Штампа

Надлежности

Надлежности органа управе

Послови и радни задаци из ђелокруга Кантоналне управа за геодетске и имовинско правне послове обављају се у оквиру слиједећих основних устројствених јединица:

  1. ОЂЕЛ ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ,
  2. ОЂЕЛ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И ОПЋЕ ПОСЛОВЕ

Свака основна устројствена јединица у области за коју је успостављена врши послове и радне задатке из надлежности ове Управе.

Кантоналан управа за геодетске и имовинско правне послове обавља. одређене управне и стручне послове утврђене Законом који се односи на остваривање надлежности кантона у области измјере те успостава и обнова катастра некретнина, измјере и обнове катастара комуналних уређаја, регистра просторних јединица,картографирање подручја Кантона,базе података катастра некретнина концесија земљишта, инспекцијског наџора геодетских послова и у геодетским обртима, имовинско правних и других стварноправних односа на некретнинама и правима на некретнине, те обавља и друге послове утврђене Законом.

Дјелокруг рада

Подручје Кантона и 12 опћина КСБ


Орг. структура

Равнатељ: Стипица Орећ,дипл.инг.геод.
Помоћник равнатеља за геодетске послове: Зијах Балихоџић, дипл.инг.геод.
- Динко Зелић Володер,дипл.инг.геод.;стручни савјетник
- Ана Матишић, магистра инг.геод.и геоинформатике:виши стручни сурадник
Помоћник равнатеља за имовинско правне и опће послове: Мехрид Петровић,дипл.правник
Технички тајник: Борјана Антуновић

Биографија директора

Стипица Ореч, дипл.инг.геод., син Мате, рођен 11.71964.године,.у Бугојну, настањен у Горњем Вакуфу-Ускопљу, ул.Силвија Страхимира Крањчевића основну школу у Пајић Пољу1979г.,Гимназију завршио у опћини Г.Вакуф-Ускопље 1983.г. а дипломирао на геодетском факултету у Загребу 1990.године Прво запослење у опћини Г.Вакуф-Ускопље 1991-1992,обављао послове шефа опћинске службе за катастар 1994-2001.г.,а равнатељ ове Управе је од 2001.године.

Основни документи

Основни документи који регулирају рад

Закон о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе (Службене новине КСБ/СБК, бр.:2/97) и Закон о измјенама и допунама Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе (Службене новине бр.:5/2001 , Закон о државној служби у Ф БиХ, бр.:29/03,23/04,39/04,54/04,67/05, 8/06 и 04/12), Закон о намјештеницима у органима државне службе у Ф БиХ(Службене новине Ф БиХ бр:49/05) и Правилник о унутарњем устројству Кантоналне управе за геодетске и имовинско правне послове