JAVNI OGLAS
Petak, 17 Novembar 2017
Na osnovu odredbi člana 20; 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), odredbi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK/KSB, broj: 02-02-457/2012 od 07.09.2012. godine i Saglasnosti Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 01-05-939/17-33 od 10.11.2017. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu radnih mjesta namještenika: viši referent-čuvar šuma