civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 12 gostiju na sajtu
Kantonalna uprava za geodetsko- imovinsko- pravne poslove

KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE
Nugle II, 12a, Bugojno

Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavlja određene upravne i stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti kantona u oblasti: izmjere te uspostava i obnove katastra nekretnina, izmjere te uspostave i obnove katastra komunalnih uređaja; registra prostornih jedinica; kartografiranje područja Kantona; baze podataka katastra nekretnina; komasacije zemljišta; inspekcijskoga nadzora geodetskih poslova i u geodetskim obrtima; imovinsko-pravnih i drugih stvarnopravnih odnosa na nekretninama i pravima na nekretniene, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Ime Pozicija E-mail Telefon Fax
Stipica Oreč dipl. ing. geod Direktor Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli 030 260 351 030 254 029
Zijah Balihodžić Zamjenik direktora 030 260 351
Adem Hočkić Pomoćnik direktora 030 260 351
 
 • Agencija za privatizaciju   (1)
  Agencija za privatizaciju
  Ul. Bosanska 12, Travnik
 • Zavod za zdravstveno osiguranje   (1)
  Zavod za zdravstveno osiguranje
  Ul. Kralja Tvrtka 18, Novi Travnik
 • Zavod za javno zdravstvo   (2)
  Zavod za javno zdravstvo
  Ul. Bolnička 1, Travnik
 • Šumsko privredno / gospodarsko društvo   (1)
  Šumsko privredno / gospodarsko društvo Srednjobosanske šume / Šume Srednje Bosne
  Ul. 770 SL. BRDS. BRIGADE 20, Donji Vakuf
 • Kantonalna uprava za šumarstvo   (1)
  Kantonalna uprava za šumarstvo
  Ul. Stanična 43, Travnik


  SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

  KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

  Direkcija: Travnik, Stanična 43, tel/fax (030) 518 512


  e mail: sbksumarstvo@bih.net.ba, www.sbk-ksb.gov.ba  Odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo :

  Bugojno, sa sjedištem u Donjem Vakufu 770 SBB 20, tel/fax (030) 201 082,

  Odsjek Donji Vakuf tel/fax 201 082,

  Odsjek Gornji Vakuf-Uskoplje tel./fax 494 156,

  Odsjek Jajce tel./fax 657 980;

  e-mail: sumarstvodv@bih.net.ba  Novi Travnik
  , Mehmeda Spahe 3-I, tel/fax (030) 525 108,

  Odsjek Travnik sa sjedištem u Turbetu tel./fax 531 218,

  Odsjek Vitez tel./fax 711 886,

  Odsjek Busovača tel./fax 733 319

  e-mail: kus.novi.travnik@gmail.com  Fojnica, Bakovički put bb, tel/fax (030) 832 907,

  Odsjek Kiseljak tel./fax 870 005,

  Odsjek Kreševo tel./fax 807 408;

  e-mail: kusfojnica@gmail.com
 • Kantonalna služba za zapošljavanje   (2)
  Kantonalna služba za zapošljavanje
  Stanična 6, Travnik
 • Kantonalna uprava za civilnu zaštitu   (3)

  Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
  Ul. Fatmić bb., Travnik

 • Kantonalna uprava za pitanje boraca   (4)
  Kantonalna uprava za pitanje borca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata Ul. Stanična 43, Travnik
 • Kant. upr. za geodetsko- imovinsko- pravne poslove   (3)
 • Kantonalni zavod za urbanizam   (2)

  Kantonalni zavod za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog/povjesnog naslijeđa
  Nugle ll 12/a, Bugojno - http://urbo.com.ba/

  Nadležnosti:
  UPRAVNE, STRUČNE I DRUGE POSLOVE KOJE SE ODNOSE NA:
  - Planiranje, programiranje, projektiranje korištenje, valorizaciju i zaštitu prostora te mjere za njihovo ostvarivanje,
  - Izradu prostorno planske i urbanističko tehničke dokumentacije, osim poslova koji su zakonom stavljeni u nadležnosti Federacije i općina,
  - Izrada prostornog plana kantona,
  - Poslove zaštite kulturno – historijskog naslijeđa,
  - Obavljenje i drugih poslova iz ove oblasti, u skladu sa zakonom

 • Kantonalni arhiv   (2)
  Kantonalni arhiv
  Lukačka bb, Travnik
 • Kantonalna direkcija za ceste   (2)
  Kantonalna direkcija za ceste SBK
  Adresa: 16. august bb, Busovača
  Tel.: 030/733-278 fax.: 030/732-873