Potpisan Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolek. ugovora za službenike organa uprave FBiH
Petak, 30 Decembar 2016
Ovim ugovorom Vlada Srednjobosanskog kantona i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, prihvataju pristupanje Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.