понуде је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјеле понуде, о чему је сачинила одговарајући записник број: 01-14-2/2015-5. од 23.06.2015.
Број приспјелих понуда: један

 Р.бр.   ПОНУЂАЧ   Цијена на (јавном) отварању КМ (без ПДВ-а)  Укупна цијена на (јавном) отварању КМ (са ПДВ-ом)  
 1.   АЦ „ Гањго“ д.о.о. Матузићи   20.000,00   23.400,00 


Увидом у достављену понуду Комисија је утврдила да иста испуњава квалификационе услове у погледу личне способности, способности обављања професионалне ђелатности, те економскске и финансијске сопособности наведене у конкурентском захтјеву, као и да понуђена цијена не премашује процијењену вриједност набавке. Комисија је након прегледања документације приложене уз понуду оцијенила да је понуда технички задовољавајућа, да иста не премашује процјењену вриједности те је иста оцијењена као најповољнија.
Сходно наведеном, прихваћен је приједлог Комисије и одлучено је да се предметни уговор дођели понуђачу АЦ „Гањго“ д.о.о. Матузићи. У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно, дала оцјену приспјеле понуде. Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Уреду за разматрање жалби Босне и Херцеговине, у року од пет дана од дана достављања ове одлуке.Жалба се подноси путем Комисије за јавне набавке. На изјављену жалбу понуђач је обавезан платити накнаду у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама и поџаконским актима.

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
____________________
Тахир Лендо, дипл.инг.

Број:01-02-333/15
Травник,26.6.2015.

Прочитано 1245 пута

Новости

06.07.2020 DANA 11.07.2020.GODINE (SUBOTA) U OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA U 12:00 ĆE SE OGLASIT...
30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31