Sazvana 69. sjednica Vlade SBK
Utorak, 07 Novembar 2017
Sazvana 69. sjednica Vlade SBK za Četvrtak 09.11.2017. sa početkom u 11:30 sati,

D N E V N I   R E D

 

1. Zapisnik sa 68.  redovne i 27. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona- sekretar Vlade Kantona

2. Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu - Služba za zapošljavanje

a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu

3.  Finansijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu - Služba za zapošljavanje

 a) Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima rspodjele za poticaje privredi u 2017.godini - Ministarstvo privrede

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava  tekuće rezerve za sufinansiranje "Sajma obrta, poduzetništva i turizma SBK/KSB 2017"  - Ministarstvo privrede

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi - LOT 8. - Ministarstvo privrede

7. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnog sredstva (motorno vozilo) - Ministarstvo privrede

8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju sportske dvorane KŠC"Petar Bardbarić" Travnik  - Ministartstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9.Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku i montažu zaštitne ograde u sportskoj dvorani SŠ"Kreševo"  - Ministartstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za rekonstrukciju mokrih čvorova i zamjenu stolarije u OŠ "Kiseljak"   - Ministartstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekata značajnih za Kanton - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanja konkursa za popunu radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava  tekuće rezerve za potporu liječenja Mesuda Jodlića - Ministarstvo zdravstva o socijalne politike

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata za poticaje vodoprivredi za 2017.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje vodoprivredi " Uređenje izvorišta i regulacija vodotoka Dokuzi, općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

17. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Master plana razvoja turizma (II. faza) za područje općina Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez - Ministarstvo privrede.

18. Prijedlog odluke o izdvajanji sredstava za izgradnju lokalnog vodovoda "Pridvorci"  MZ Voljevac , Gornji Vakuf-Uskoplje- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

19. Prijedlog odluke o izdvajanji sredstava za nabavku terenskih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora  za izvođenje radova na vodovodnoj mreži u naselju Alihodže, općina Travnik - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora  za izvođenje radova na dogradnji javne rasvjete u naselju Grahovik, općina Travnik - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadne radove na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade - Služba za zajedničke poslove

23. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti - Kantonalna uprava za branioce

24. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za udruženja branioca - Kantonalna uprava za branioce

25. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za psihosocijalno liječenje korisnika braniteljsko-invalidske zaštite- Kantonalna uprava za branioce

26. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za branioce - Kantonalna uprava za branioce

a) za nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara

b) za nabavku pomagala za paraplegičare

c) za nabavku ortopedskih pomagala za ruke

d) za nabavku ortopedskih pomagala za noge

27. Prijedlog odluke o pokretanju obnove postupka za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

28. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

29. Saglasnost za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

30. Izvještaji načelnika općina o utrošku doznačenih sredstava iz Budžeta Kantona  - Kantonalna uprava za civilnu zaštitun

a) Načelnika općine Donji Vakuf (2X)

b) Načelnika općine Bugojno

31. Saglasnost na ugovor o kupoprodaji stana na području općine Jajce - Agencija za privatizaciju

32. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu privrede - Ministarstvo privrede

33. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva ( čuvari šuma ) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

34. Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

35. Saglasnost za isplatu naknade za obavljanje poslova sekretara Kantonalnog suda u Novom Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

36. Saglasnost za isplatu naknade za obavljanje poslova u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Jajcu  - Ministarstvo pravosuđa i uprave

37. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za pružanje tehničke podrške za Registar novčanih kazni - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

38. Saglasnost za popunu radnog mjesta u Uredu za zakonodavstvo (Pomoćnik za oblast pravosuđa i uprave) - Ured za zakonodavstvo

39. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa i konkursa za prijem djelatnika na određeno vrijeme u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

40.Saglasnost za potpisivanje aneksa na ugovor o pružanju usluga decentraliziranog grijanja na pelet - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

41. Saglasnost za cijepanje parcele u posjedu OŠ "Vitez" - Ministarstvo obrazovanja , nauke, kulture i sporta

42. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta -Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

43. Prijedlog planiranih aktivnosti na uvođenju ISO 2015 standarda u kantonalnim organima uprave - Ured za evropske integracije

44. Informacija o isplati preostalog dijela regresa za 2016 i 2017.godinu za članove Sindikalne organizacije sudova i tužiteljstva KSB/SBK - Ministarstvo pravosuđa i uprave

45. Izvještaj o radu inspekcija za mjesec oktobar 2017.godine - Stručna služba Vlade

a) Inspekcija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrde i šumarstva ( devetomjesečno)

b) Inspekcija Ministarsrtva obrazovanja, nauke kulture i sporta

46. Izvještaj o realizaciji zaključaka za mjesec oktobar 2017.godine - Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo privrede

b) Ministarstvo pravosuđa i uprave

c) Kantonalni arhiv

47. Razrješenja i imenovanja

a) Rješenje o imenovanju predstavnika Kantona u Radnu grupu CEFTA , Pododbora za trgovinu uslugama - Ministarstvo privrde

 PREMIJER  KANTONA

 Tahir Lendo, dipl.ing.