civilna.jpg 

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 2 gostiju na sajtu
Kantonalna služba za zapošljavanje
Kantonalna služba za zapošljavanje
Stanična 6, Travnik
Ime Pozicija E-mail Telefon Fax
Željko Lončar, dipl.oec Direktor Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli 030 549 261 030 518 764
Ejub Mujić Zamjenik direktora 030 549 261 030 511 942
 
 • Agencija za privatizaciju   (1)
  Agencija za privatizaciju
  Ul. Bosanska 12, Travnik
 • Zavod za zdravstveno osiguranje   (1)
  Zavod za zdravstveno osiguranje
  Ul. Kralja Tvrtka 18, Novi Travnik
 • Zavod za javno zdravstvo   (2)
  Zavod za javno zdravstvo
  Ul. Bolnička 1, Travnik
 • Šumsko privredno / gospodarsko društvo   (1)
  Šumsko privredno / gospodarsko društvo Srednjobosanske šume / Šume Srednje Bosne
  Ul. 770 SL. BRDS. BRIGADE 20, Donji Vakuf
 • Kantonalna uprava za šumarstvo   (1)
  Kantonalna uprava za šumarstvo
  Ul. Stanična 43, Travnik
 • Kantonalna služba za zapošljavanje   (2)
 • Kantonalna uprava za civilnu zaštitu   (3)

  Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
  Ul. Fatmić bb., Travnik

 • Kantonalna uprava za pitanje boraca   (4)
  Kantonalna uprava za pitanje borca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata Ul. Stanična 43, Travnik
 • Kant. upr. za geodetsko- imovinsko- pravne poslove   (3)

  KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE
  Nugle II, 12a, Bugojno

  Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja određene upravne i stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti kantona u oblasti: izmjere te uspostava i obnove katastra nekretnina, izmjere te uspostave i obnove katastra komunalnih uređaja; registra prostornih jedinica; kartografiranje područja Kantona; baze podataka katastra nekretnina; komasacije zemljišta; inspekcijskoga nadzora geodetskih poslova i u geodetskim obrtima; imovinsko-pravnih i drugih stvarnopravnih odnosa na nekretninama i pravima na nekretniene, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

 • Kantonalni zavod za urbanizam   (2)

  Kantonalni zavod za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog/povjesnog naslijeđa
  Nugle ll 12/a, Bugojno - http://urbo.com.ba/

  Nadležnosti:
  UPRAVNE, STRUČNE I DRUGE POSLOVE KOJE SE ODNOSE NA:
  - Planiranje, programiranje, projektiranje korištenje, valorizaciju i zaštitu prostora te mjere za njihovo ostvarivanje,
  - Izradu prostorno planske i urbanističko tehničke dokumentacije, osim poslova koji su zakonom stavljeni u nadležnosti Federacije i općina,
  - Izrada prostornog plana kantona,
  - Poslove zaštite kulturno – historijskog naslijeđa,
  - Obavljenje i drugih poslova iz ove oblasti, u skladu sa zakonom

 • Kantonalni arhiv   (2)
  Kantonalni arhiv
  Lukačka bb, Travnik
 • Kantonalna direkcija za ceste   (2)
  Kantonalna direkcija za ceste SBK
  Adresa: 16. august bb, Busovača
  Tel.: 030/733-278 fax.: 030/732-873