Министарство здравства и социјалне политике / Новости

22 март
2019

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje članova upravnih vijeća javnih ustanovaTemeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Posebnih uvjeta za članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Kantona Središnja Bosna, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje članova upravnih vijeća javnih ustanova
- po jedan predstavnik Ministarstva -

 

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje člana upravnog vijeća – jedan predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvo)

JAVNE USTANOVE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE, LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA

I. OPIS POZICIJE

Poslovi, odgovornosti i ovlaštenja za navedenu poziciju utvrđeni su odredbama statuta javne ustanove.
Član upravnog vijeća imenuje se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
Naknada za rad u upravnom vijeću utvrđena je posebnom Odlukom općinskog vijeća, sukladno Zakonu.

II. OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJA

Svi kandidati za poziciju u upravnom vijeću trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
- da nisu izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 70/08),
- da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu članka 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH.

 III. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJA

Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- VSS/(VII/1) fakultet društvenog, zdravstvenog ili tehničkog smjera, odnosno najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sustava studiranja,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- da nije član u više od jednog upravnog vijeća ili nadzornog odbora, ustanove ili gospodarskog društva.

 IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na javni natječaj podnosi se na posebnom obrascu “Prijava na javni natječaj“, koji se može pronaći na web stranici Vlade Kantona ili osobno preuzeti u Ministarstvu.
Uz Prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis,
2. uvjerenje o državljanstvu ili preslik osobne iskaznice (CIPS),
3. rodni list,
4. dokaz o školskoj spremi,
5. dokaz o radnom iskustvu,
6. izjave iz točke II.(alineje:3,4,5,6, i 7) i točke III . alineje 3. natječaja.

Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo dostavljanje dodatne dokumentacije.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvo za izbor kojega imenuje Ministar zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna.

Nakon intervjua, Povjerenstvo za izbor će putem pisane preporuke predložiti rang listu s najboljim kandidatima Ministru zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna.
Konačno imenovanje kandidata izvršit će se sukladno statutu ustanove.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Vlade Kantona.
Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednje objave oglasa.
Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, ul. Stanična 43, Travnik, Povjerenstvo za izbor članova upravnih vijeća javnih ustanova, sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ - NE OTVARATI» .

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


MINISTAR

___________________
Anto Matić, dipl. inf.

 JAVNI NATJEČAJ (preuzimanje)

OBRAZAC ZA PITANJA O SUKOBU INTERESA (preuzimanje)

IZJAVA ZA ČLANOVE UV (preuzimanje)

 

Прочитано 2058 пута
« Avgust 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Издвојено из министарстава