civilna.jpg 

akcioni1.jpg  

 civilna.jpg 

0800-privreda.jpg


SREDNJOBOSANSKI KANTON U BROJKAMA
CENTRAL BOSNIA CANTON IN FIGURES

Download PPT:
Bosanski PPT - 9 MB
English PPT - 9 MB

Imamo 8 gostiju na sajtu
Kantonalni zavod za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu kult. historijskog/povjesnog naslijeđa PDF Ispiši
Četvrtak, 14 Decembar 2006
Kantonalni zavod za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu kult. – historijskog/povjesnog naslijeđa
Bosanska 46, Bugojno - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli
   

Aziz Čatić dipl.ing. građ.
Direktor

Telefon: 030 254 030
Irena Čosić dipl. ing. građ.
Pomoćnik direktora
Telefon: 030 260 342

Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa obavlja određene stručne i druge poslove koje pretežno zahtjevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada te s njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti planiranja, programiranja, projektovanja, korištenja, valorizacije i zaštite prostora te mjera za njihovo ostvarivanje; izrade prostorno – planske i urbanističko – tehničke dokumentacije, osim poslova koji su, u skladu sa zakonom, stavljeni u nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine i općina; praćenje provođenja Prostornog plana Srednjobosanskog kantona 2005 – 2025 i učešća u usaglašavanju s Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine; uspostave i razvoja kantonalnog jedinstvenog geoinformatičkog sistema (GIS-a); zaštite kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa; praćenje stanja u prostoru te učešća u izradi, usklađivanju i provođenju prostornih planova općina i Kantona, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.